Štítky: Yul Vazquez

Philips0

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy došlo k úno­su náklad­ní ame­ric­ké lodi Maersk Alabama sku­pi­nou ozbro­je­ných somál­ských pirá­tů.

Autor:
0

Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně

Knižní adap­ta­ce jsou veli­ce vděč­né, na roz­díl od komik­sů. V úspěš­ných kni­hách jsou vždyc­ky dob­ré pří­běhy, dob­ré posta­vy a hlav­ně pokud jsou kni­hy hod­ně slav­né, tak při­táh­nou hod­ně lidí do kin. Typickým fil­mo­vým pří­kla­dem je Harry Potter a Pán prs­te­nů.

Autor:
HraNaHrane0

Hra na hraně | Runner Runner [50%]

Hazard není zas tak čas­tým téma­tem kri­mi­nál­ních fil­mů. Několik kous­ků ale vždy za rok do kin pře­ci jen při­jde. Většinou však tyto sním­ky kon­čí jen jako solid­ní avšak lehce prů­měr­né výpl­ňov­ky, kte­ré mís­to rigi­na­li­ty či nad­še­ní nabí­ze­jí pře­de­vším sáz­ku na jis­to­tu. Hra na hra­ně, ve kte­ré se sešel Ben Affleck a Justin Timberlake, měla být nečím víc než jen dal­ším zástup­cem této kate­go­rie. Opak je však prav­dou. V prů­bě­hu led­na se na pře­nos­né nosic­če dosta­ne dal­ší z hazard­ních kri­mi­ná­lek, kte­rá nedo­ká­za­la...

Autor:
0

Mizerové 2

Tak Michael Bay je zpát­ky, po mno­ha fil­mech pro Americké pub­li­kum s mno­ha pato­sem, s něko­li­ka napros­tý­mi blá­bo­ly, ale i s jed­ním kva­lit­ním fil­mem se nám zno­vu vrá­til ke vše­mu, co ho pro­sla­vi­lo. Tedy ve fil­mo­vém prů­mys­lu ho pro­sla­vil film Mizerové, do kte­rých obsa­dil v USA slav­né akč­ní a kome­di­ál­ní hvězdy Willa Smithe a Martina Lawrence. Z toho je jeden krás­ný manekýn, po kte­rým žen­ský letí, a dru­hý je tro­cha ňou­ma, ale dost uke­ca­ný.

Autor: