Štítky: voda

ČT - 23.03.20180

ČT - 23.03.2018

Televizni pro­gram na 23.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
NohejbalTaková malá lest... Povídka z oblí­be­né­ho cyk­lu Bakaláři 1981. Hrají: D. Kolářová, P. Štěpánek, B...

Autor:
0

ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...

Radmila Zrůstková inspi­ru­je vita­ri­á­ny, vega­ny a kaž­dé­ho, kdo chce odleh­čit jídel­ní­ček svý­mi kni­ha­mi, ale i svý­mi kur­zy. Samotné ji živá stra­va změ­ni­la život a zachrá­ni­la zdra­ví. Nyní pří­jem­ně pře­kva­pi­la kni­hou, ve kte­ré kom­bi­nu­je pou­hé dvě základ­ní ingre­di­en­ce, čis­tou vodu a ovo­ce, zele­ni­nu, bylin­ky a koře­ní. Limonády, kte­ré snad nelze nazvat jinak než křiš­ťá­lo­vě čis­té.

Autor: