Štítky: Vilma Cibulková

0

VILMA CIBULKOVÁ (Kamila)

„Jirkovi zahra­ju coko­liv“  Vaše scé­na s Eliškou Balzerovou, vlast­ně slov­ní pře­bí­je­ná mezi man­žel­kou a milen­kou, vypa­dá čás­teč­ně na impro­vi­za­ci. Byla, nebo se ode­hrá­la přes­ně pod­le scé­ná­ře? Podle scé­ná­ře. Tudíž se ode­hrá­la prizma­tem skvě­lé­ho Jiřího Vejdělka. Ale vždy by vše mělo vypa­dat tak, že to prá­vě vzni­ká, tak­že děku­je­me (smích). Jinak jsme samo­zřej­mě...

Autor:
0

Tátova volha - 65 %

Červenobéžová karo­se­rie auta znač­ky Volha Gaz 21 se soš­kou jele­na na před­ní kapo­tě půso­bí na sil­ni­ci jako mohut­ný koráb, a prá­vě tako­vé auto si z rece­se kou­pil jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta Ludvík. Jezdilo se mu v něm báječ­ně a byla to jeho chlou­ba. Jenže po jeho smr­ti zůsta­lo auto smut­ně stát v gará­ži. Truchlící man­žel­ka Eva (Eliška Balzerová),...

Autor:
Vilma0

Vilma Cibulková - Paní lesa

V pohád­ce Řachanda hra­je­te Paní lesa, moh­la bys­te nám ji popsat? Paní lesa je nád­her­ná posta­va, pro­to­že tou­ží nau­čit člo­vě­ka vážit si pří­ro­dy a respek­to­vat pří­rod­ní záko­ny, na což my už jsme samo­zřej­mě zapo­mně­li. Jsem mat­kou vše­mož­ných skřít­ků, dry­ád a bytůs­tek, kte­ré mi v tom­to sna­že­ní pomá­ha­jí. Jak dlou­ho trvá, než se v mas­kér­ně...

Autor:
Pad30

Padesátka - 35 %

Magická čís­lov­ka, kte­rá může způ­so­bit parád­ní život­ní kotr­mel­ce.  Jak jinak si vysvět­lit fakt, že se scé­náris­ta Petr Kolečko nechal tím­to čís­lem zlá­kat a napsal diva­del­ní hru. A svě­te div se, bláz­ni­vá kome­die si zís­ka­la pří­z­niv­ce a násled­ně vzni­kl i fil­mo­vý scé­nář. Ve A Studiu Rubín měla hra pre­mi­é­ru v břez­nu 2014 a film vtr­hl do kin 24.12.2015....

Autor:
DSCN74500

Padesátka dorazila do Prahy

Dnes dopo­led­ne se usku­teč­ni­la v kině Lucerna novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu reži­sé­ra Vojtěcha Kotka a před­sta­vi­li se také her­ci a autor scé­ná­ře Petr Kolečko. Projekce i násled­ná tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro­běh­la v poho­dě a s leh­kou nad­sáz­kou. Ostatně s humo­rem a nad­sáz­kou je nut­né při­stou­pit i k fil­mo­vé­mu pří­bě­hu. Je to „horal­ská“ a tro­chu zamo­ta­ná his­to­rie, kde se minu­lost pode­pí­še na sou­čas­nos­ti tak,...

Autor:
Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince0

Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince

První polo­vi­nu natá­če­ní nové celo­ve­čer­ní kome­die Padesátka má za sebou reži­sér Vojta Kotek. Štáb a hlav­ní herec­ké tvá­ře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní pře­sou­va­jí do inte­ri­é­rů hor­ských chat pro dru­hou část natá­če­ní. V prů­bě­hu břez­na stih­li fil­ma­ři při­pra­vit na horách v oko­lí Špindlerova mlý­na všech­ny ven­kov­ní sně­ho­vé scé­ny, kte­rých...

Autor:
Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka0

Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka

Vojta Kotek začne jako reži­sér natá­čet celo­ve­čer­ní kome­dii Padesátka pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka. Film se ode­hrá­vá v zimě na horách a jeho děj se točí oko­lo lidí ze zasně­že­ných hře­be­nů, běž­kař­ské­ho závo­du Tříkrálová pade­sát­ka a muže, kte­rý se roz­ho­dl poznat své­ho otce. Tvůrci Padesátky sli­bu­jí situ­ač­ní i kon­ver­zač­ní humor, pře­kva­pi­vé zvra­ty i hor­ský klid.  „Chtěli...

Autor:
FotNahl0

Fotograf - 65 %

Fotograf Jan je obklo­pen žena­mi a není tak divu, že mu výraz­ně zasa­hu­jí do živo­ta. Modelky potře­bu­je, pro­to­že foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fe­se a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­gra­fa zají­ma­jí i ženy, kte­ré jsou s ním v pří­bu­zen­ském vzta­hu, spo­lu­pra­cu­jí s ním nebo se s nimi setká­vá pro obou­stran­né potě­še­ní. O mís­to v stá­va­jí­cím „haré­mu“ sto­jí i nená­pad­ná mla­dá dív­ka...

Autor:
VILMA CIBULKOVÁ0

VILMA CIBULKOVÁ

Absolventka DAMU naro­ze­ná v Ostrově nad Ohří (1963) pat­ří k před­ním čes­kým hereč­kám. Hostovala v diva­dle Na Zábradlí, v letech 1985 – 90 byla člen­kou čino­hry Národního diva­dla a v letech 1992 - 1998 člen­kou sou­bo­ru Divadla Pod Palmovkou. Účinkovala či dosud vystu­pu­je také na dal­ších praž­ských scé­nách (Divadla Ungelt, Divadle na Vinohradech, Divadlo v Rytířské). Získala Cenu za...

Autor:
Fotograf a jeho film0

Fotograf a jeho film

Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci novi­ná­řům film Fotograf a zájem byl vel­ký. Jednak zapů­so­bi­la samot­ná osob­nost zná­mé­ho foto­gra­fa Jana Saudka a také mož­nost nahléd­nout tro­chu „pod poklič­ku“ jeho tvor­by.

Autor:
Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové0

Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové

„Jana jsem pozna­la jako člo­vě­ka nesmír­ně cit­li­vé­ho, vnitř­ně boha­té­ho a moud­ré­ho a tro­chu jiné­ho, než jak se pre­zen­tu­je před veřej­nos­tí A ten jeho způ­sob, kte­rým vystu­pu­je před lid­mi, je urči­tá sebe­obra­na před svě­tem. Líbilo se mi spo­jit ty dvě polo­hy uměl­ce, kte­rý má vel­mi zají­ma­vý život, pro­žil si své, pro­šel dvě­ma tota­li­ta­mi, nacis­tic­kou...

Autor:
Fotograf - O PŘÍBĚHU0

Fotograf - O PŘÍBĚHU

V pří­bě­hu vol­ně inspi­ro­va­ném osu­dy svě­tozná­mé­ho čes­ké­ho foto­gra­fa Jana Saudka se vra­cí­me k někte­rým dra­ma­tic­kým kři­žo­vatkám živo­ta uměl­ce obda­ře­né­ho nejed­ním výji­meč­ným talen­tem, živel­nos­tí a váš­ní. Všechny tyto vlast­nos­ti mu při­nes­ly slá­vu i odmí­tá­ní, lás­ku i zra­du, zástu­py obdi­vo­va­te­lů i osa­mo­ce­ní. Středobodem Janova živo­ta vždy byly ženy. Ať ty, kte­ré defi­lo­va­ly před objek­ti­vem jeho foto­a­pa­rá­tu, nezříd­ka...

Autor: