Kritiky.cz >

Most přes řeku Kwai

Pro fanouš­ky čes­ké­ho dabin­gu jsem při­pra­vil video s porov­ná­ním dvou exis­tu­jí­cích dabin­gu.Read more »

Most přes řeku Kwai

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době...Read more »

Sunset Boulevard (1950)

Jsou fil­my, kte­ré nestár­nou a reži­sér Billy Wilder jich má na kon­tě hned něko­lik... Lehce cynic­ky humor­nou for­mou vyprá­ví Joe Gillis (William Holden) pří­běh pří­či­ny své smr­ti v tom krás­ném bazé­nu,...Read more »

Projekt 100 uvádí Sunset Blvd.

V rám­ci Projektu 100 bude do čes­kých kin 24. led­na uve­den nej­vět­ší holly­wo­od­ský pří­běh všech dob Sunset Blvd. legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Billyho Wildera z roku 1950. Slavnostní pro­jek­ce se koná 24. led­naod 20 hodin...Read more »