Štítky: učebnice

0

Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?

Milujete čís­la a mate­ma­ti­ku v kom­bi­na­ci se ztřeš­tě­ný­mi nápa­dy? Tak pak se vám tato kni­ha bude veli­ce zamlou­vat, pro­to­že spo­lu s ní a s čís­ly si uži­je­te spous­tu „počet­ní“ zába­vy. Čas od času nás děti oslo­ví s otáz­kou jako napří­klad „Kolik je v pta­čím hnízdě vět­vi­ček?“ Jak dale­ko jsou od nás mra­ky? Kolik balón­ků bude potře­ba, aby...

Autor:
0

S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

Pokud neví­te, jak pre­ciz­ně vymýš­let pří­běhy a posta­vy, jak pra­co­vat se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, zce­la urči­tě vám při­jde vhod tato kni­ha od bra­trů McLeodových, jež vás všech­no zábav­nou for­mou nau­čí. Tito brat­ři, vás krok za kro­kem pro­ve­dou od samot­né­ho začát­ku psa­ní až po vytvo­ře­ní finál­ní­ho díla; ať už je to umě­lec­ké dílo, tele­viz­ní seri­ál, film, komiks nebo kni­ha. Prostřednictvím...

Autor:
0

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní...

Autor:
0

POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít novin­ku „Poznejte stro­my pod­le lis­tů“ od Meike Bosch, jež vyda­la Grada  Publishing, a.s.. Tato kni­ha vás vel­mi rych­le pře­svěd­čí o tom, že dře­vi­ny můžou být vel­mi...

Autor:
0

Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, dych­ti­vé otáz­ky. Čas od času se totiž stá­vá, že na někte­ré zví­da­vé otáz­ky svých dětí jen těž­ko hle­dá­me ade­kvát­ní a hlav­ně ne pří­liš slo­ži­té vysvět­le­ní na...

Autor:
0

Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

Kolik lidí, tolik pří­bě­hů. Každý z nás nemá ces­tič­ku ke štěs­tí stej­nou. Co někdo dosta­ne zadar­mo, dru­hý si musí tvr­dě vydřít. A někdo může dřít do úmo­ru a stej­ně ho těs­ně před cílem před­běh­ne ten, co to dostal zadar­mo. Musím říct, že tarot může být tako­vý malým, ale důvěr­ně spo­leh­li­vým prů­vod­cem, jak si...

Autor:
vypravěč10

JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů

Pokud máte doma malé­ho spi­so­va­te­le, novi­ná­ře, tvůr­ce komik­sů ane­bo jen dítě tou­ží­cí si napl­nit svo­je umě­lec­ké ambi­ce v někte­rém z těch­to obo­rů, zce­la urči­tě mu neza­po­meň­te poří­dit tuto úžas­nou, inter­ak­tiv­ní kni­hu s názvem „Jak se stát mis­trem vypra­vě­čem“, kte­rou napsa­ly Petra Bartíková spo­lu s Evou Obůrkovou; a kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros media a.s. Knížka je...

Autor:
20953385_10209325170838375_2079206957703429195_n0

Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

Kdo se chce před­vést jako pro­fík a mis­tr přes Fidget Spinner, a uká­zat tak vel­ko­le­pé tri­ky a kous­ky, neměl by si nechat unik­nout pub­li­ka­ci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner tri­ky“ včet­ně bonu­su 30 super hra­cích karet, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Tenká učeb­ni­ce – cvi­čeb­ni­ce, kte­rá vás pro­ve­de krok...

Autor:
20429982_10209196909231915_6774019534115381528_n0

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci byli­nek si zce­la urči­tě nesmí nechat ujít kniž­ní novin­ku „Jak pěs­to­vat a zpra­co­vat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. pří­ruč­ka pro pěs­ti­te­le, bylin­ká­ře i kucha­ře od Petry Rubášové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS. Bylinky v dneš­ní době jsou vel­mi IN a vět­ši­na z nás si někte­ré z nich pěs­tu­je doma, ať už ven­ku...

Autor:
stažený soubor0

Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %

Auto je dnes vel­ká nezbyt­nost. Bez něj je člo­věk jako kdy­by neměl ruce. Pro ty, kdo ješ­tě nevlast­ní řidič­ské opráv­ně­ní a chys­ta­jí se udě­lat ten­to vel­ký krok, je tu letoš­ní pub­li­ka­ce učeb­ni­ce Autoškola 2017. Jako prv­ní se učeb­ni­ce věnu­je Zákonu o sil­nič­ním pro­vo­zu. Někdo si mys­lí, že dělat řidi­čák je jenom o pra­vi­dlech...

Autor:
simply speaking2

Alena Kuzmová: Simply Speaking: učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení

Pro věč­né začá­teč­ní­ky, ale i ty, kte­ří se nechtě­jí učit ang­lič­ti­nu jen pasiv­ně, ale potře­bu­jí hlav­ně mlu­vit, je tu nová učeb­ni­ce Simply Speaking, kte­rá je tvo­ře­na cel­kem tře­mi díly. Autorka kníž­ku dopo­ru­ču­je těm, kte­ří se nera­di učí skrz gra­ma­tic­ká cvi­če­ní a těm, co chtě­jí hned mlu­vit.

Autor:
98505150_sprechen-sie-mit_4000

Sprechen Sie mit! Intenzivní kurz německé konverzace – Jaromír Czmero, Barbora Veselá

Odradila Vás něm­či­na svou nároč­nos­tí od toho, abys­te se roz­hod­li ten­to jazyk nau­čit? Právě nová učeb­ni­ce v nakla­da­tel­ství Edika Sprechen Sie mit si dala za cíl při­blí­žit něm­či­nu stu­den­tům v moder­ní podo­bě, kde se pro­po­ju­je snad­nost s prak­tič­nos­tí.  Snažila se neza­mě­řit na suchou teo­rii, ale pře­de­vším na kaž­do­den­ní komu­ni­ka­ci, zlep­še­ní poro­zu­mě­ní a nacvi­čit si,...

Autor:
gramatika v obrázích: němčina0

Gramatika v obrázcích: Němčina

Také se vám při slo­vě gra­ma­ti­ka v sou­vis­los­ti s cizí­mi jazy­ky zje­ží všech­ny chlu­py, pro­to­že si vzpo­me­ne­te na hodi­ny dri­lo­vá­ní, kdy jste si do hla­vy pokou­še­li vtlouct různá pra­vi­dla, kdy se pou­ží­vá jaká před­lož­ka, kte­rý pád, kon­cov­ka, jak se pou­ží­vá člen urči­tý a neur­či­tý a jak vypa­dá správ­ný tvar slo­ve­sa s pou­ži­tím správ­né­ho času? Na tyto...

Autor: