Štítky: Vladimír Mišík

0

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný,...

Autor:
Misik20

VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

Vladimír Mišík je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké popu­lár­ní hud­by již od 60. let 20. sto­le­tí. Svou tvor­bou ovliv­nil celou řadu uměl­ců ať už z hudeb­ní­ho, výtvar­né­ho či lite­rár­ní­ho pro­stře­dí. Muzikanti pod znač­kou ETC zača­li vystu­po­vat v roce 1974. Vladimír Mišík s kape­lou ETC přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech kon­cer­tu­je dodnes. Do roku 2007...

Autor:
Misik0

Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka

Když za vámi popr­vé Jitka Němcová při­šla s tím, že by o vás chtě­la nato­čit doku­ment, čím vás pře­svěd­či­la, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věč­ní “rebe­lo­vé“ o pomní­ky moc nesto­jí… No, v devě­ta­še­de­sá­ti už žád­nej moc bouř­li­vej rocker nejsem. Ale Jitka při­šla s tako­vý­mi vize­mi a nápa­dy, jak by měl film vypa­dat, že mě...

Autor: