Štítky: Vít Karas

0

Přání k mání - 75 %

Albert žije se svou mamin­kou a tatín­kem v bytě, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná skla­diš­tě. Je to mož­ná tím, že jeho rodi­če se živí jako kou­zel­ní­ci, ilu­zi­o­nis­té. Pracují spo­lu dlou­ho a úspěš­ně, ale posled­ní dobou to mezi nimi tro­chu skří­pe. Maminka má totiž záli­bu v dob­rém jíd­le, a to se bohu­žel pro­je­vu­je na její posta­vě, a tím pádem...

Autor:
Karas0

Přání k mání - ROZHOVOR S REŽISÉREM VÍTEM KARASEM

Co je Přání k mání za žánr? Pohádka? Komedie? Přání k mání je vykro­če­ní smě­rem k fil­mům naše­ho dět­ství. Je to vánoč­ní rodin­ná kome­die s magic­ký­mi prv­ky. Také je to dob­ro­druž­ný pří­běh plný kou­zel. Také je to film o lás­ce. Té prv­ní dět­ské lás­ce, lás­ce dospě­lých, lás­ce mezi rodi­či a dět­mi. A pro mě je to spl­ně­né...

Autor: