Kritiky.cz >

Vytautas Kaniusonis

Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěš­ně dokon­čil stu­di­um režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absol­vo­val Litevskou hudeb­ní a diva­del­ní aka­de­mii, kde stu­do­val herec­tví. Krátce poté odjel Kanisonis...Read more »

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né...Read more »

Hráč - SYNOPSE

„Hra s lid­ským živo­tem je pro něho skvě­lým kšef­tem.” Snímek, kte­rý pře­svěd­či­vě zví­tě­zil v kate­go­rii Nejlepší film roku při udí­le­ní litev­ských cen Silver Crane, oslo­vu­je divá­ky po celém svě­tě. Na Filmovém fes­ti­va­lu v Talinu...Read more »
Stránka načtena za 1,17674 s | počet dotazů: 161 | paměť: 30932 KB. | 16.05.2021 - 09:02:20
X