Štítky: Zdeněk Svěrák

0

Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč

Co skrý­vá lehce zapad­lý, přes­to vel­mi ori­gi­nál­ní sní­mek Jan Svěráka? Česká kine­ma­to­gra­fie se v posled­ních letech čas­to uve­le­bi­la v něko­li­ka kole­jích, kte­ré její tvůr­ci nejsou pří­liš schop­ni nebo ochot­ni opus­tit. Máme tu boha­tý mate­ri­ál kome­dií pochyb­né kva­li­ty, ke kte­rým kaž­do­roč­ně při­bý­va­jí dal­ší. Jsou výbor­ně obsa­ze­né, ale čas­to bez­du­ché a sází­cí na nená­roč­nost divá­ka,...

0

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va. „Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost...

0

Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?

Český scé­náris­ta, dra­ma­tik, herec, autor pís­ňo­vých tex­tů a spi­so­va­tel má na kon­tě dal­ší kníž­ku. Svěrák je auto­rem více než dva­cít­ky dět­ských knih, někte­ré napsal spo­leč­ně s Jaroslavem Uhlířem, na nové dět­ské kni­ze Město spí pra­co­val sám. I když ne tak doce­la, jed­no­du­chý text bás­nič­ky dopro­vá­ze­jí ilu­stra­ce Jiřího Votruby, milov­ní­ka kla­sic­ké hud­by, kon­zum­ní...

ZdSverak0

Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos

Co pro vás zna­me­ná Po str­niš­ti bos? Po str­niš­ti bos je vzpo­mín­ka na dobu pro­tek­to­rá­tu, kdy jsem byl pře­sa­zen z měs­ta na ven­kov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyja­dřu­je obraz­ně ten název – cho­dit po str­niš­ti bos. Opravdu jsem cho­dil bos, když to šlo. Jak vzni­kal scé­nář k fil­mu?...

ZdSverak0

Zdeněk Svěrák

Dramatik, sce­náris­ta, autor pís­ňo­vých tex­tů, ale i diva­del­ní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec. Rodilý Pražan a vystu­do­va­ný peda­gog čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry. Už na vyso­ké ško­le při­spí­val do stu­dent­ské­ho časo­pi­su a hrál v diva­del­ním sou­bo­ru.  Po krát­ké peda­go­gic­ké kari­é­ře začal v šede­sá­tých letech pra­co­vat v Československém roz­hla­su, kde spo­leč­ně s kole­gy při­pra­vo­val živé vysí­lá­ní pořa­du Nealkoholická vinár­na U pavou­ka a kde poslé­ze popr­vé...

PoStnisti0

Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“ - 70 %

I když je z Prahy, najde kama­rá­dy v malém měs­teč­ku, kde žije spo­leč­ně s mamin­kou, tatín­kem a dal­ší­mi čle­ny rodi­ny během pro­tek­to­rá­tu až do kon­ce vál­ky. Je to zví­da­vý chla­pec s cit­li­vým srdíč­kem po mamin­ce a roz­váž­nou mys­lí po tatín­ko­vi. Postupně pozná­vá růz­né oby­va­te­le měs­ta i vzta­hy mezi nimi. Každodenní sta­ros­ti i rados­ti, setká­ní i vysně­né pří­běhy se postup­ně sklá­da­jí do...

letni_kino_cernosice_lowres30

Kino v Praze zadarmo? Ano!

Letní kino Černošice již popáté oži­ví závěr let­ních prázd­nin od 24. do 27. srp­na v Parku Berounka. Letošní pro­gram uve­de rodin­ný pohád­ko­vý pří­běh Kuky se vra­cí, šoku­jí­cí živo­to­pis­ný thriller Snowden, sní­mek Quentina Tarantina Osm hroz­ných či věč­nou čes­kou kome­dii Marečku, podej­te mi pero! Každý večer bude zahá­jen krát­ký­mi stu­dent­ský­mi před­fil­my. Vstup na pro­mí­tá­ní je...

vlcsnap-2017-06-15-16h42m00s6190

Po strništi bos

Podívejte se na záznam dneš­ní novi­nář­ské kon­fe­ren­ce. 

DSC_00340

Po strništi bos

Dnes v dopo­led­ních hodi­nách pro­běh­la novi­nář­ská kon­fe­ren­ce k nové­mu fil­mu Jana Svěráka Po str­niš­ti bos. Novinářům tvůr­ci pus­ti­li něko­lik uká­zek z fil­mu a pro­běh­lo také odha­le­ní pla­ká­tu fil­mu. Podívejte se na tucet foto­gra­fií z novi­nář­ské pro­jek­ce.

Tiche_slapaci_kralovstvi_OBAL0

Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %

V Tichém šla­pa­cím krá­lov­ství vlád­ne král Tichošlap IV., dá se říct pev­nou rukou, kte­rou mu však vede rád­ce se Špiclem. Nesmí se tady v pod­sta­tě dělat nic, co je nahlas, tak­že zpí­vat, kři­čet a vlast­ně ani pra­co­vat. Doplatí na to i elek­tri­kář Karel, jenž popu­tu­je do krá­lov­ské­ho věze­ní. Tam je ovšem poslá­na za milým...

Zdeněk Svěrák0

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák (* 28. břez­na 1936, Praha, Československo) je čes­ký dra­ma­tik, scé­náris­ta, herec a autor pís­ňo­vých tex­tů. Po stu­diu na gym­ná­ziu a Vysoké ško­le peda­go­gic­ké, kte­rou dokon­čil roku 1958, ode­šel spo­leč­ně se svou budou­cí man­žel­kou učit do západ­ních Čech, nej­pr­ve do Měcholup a poté pří­mo do Žatce. Po čtyřech letech ale peda­go­gic­kou dráhu opus­til a začal pra­co­vat...

TriBratri10

Tři bratři - 68 %

Kdysi dáv­no žili na stat­ku otec, mat­ka a jejich tři syno­vé: nej­star­ší Jan, pro­střed­ní Pepa a nejmlad­ší Matěj. Jako malí klu­ci si rádi hrá­li a děla­li růz­né sko­pi­či­ny, ale postup­ně vyrost­li a sta­li se z nich mla­dí muži. Stále ale měli rádi pohád­ky, kte­ré jim vyprá­vě­la jejich mat­ka, hlav­ně tu o Šípkové Růžence. Protože ale nemoh­li...

Vratné lahve - Snadné je žít...0

Vratné lahve - Snadné je žít...

Josef Tkaloun není běž­ným pět­a­še­de­sát­ní­kem. Živí se jako uči­tel, nezvlá­dá kri­zo­vé situ­a­ce se vzpur­ný­mi žáky a počí­ta­čům rozu­mí jako koza petr­že­li. Jeho dny se pozvol­na sčí­ta­jí a víc než kdy­ko­liv před­tím poci­ťu­je, že pokud neza­táh­ne za výhyb­ku a nenar­ve do chřtá­nu své­ho živo­ta nový zásob­ník, pozvol­na zese­nil­ní, bude nadosmr­ti vykru­co­vat hou­by a snít o prázd­ném...