Štítky: Život beze slov

Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Powerpuff GirlsV měs­teč­ku Townswille byd­lí tři dív­ky napros­to roz­díl­ných povah. Každá z nich je obda­ře­na něja­kou zvlá...

Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zlo­či­nec pře­pad­ne kle­not­nic­tví - ale spí­še než o šper­ky jako by mu šlo o brut...

Prima - 02.09.20180

Prima - 02.09.2018

Televizni pro­gram na 02.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Příběh vražedkyněSára je odsou­ze­na za dvoj­ná­sob­nou vraž­du, kte­rou pod­le svých slov nespácha­la. Když nena­jde legál­ní z...

Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...

Prima - 26.08.20180

Prima - 26.08.2018

Televizni pro­gram na 26.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšet­řu­je vraž­du man­žel­ky boha­té­ho maji­te­le pan­ství. Jak se roz­růs­tá okruh pod...

Prima - 25.08.20180

Prima - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (8) -ST -W -HDJe těž­ké pát­rat po vra­ho­vi, když zmi­ze­la oběť... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál (1996). Hraj...

Prima - 19.08.20180

Prima - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Adopce hrůzyTim a Cheryl se roz­hod­li ado­p­to­vat krás­nou hol­čič­ku. Netuší však, že ji chce její bio­lo­gic­ký otec zpět a ...

Prima - 18.08.20180

Prima - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (12) -ST -W -HDVrazi labo­ra­tor­ních zví­řat se neza­sta­ví ani před vraž­dou člo­vě­ka... Německý kri­mi­nál­ní ...

Prima - 12.08.20180

Prima - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krvavá legendaV lesích poblíž fran­couz­ské­ho Lyonu úto­čí na turis­ty nezná­mé mon­strum. Vyšetřování uka­zu­je na to, že se...

Prima - 11.08.20180

Prima - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (3) -ST -W -HDKomisař Moser vyšet­řu­je vraž­du foto­gra­fa, zamě­ře­né­ho na sym­pa­tic­ké mla­dé muže... Německý...

Prima - 05.08.20180

Prima - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZ mid­so­mer­ské inves­tič­ní spo­leč­nos­ti se ztrá­ce­jí pení­ze. Světlo na kon­ci toho­to tune­lo­vá­ní zkou­ší n...

Prima - 04.08.20180

Prima - 04.08.2018

Televizni pro­gram na 04.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaBýt čest­ný se nevy­plá­cí. Když odváž­ný muž zasáh­ne na uli­ci pro­ti dvě­ma chu­li­gá­nům, skon­čí mrt­vý v kaluž...

Prima - 29.07.20180

Prima - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrtící trikyOdborník na fil­mo­vé tri­ky Rollie Tyler je požá­dán poli­cií o pomoc při před­stí­ra­né „vraž­dě“ důle­ži­té­ho sv...

Prima - 28.07.20180

Prima - 28.07.2018

Televizni pro­gram na 28.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěGori potře­bu­je Terzaniho pomoc při dopa­de­ní nové dro­go­vé mafie. Ruku k dílu při­lo­ží i Laura, ale ...

Prima - 22.07.20180

Prima - 22.07.2018

Televizni pro­gram na 22.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
IdentitaUprostřed hro­zi­vé bouř­ky se setká­vá deset náhod­ných lidí v opuš­tě­ném mote­lu. Každý z nich má své děsi­vé tajem...

Prima - 21.07.20180

Prima - 21.07.2018

Televizni pro­gram na 21.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
VELKÉ ZPRÁVYČesko v pří­mém pře­no­su (Premiéra) 21.07. 18:55 21.07. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě­rů od vás...

Prima - 15.07.20180

Prima - 15.07.2018

Televizni pro­gram na 15.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruV malé ves­nič­ce je pro veřej­nost ote­vřen nově posta­ve­ný moder­ní dům. Novostavba je však trnem v oku...

Prima - 14.07.20180

Prima - 14.07.2018

Televizni pro­gram na 14.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěKomisař Marco Terzani se spo­lu s Rexem pře­su­ne na nové půso­biš­tě, kde musí vyře­šit dvě vraž­dy. Pr...

Prima - 08.07.20180

Prima - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruMladá kla­ví­rist­ka je pře­svěd­če­ná, že vidě­la ženu, kte­rá se uto­pi­la v řece a na bře­hu zane­cha­la malé...

Prima - 07.07.20180

Prima - 07.07.2018

Televizni pro­gram na 07.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Růžový pan­ter 2Když začnou po celém svě­tě mizet vzác­né šper­ky, včet­ně legen­dár­ní­ho dia­man­tu Růžový pan­ter, je šéfin­sp...

Prima - 24.06.20180

Prima - 24.06.2018

Televizni pro­gram na 24.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruPřed dvě­ma lety ve ves­ni­ci, kte­rou vlast­ní zhý­ra­lý pán Milton, zemřel na infarkt krej­čí. Vdova chce...

Prima - 23.06.20180

Prima - 23.06.2018

Televizni pro­gram na 23.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (11) -ST -W -HDKomisař Rivera a Rex se budou muset vypo­řá­dat s pacha­te­lem, kte­rý se čas od č...

Prima - 17.06.20180

Prima - 17.06.2018

Televizni pro­gram na 17.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruInspektor Barnaby pát­rá po záhad­ném slí­di­lo­vi, kte­rý se v noci vkrá­dá do domů míst­ních oby­va­tel a b...

Prima - 16.06.20180

Prima - 16.06.2018

Televizni pro­gram na 16.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (1) -ST -W -HDCo se sta­ne, když se zámož­ný muž v letech zaple­te s mla­dou dív­kou a při­ve­de ji...