Štítky: Wolfgang Metzger

0

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat, odjíž­dí­me! němec­ké­ho auto­ra Wolfganga Metzgera.

Autor:
0

Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!

Malí milov­ní­ci bagrů, jeřá­bů, mícha­ček a sta­veb­ních stro­jů, aut, trak­to­rů a vůbec všech nakla­da­čů a pře­voz­ních auto­mo­bi­lů budou mít vel­kou radost z kníž­ky Nakládat, odjíž­dí­me! Je urče­ná pro děti od dvou let a díky pev­ným strán­kám sne­se neu­stá­lé „čte­ní“ a mani­pu­la­ci s pohyb­li­vý­mi prv­ky. Knížka je zalo­že­ná na pohy­nu – naklá­dá­ní. A je jed­no, zda jde o zemi­nu nebo sta­veb­ní mate­ri­ál na stav­bě, naklá­dá­ní hava­ro­va­né­ho auta na odta­ho­vý vůz, naklá­dá­ní odpad­ků do pope­lář­ské­ho vozu nebo naklá­dá­ní krmi­va pro doby­tek. Kniha o dese­ti stra­nách je vždy...

Autor: