Kritiky.cz >

Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích

Dvanáctiletá Bára a její rodi­če se před­ne­dáv­nem pře­stě­ho­va­li z Prahy do domu na ven­ko­vě. Báře bylo zpo­čát­ku smut­no a za pře­stě­ho­vá­ní se na rodi­če zlo­bi­la, no nako­nec obje­vi­la dva důvo­dy, pro kte­ré...Read more »

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy...Read more »

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

Dvanáctiletá hol­ka jmé­nem Bára se s rodi­či z Prahy pře­stě­ho­va­la na ven­kov a tak tro­chu jí to vadí. Ovšem na dru­hé stra­ně s kou­pí rodin­né­ho domu zís­ka­la i koč­ku Barču. Navíc vlast­ní kou­zel­ný atlas,...Read more »

Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %

Dvanáctiletá hol­ka Bára je poměr­ně oby­čej­ný výros­tek své­ho věku. Ovšem má dost pod­stat­nou vlast­nost – doká­že se pře­nést díky spe­ci­ál­ní­mu atla­su tam, kam chce, vět­ši­nou do minu­los­ti. Jednou se...Read more »