Štítky: Zoe Saldana

0

Avengers: Infinity War - 100 %

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi. Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se opro­ti kon­ku­ren­tům z DC poda­řil. Zkušené dvo­ji­ci sou­ro­zen­ců Russových se po dvou pokra­čo­vá­ních Kapitána Amerika poda­ři­lo sklou­bit mno­ho růz­no­ro­dých hrdi­nů od sta­rých Avengers, přes nové Avengers až...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

OBSAH            V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War se opět setká­vá­me s týmem Avengers a jejich spo­jen­ci, kte­ří se spo­leč­ně sna­ží chrá­nit svět před hroz­ba­mi, na něž jedi­ný hrdi­na nesta­čí. Z vesmír­ných tem­not se ale vyno­řu­je nová hroz­ba: Thanos. Po celé Galaxii nechval­ně zná­mý tyran Thanos se neza­sta­ví před ničím, aby zís­kal všech šest kame­nů neko­neč­na, zís­kal nezměr­nou moc a podro­bil si celé lid­stvo.             Poté, co sesta­ví tým, kte­rý zahr­nu­je zástup­ce všech fil­mo­vých sérií...

Autor:
Strazci2_1260

Strážci Galaxie Vol. 2

Když jsem před půl rokem sle­do­val Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se roz­ho­dl, že si je dám do své sbír­ky digi­tál­ních nosi­čů mezi jejich kama­rá­dy. První Strážce gala­xie už mám, dru­hé jsem čer­s­tvě dopl­nil. Cituji z mojí recen­ze: Bohužel se mi noví Strážci Galaxie nelí­bí, je to pros­tě až moc humor­ný film. Kdybych nevě­děl, že je ze stej­né­ho vesmí­ru jako Avengers (i Dr. Strange), tak by mi to ani nepři­šlo. Příběh se ode­hrá­vá pros­tě jin­de, než...

Autor:
StrazciGal0

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.             Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony Pasažéři s Jennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním na Oscara nomi­no­va­né­ho reži­sé­ra sním­ku Kód Enigmy Mortena Tylduma, a také ve fil­mu Sedm sta­teč­ných s Denzelem Washingtonem a Ethanem Hawkem v režii Antoine Fuquy.             V roce 2015 ztvár­nil Pratt hlav­ní roli ve fil­mu Jurský svět, kte­rý je po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí cel­ko­vě čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii....

Autor:
StrazciGal0

Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu

            OBSAH              Společnost Marvel Studios, kte­rá do kin uved­la obrov­sky úspěš­né fil­mo­vé série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, před­sta­vu­je napja­tě oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů nej­ob­lí­be­něj­ší a nej­své­ráz­něj­ší par­ty v Galaxii – sní­mek Strážci Galaxie Vol. 2.             Děj nava­zu­je tam, kde skon­čil děj před­cho­zí­ho fil­mu Strážci Galaxie – nej­ú­spěš­něj­ší­ho let­ní­ho hitu let­ní fil­mo­vé sezó­ny 2014 – a před­klá­dá divá­kům dal­ší vel­ko­le­pá a bláz­ni­vá vesmír­ná dob­ro­druž­ství Petera Quilla nebo­li Star-Lorda a jeho par­ty výstřed­ních spo­leč­ní­ků, kte­ří spo­leč­ně...

Autor:
StrazciNahl0

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

Tam se nám vrá­til Marvel do vesmí­ru Strážců Galaxie. Znova je to film o par­tě nesou­ro­dých lidí/mimozemšťanů, kte­ří v prv­ním dílu zachrá­ni­li  svět před vel­kým zlo­sy­nem. Tentokrát ale neza­chra­ňu­jí ihned svět, ale řeší zakáz­ky pro pla­ne­ty, kte­ré si nemů­žou dovo­lit ochrá­nit svo­jí pla­ne­tu před vel­kým „šmejdem“ z vesmí­ru. Při jed­né akci, kte­rá se sice pove­de, ale  Rocket zase něco ukrad­ne, se z nich zno­vu stá­va­jí hle­da­ní zlo­čin­ci. Během toho utí­ká­ní obje­ví Peter Quill své­ho otce a zjis­tí, že není všech­no tak...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu Altamid a met­ro­po­li 23. sto­le­tí jmé­nem Yorktown. “Chtěli jsme, abys­te měli pocit, že jste někde úpl­ně jin­de,” říká Sanders. “Jako v ces­to­pi­se.” “Ve Star Treku nemá­te mož­nost jít točit na roh uli­ce jen tak z roz­ma­ru,” dodá­vá Lin. “Rád jsem s Tomem pra­co­val, pro­to­že jsem mohl při­jít do jeho díl­ny a vidět ty...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”

Kromě Jaylah a Kralla vytvo­ři­li mas­ké­ři a kosty­mé­ři více než 50 uni­kát­ních mimo­zem­ských dru­hů pro ten­to film. “Máme víc mimo­zemš­ťa­nů v tom­to fil­mu, než měly ty dva před­cho­zí dohro­ma­dy,” uvá­dí Harlow. “V jed­nu chví­li jsme si řek­li, že je spo­čí­tá­me, a dali jsme dohro­ma­dy 48. Pak jsme si řek­li, že je 50. výro­čí, tak jich udě­lej­me aspoň 50. Myslím, že jsme se nako­nec dosta­li k 53 uni­kát­ním dru­hům.” Malá armá­da uměl­ců z řad mas­ké­rů, socha­řů, malí­řů, tech­ni­ků a exper­tů na prá­ci s for­ma­mi a sili­ko­nem...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”

Idris Elba se při­po­jil k týmu jako “Krall,” nepřá­tel­ský cizi­nec, kte­rý je zod­po­věd­ný za zni­če­ní Enterprise. “Nechtěl jsem hrát arche­ty­pál­ní­ho padou­cha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude těž­ké násle­do­vat Benedicta Cumberbatche, a tak jsme s Justinem, Simonem a Dougem zjiš­ťo­va­li, kdo ten chlá­pek vlast­ně je. Jak mlu­ví? Jaké jsou jeho těles­né vlast­nos­ti? Proč chce mít co doči­ně­ní s Federací? Když dosta­ne­te odpo­vě­di, zjis­tí­te, že není žád­né mon­strum. Má důvod pro všech­no, co dělá.” “Idris je nebo­jác­ný,” říká Lin. “Ponořil se...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na Mission: Impossible – Národ gráz­lů v Londýně,” řekl Pegg. “A Bryan Burk (pro­du­cent fil­mů Národ gráz­lů a Star Trek: Do tem­no­ty) si mě vzal stra­nou – mys­lel jsem, že se mě chys­tá zabít – a zeptal se, jest­li bych k tomu chtěl psát scé­nář. Naprosto jsem ztra­til chlad­nou hla­vu...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

“Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­nos­tí,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­věd­ný za to, že při­ve­dl k nové­mu živo­tu feno­mén, kte­rý letos sla­ví 50. výro­čí. “Gene Roddenberry vytvo­řil úžas­ný svět, kte­rý nad­še­ně navště­vu­je­me zno­vu a zno­vu.” Po dvou fil­mech v reži­sér­ském křes­le, Star Trek (2009) a Star Trek: Do tem­no­ty (2012), Abrams a jeho tým vybral jako reži­sé­ra Justina Lina, vete­rá­na série Rychle a zbě­si­le. Lin při­ve­dl k živo­tu Star Trek: Do nezná­ma. “Justin něko­li­krát doká­zal, že je vel­mi...

Autor:
Sta020

Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 %

Tak se nám zase vrá­til Star Trek. Jedná se o 13. díl fil­mo­vé série, kte­rá zača­la před dlou­hý­mi 38 lety. Mnoho fil­mů bylo úspěš­ných, někte­ré méně.  Ale restart v 11. dílu fil­mo­vé série slav­né his­to­rii pomoh­la. Tak zno­vu po osmi letech vrá­ti­la rebo­o­to­va­ná posád­ka slav­né Enteprise, kte­rou ovlád­la posád­ka z alter­na­tiv­ní linie, kde jsou slav­né posta­vy ve mla­dém podá­ní. První dva fil­my zre­ží­ro­val J.J. Abrams, kte­rý si odbě­hl ke Star Wars, a tak jeho otě­že pře­vzal Justin Lin, kte­rý se pro­sla­vil režií...

Autor:
StrazciNahled0

Strážci Galaxie na Blu-ray

Jeden z Vánočních dár­ků, kte­ré jste si před Vánoci kou­pit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kte­ří jsou kaž­dý z jiné pla­ne­ty. Mezi nimi je i mýval i strom a samo­zřej­mé lid­ský poto­mek „dob­ro­druh“ a zlo­děj Peter Quill.Blu-ray je už sko­ro měsíc ke kou­pi a tak si do své sbír­ky Marvel fil­mů může­te při­kou­pit dal­ší díl. V letoš­ním roce na nás čeka­jí zno­vu dal­ší fil­my. Druhý díl Avengers a zají­ma­vý pro­jekt Ant-man s Michaelem Douglasem.

Autor:
Zoe Saldana0

Zoe Saldana

Zoe Saldana (psá­no též jako Zoë Saldaña, Zoë Saldana či Zoe Saldaña; * 19. červ­na 1978 New Jersey) je ame­ric­ká hereč­ka. Nejvýraznější role ztvár­ni­la ve fil­mech Rozjeď to! (2002), jako Anamaria v Pirátech z Karibiku: Prokletí Černé per­ly (2003), jako Nyota Uhura ve Star Treku (2009) a ve Star Treku: Do tem­no­ty (2013) a jako prin­cez­na Neytiri v nej­vý­nos­něj­ším sním­ku všech dob Avataru (2009). Mládí Rodným jmé­nem je uvá­dě­na jako Zoe Yadira Zaldaña Nazario nebo Zoe Yadira Zaldana Nazario. Narodila se v ame­ric­kém...

Autor: