Štítky: Život beze slov

0

4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!

Už jste sly­še­li o sit­ko­mu, kde je hlav­ní hrdi­na na vozí­ku? Marně pát­rá­te v paměti…a ne nesly­še­li. Jestli pat­ří­te mezi milov­ní­ky sit­ko­mů a film Nedotknutelní ve vás zane­chal sto­pu, urči­tě se na tenhle seri­ál mrk­ně­te. Život beze slov vám doká­že, že být jiný je v poho­dě, a ješ­tě vás skvě­le poba­ví. Hlavního hrdi­nu JJ si zami­lu­je­te! Každý rok svět­lo svě­ta spat­ří spous­ta sit­ko­mů. Většina z nich vám uka­zu­je „nor­mál­ní rodi­ny“ v kaž­do­den­ních situ­a­cích.  Hlavní hrdi­na kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu JJ z tra­dič­ních kome­di­ál­ních cha­rak­te­rů ale...

Autor: