Štítky: Vladimír Menšík

0

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned něko­lik ta­lentů, kte­ré doká­zal vyu­žít. Byl schop­ný výtvar­ník a rov­no­cen­ně se doká­zal pohy­bo­vat na poli hra­né­ho i ani­mo­va­né­ho fil­mu. Období Divokého zápa­du měl upřím­ně rád a mezi jeho oblí­be­né fil­my pa­třil kul­tov­ní sní­mek Johna Forda Přepadení (Stagecoach) z roku 1939, kte­rý v zása­dě sta­no­vil základ­ní wes­ter­no­vé arche­ty­py, a on si v něm nej­ví­ce oblí­bil posta­vy dan­dy­ho, cyni­ka a faleš­né­ho hrá­če. Brdečka psal wes­ter­ny na pokra­čo­vá­ní, kte­ré pub­li­ko­val během vá­lečných let v časo­pi­se Ahoj na nedě­li, a už v roce...

Autor:
3

Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý.

Myslel jsem si, že po shléd­nu­tí něko­li­ka kul­tov­ních zahra­nič­ních, tzv. umě­lec­ky nároč­něj­ších, fil­mů, je již má duše očiš­tě­na a při­pra­ve­na při­jmout téměř jaký­ko­li fil­mo­vý mate­ri­ál.    Leč jak již v Základním manu­á­lu, dodá­va­ném ke kaž­dé­mu nově vyro­be­né­mu před­mě­tu znač­ky Živočich, typu Člověk, psá­no jest, člo­věk je tvor, v jehož základ­ní mat­ri­ci je zakó­do­vá­no prá­vo mýlit se. Toto prá­vo mají pak všech­ny pro­duk­ty až na poru­cho­vou sérii s kry­cím ozna­če­ním Matka.    Mýlil jsem se, och jak jen jsem se mýlil. Mé...

Autor:
0

Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny

„Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho pode­zří­vám, že zná jiný svět“ Co nám reži­sér Václav Vorlíček nabí­dl ten­to­krát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se ten­to­krát vyda­la do malé­ho měs­teč­ka za par­tou dětí a jejich uči­te­li a rodi­či. Co z toho bude za dob­ro­druž­ství? Trnka a Modrý kámen Čestmír Trnka je kluk jako ostat­ní. Akorát si občas doce­la rád vymýš­lí a obec­ně má buj­nou fan­ta­zii, kte­rou pou­ží­vá k růz­ným výmluvám. A jak se tak jed­nou vypra­vu­je do ško­ly, vez­me to zkrat­kou, pro­to­že by...

Autor: