Štítky: X-Men

0

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

Mnoho fil­mů je spo­je­no s jeho her­ní adap­ta­cí. Bohužel se ale vel­mi čas­to stá­vá, že hra pod­le fil­mu je pou­ze malým výtru­sem. V pře­váž­né vět­ši­ně vyjde spo­lu s fil­mem hra, kte­rá žád­né nor­mál­ní hrá­če vůbec neza­jí­má, kou­pí si ji jenom ti zary­tí fanouš­ci fil­mu, kte­ří si chtě­jí pocit z fil­mu zopa­ko­vat. V tom­to pře­hle­du najde­te 10 nej­lep­ších her pod­le fil­mu. Vybráno je to peč­li­vě, něco z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových...

Autor:
IANMcKELLEN0

IAN McKELLEN

IAN McKELLEN  byl během své půl sto­le­tí trva­jí­cí kari­é­ry oce­něn více než pade­sá­ti mezi­ná­rod­ní­mi herec­ký­mi cena­mi za své fil­mo­vé i diva­del­ní role. Je svě­to­vě pro­slu­lý jako Magneto ve sním­ku „X-Men“ a Gandalf z tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“.

Autor:
Ian McKellen aneb mladé stáří0

Ian McKellen aneb mladé stáří

Ian Murray McKellen se naro­dil 25. květ­na roku 1939 v seve­ro­an­glic­kém měs­teč­ku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civil­ní inže­nýr a mat­ka pros­tá hos­po­dyň­ka. Ian měl také o 5 let star­ší sest­ru Jean. Těsně před vypuk­nu­tím Druhé svě­to­vé vál­ky se celá rodi­na pře­stě­ho­va­la do havíř­ské­ho měs­teč­ka Wiganu. Zde ve svých 3 letech Ian pro­dě­lal záškrt, ale naštěs­tí se z toho dostal. Postupně pro­šel základ­ní ško­lou, střed­ní chla­pec­kou ško­lou až nako­nec skon­čil na stu­di­um lite­ra­tu­ry na Cambridge collead­ge.

Autor: