Štítky: Wendy Lyon

0

Tvář vody - 70 %

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také odva­hu unik­nout před nebez­pe­čím. Mexický fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta Guillermo del Toro, kte­rý už má zku­še­nos­ti s natá­če­ním fil­mů vědec­ko­fan­tas­tic­ké­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru, napsal scé­nář a nato­čil pří­běh milen­ců, kte­ří ač mají pro­blémy s komu­ni­ka­cí se svým oko­lím, najdou v sobě spří­z­ně­né duše. On je dra­vý oboj­ži­vel­ník podob­ný člo­vě­ku s kou­zel­nou mocí...

Autor: