Štítky: Tom Hardy

0

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu. Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi jeho dru­hu na Zem. Učiní tak spo­leč­nost Life Foundation ve vede­ní Carltona Drakea (Riz Ahmed), vizi­o­ná­ře a bohá­če, kte­rý chce změ­nit svět. Zatím jsou sym­bi­on­ti „pod zám­kem“. Eddie Brock (Tom Hardy) je inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář, kte­rý si zka­zí život tím, že stej­ně jako spous­ta dal­ších str­ká nos...

Autor:
0

Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase

Tvůrci fil­mu své­ho nemo­rál­ní­ho, ale sty­lo­vé­ho padou­cha nalez­li v brit­ském her­ci, rap­pe­ro­vi a akti­vis­to­vi Rizovi Ahmedovi, drži­te­li Zlatého gló­bu. Na prv­ní pohled se zdá, že je Carlton Drake vědec, filan­trop a vyná­lez­ce a že svou spo­leč­nost Life Foundation zalo­žil pro bla­ho lid­stva. Realita je ale tako­vá, že je ten­to uhla­ze­ný vizi­o­nář ve sku­teč­nos­ti pra­choby­čej­ným zlo­čin­cem, kte­rý za cenu pro­li­té krve dru­hých zvol­na začí­ná věřit svým vlast­ním lžím. V čes­kém zně­ní pro­půj­čil tomu­to uměl­ci hlas Daniel Bambas.

Autor:
0

Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou

Přestože Petr Lněnička má téměř shod­ný hlas s hla­sem Toma Hardyho, fanouš­ci na soci­ál­ních sítích mohou vyja­d­řo­vat oba­vy z toho, že Petr nezvlád­ne nada­bo­vat vel­mi hlu­bo­ký Venomův hlas, kte­rý sly­ší v ori­gi­ná­le. Zvládne. Jeho hlas se ve stu­diu upra­vu­je, stej­ně jako v ori­gi­ná­le hlas Venoma. To jen pro pří­pad­né dota­zy fanouš­ků 😊

Autor:
Dite44b0

Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup

Lidé musí dělat to, co se od nich vyža­du­je a musí říkat a mys­let jen to, co je dovo­le­no a schvá­le­no. V tako­vé spo­leč­nos­ti jsou jaké­ko­liv pochyb­nos­ti a odliš­nos­ti cho­vá­ní pode­zře­lé a musí násle­do­vat tvr­dý trest.  Přesto mrt­vé dítě čís­lo 44 vzbu­dí u někte­rých lidí nežá­dou­cí pode­zře­ní, že bylo zavraž­dě­no. Pochybnosti mají rodi­če mrt­vé­ho dítě a také rodin­ný pří­tel, důstoj­ník MGB Leo Demilov. Nalézt vra­ha v zemi, kde se ofi­ci­ál­ně nevraž­dí, není vůbec jed­no­du­ché. Až dosud byl Leo loa­jál­ní důstoj­ník a své nad­ří­ze­né spo­leh­li­vě poslou­chal....

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %

V pře­da­le­ké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin prv­ní film. Většina z prv­ních her­ců je už v důcho­du a dru­há půl­ka není mezi námi. Tak při­chá­zí nové posta­vy a nové pří­běhy. V před­cho­zím díle jsme se roz­lou­či­li u Skywalkera na taj­ném ost­ro­vě posled­ních Jediů. Leia utí­ká s odbo­jem a Snoke spřá­dá dál své tem­né plá­ny. Nový reži­sér a scé­náris­ta Rian Johnson, kte­ré­mu je sotva 45, doká­zal nato­čit vyni­ka­jí­cí pokra­čo­vá­ní. Bere si vše dob­ré z před­cho­zích dílů, ale doká­zal...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik let. Jak tedy dopadla jeho pre­mi­é­ra ve svě­tě Hvězdných válek? A poda­ři­lo se mu zahnat tro­chu slab­ší dojmy ze spin-offu Rogue One?  Osud rebe­lů v gala­xii je...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

Tam, kde skon­či­la sed­má epi­zo­da Star Wars: Síla se pro­bou­zí, ply­nu­le nava­zu­je osmá epi­zo­da, tudíž hrst­ka rebe­lů hod­né­ho Odboje prchá před obří flo­ti­lou zlé­ho Prvního řádu a Rey podá­vá svě­tel­ný meč Luku Skywalkerovi. A ten si ho od ní obřad­ně pře­vez­me a pak ho odho­dí za sebe, což cel­kem dob­ře před­zna­me­ná­vá, jaký mají tvůr­ci toho­to fil­mu názor na před­sta­vy a oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Star Wars: Poslední z Jediů totiž sice krá­čí ve sto­pách před­cho­zí­ho dílu, ale s úpl­ně jiným režij­ním zámě­rem. „Mistra...

Autor:
taboo0

Recenze: Taboo

 Tom Hardy spo­jil síly s tvůr­cem úspěš­né­ho (a kva­lit­ní­ho) seri­á­lu Peaky Blinders a jako spo­luscé­náris­ta nám ser­ví­ru­je depre­siv­ní podí­va­nou z Londýna 19. sto­le­tí.    Taboo bylo dle dostup­ných infor­ma­cí původ­ně zamýš­le­no jako mini­sé­rie o osmi dílech, to se však aktu­ál­ně změ­ni­lo a nás by pod­le čer­s­tvých zpráv měly čekat mini­mál­ně dal­ší dvě sezó­ny. Takže ces­ta dob­ro­dru­ha Delanyho bude pokra­čo­vat. Je ale o co stát?    Od ozná­me­ní seri­á­lu bylo roz­hod­ně a co se těšit. Koneckonců je to Hardyho prv­ní (hlav­ní) tele­viz­ní šta­ce, a to že...

Autor:
Dunkerk0

Dunkerk - 80 %

V Evropě zuří 2. svě­to­vá vál­ka, Němci se dosta­li na zápa­dě až do Belgie a Francie. Postupují až k měs­tu Dunkerque (Dunkerk), kte­ré obklí­čí spo­leč­ně s jeho oko­lím, a brá­ní spo­jen­cům v ústu­pu. Do Anglie se chtě­jí dostat jak brit­ské, tak i fran­couz­ské a bel­gic­ké jed­not­ky. Za zády ale mají pev­ni­nu, kde jsou pány Němci, a před nimi je neklid­né moře. Mladí muži ale mají pro strach udě­lá­no, a tak se sna­ží růz­ný­mi způ­so­by zachrá­nit. Jejich tou­ha dostat se na vel­kou loď je tak sil­ná, že...

Autor:
Revenant0

REVENANT Zmrtvýchvstání

Po před­loň­ském hitu Birdmanovi nato­čil reži­sér Alejandro González Iñárritu dal­ší velehit. Do hlav­ní role si dal pří­ro­du, med­vě­da a už Oscarového her­ce Leonarda DiCapria. Co to při­nes­lo? Opravdu dal­ší Oscary a hod­ně oce­ně­ní. Zas jeho dvor­ní kame­ra­man (Emmanuel Lubezki) doká­zal, že rád pře­kra­ču­je fil­mař­ské limi­ty. Po Potomcích lidí, Gravitaci a Birdmanovi zase nato­čil dal­ší úchvat­né scé­ny. Tentokrát pří­ro­dy a divo­či­ny, kam ani lid­ské nohy nevkro­či­ly. Hlavní posta­va je Hugh Glass, tra­per, kte­rý se živí lovem zvě­ře a sbí­rá­ním jejich kože­šin, je ve...

Autor:
Rev010

REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 %

Velmi zají­ma­vou a napí­na­vou kapi­to­lou v ději­nách ame­ric­ké­ho zápa­du je prv­ní polo­vi­na 19. sto­le­tí, kdy se drs­ní muži živi­li lovem kože­ši­no­vé zvě­ře ve Skalistých horách a zaží­va­li neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství. Nebyla to snad­ná prá­ce a smrt moh­la při­jít kdy­ko­liv. Záleželo na štěs­tí a na schop­nos­tech pře­žít. Jednou z legen­dár­ních postav toho­to obdo­bí je hra­ni­čář Hugh Glass, kte­rý přes zni­ču­jí­cí zra­ně­ní doká­zal pře­žit v divo­ké pří­ro­dě. V roce 1823 dělá prů­vod­ce v expe­di­ci lov­ců kože­šin, když neda­le­ko řeky Missouri neče­ka­ně nara­zí na grizzly­ho a dvě mlá­ďa­ta. Napadení sice...

Autor:
2792590

Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

Kdo nato­čí v sou­čas­nos­ti film, při kte­rém štáb mrz­ne v tep­lo­tách -40 °C, neob­sa­dí jedi­nou význam­něj­ší žen­skou roli, pro­sa­dí chro­no­lo­gic­ké natá­če­ní navy­šu­jí­cí roz­po­čet o mili­o­ny dola­rů a při­nu­tí jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, aby doo­prav­dy trpěl? Oskarový štít je moc­něj­ší, než se zdá.

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK0

REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK

ARIKARA: Indiáni z kme­ne Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říka­li Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v mís­tech dneš­ní Severní Dakoty. Měli slo­ži­tou obřad­ní kul­tu­ru a boha­tou obchod­ní síť. Nakonec nara­zi­li na zájmy spo­leč­nos­ti Rocky Mountain Fur Company a to vyvo­la­lo váleč­ný kon­flikt, zná­mý jako vál­ka Arikara. ASHLEY HENRY:             Ashley Henry byla kožeš­nic­ká spo­leč­nost zalo­že­ná Williamem Henry Ashleym a Andrew Henrym, někdy se jí take říka­lo Rocky Mountain Fur Company. Ve 20. letech 18. sto­le­tí Henry Ashley udě­la­la revo­lu­ci...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ0

REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Během natá­če­ní v exte­ri­é­rech v Kanadě a v Argentině - ve sně­hu, vět­ru a čas­to ve vyso­ké nad­moř­ské výš­ce, her­ci a fil­mo­vý štáb čeli­li stej­né­mu nebez­pe­čí a pod­mín­kám jako lidé žijí­cí v tom­to regi­o­nu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. Diváci se měli ocit­nout upro­střed divo­či­ny, kte­rá není par­kem, ale zónou smr­tel­né­ho nebez­pe­čí, kde pře­ži­tí není zaru­če­no.  “Dnes jsme oprav­du ztra­ti­li napo­je­ní nebo intim­ní kon­takt s pří­ro­dou, kte­rý tito lov­ci měli. Přitom divo­ká pří­ro­da byla vždy naší sou­čás­tí – my jsme mra­ky a řeka­mi,...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY0

REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY

Muži z hor a jejich podo­ba se sta­li ame­ric­kou iko­nou, ale pro REVENANT chtě­la kos­tým­ní výtvar­ni­ce Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona) zajít za hra­ni­ce klišé. Westová pozna­me­ná­vá, že s legen­dou o Glassovi vyrůs­ta­la: “Znám pří­běh Hugha Glasse, pro­to­že vlast­ním ranč v Jižní Dakotě a on je tam tako­vou mýtic­kou posta­vou. Tito lov­ci byli sku­teč­ní prů­kop­ní­ci,” pou­ka­zu­je Westová. “Přesto mi scé­nář více při­po­mí­nal rus­ký román, než wes­tern. Jsem posed­lá Dostojevským, Čechovem a Tolstojem. Psychologická rovi­na pří­bě­hu mě oprav­du láka­la.” Když se...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava0

REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava

Aby zachy­til svět tak, jak vypa­dal v roce 1823, Iñárritu spo­lu­pra­co­val s fil­mo­vým výtvar­ní­kem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výprav­né fil­my cizí. Pracoval na sním­ku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu živo­ta Terence Malicka, ale toto his­to­ric­ké obdo­bí pro něj bylo nové. Fisk byl nad­še­ný z napros­té syro­vos­ti této éry. “Toto obdo­bí se mi nesmír­ně líbí,” říká. “Lidé byli závis­lí a ome­ze­ní tím, čeho se jim dostá­va­lo – čili v tom­to pří­pa­dě seke­ra­mi, noži a vel­mi ome­ze­ným vyba­ve­ním. Snažili jsme...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - MALOVÁNÍ REVENANTU0

REVENANT Zmrtvýchvstání - MALOVÁNÍ REVENANTU

Po dokon­če­ní Birdmana reži­sér Alejandro G. Iñárritu uplat­nil svou vášeň pro doko­na­lou fil­ma­ři­nu v novém svě­tě sním­ku REVENANT. Spolu se svým dlou­ho­le­tým kame­ra­ma­nem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udě­lal něko­lik klí­čo­vých roz­hod­nu­tí, kte­rá sta­no­vi­la pra­vi­dla pro výro­bu fil­mu. Zaprvé se roz­hod­li točit film chro­no­lo­gic­ky, aby zacho­va­li při­ro­ze­ný tok Glassovy ces­ty. Zadruhé se zavá­za­li, že budou během natá­če­ní spo­lé­hat pou­ze na slun­ce a oheň, zkrát­ka pra­co­vat s při­ro­ze­ným svět­lem tím nej­kre­a­tiv­něj­ším způ­so­bem. A nako­nec se roz­hod­li zno­vu pro­zkou­mat dlou­hé, ply­nu­lé zábě­ry, kte­ré...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH0

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl jed­ním ze zakla­da­te­lů spo­leč­nos­ti Rocky Mountain a vůd­ce expe­di­ce k řece Missouri. Gleeson kon­sta­tu­je, že scé­nář dává kapi­tá­no­vi Henrymu zbe­let­ri­zo­va­nou lin­ku nad rámec toho, co o něm his­to­rie ví. “Skutečný Andrew Henry byl respek­to­ván, zatím­co v našem pří­bě­hu ho vidí­te jako nejis­té­ho muže, kte­rý se učí být líd­rem. Vydal...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA0

REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA

Hned v úvo­du fil­mu REVENANT musí expe­di­ce kapi­tá­na Henryho čelit úto­ku domo­ro­dých indi­á­nů, kte­ří se usa­di­li podél bře­hů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – pře­zdí­va­ný lov­ci jed­no­du­še – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading Company navždy změ­nil jejich osud. Je to čas­to opo­mí­je­ná, ale nedíl­ná sou­část Glassova pří­bě­hu. Iñárritu cítil povin­nost při­nést osud Arikarů do popře­dí ve svém poje­tí pří­bě­hu. Známí mezi Indiány jako Sahnish, Arikarové tak byli pojme­no­vá­ni ostat­ní­mi kme­ny pro své...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU0

REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU

Historie ame­ric­ké­ho obcho­du s kože­ši­nou není dlou­há, avšak stě­žej­ní, plná odváž­ných pří­bě­hů, ale také závaž­ných destruk­cí. I když obchod s kože­ši­na­mi dal vznik­nout roman­tic­ké­mu předob­ra­zu hora­lů jako - zide­a­li­zo­va­ných samo­tá­řů, stej­ně drs­ných jako sama divo­či­na, kte­rou měli zkro­tit - obchod s kože­ši­na­mi byl pře­de­vším pod­ni­ká­ním. V jis­tém smys­lu to ved­lo ke zro­du prv­ní­ho arche­ty­pál­ní­ho západ­ní­ho pod­ni­ka­te­le – vizi­o­ná­ře, kte­rý si razí ces­tu vpřed a zod­po­ví­dá se jen sám sobě. “Tato éra byla začát­kem industri­a­lis­mu na Západě. Ještě před obje­vem zla­ta a ropy,...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD0

REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD

Temným opa­kem ces­ty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do para­noi, obvi­ňo­vá­ní a hoř­kos­ti. Do role Fitzgeralda, kte­rý Glasse zra­dí, Iñárritu obsa­dil ang­lic­ké­ho her­ce Toma Hardyho. Hardy na sebe upo­zor­nil kon­trast­ní­mi role­mi, jako byl Eames ve sno­vém svě­tě sním­ku Počátek Christophera Nolana nebo svým tri­um­fál­ním výko­nem ve fil­mu Locke. Iñárritu říká: “Tom hra­je Fitzgeralda, muže plné­ho před­sud­ků. Má raně­nou duši, obá­vá se dru­hých, není scho­pen zůstat ote­vře­ný a při­jmout jina­kost. Tom mu dodá­vá fine­su, kte­rou je obtíž­né...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS0

REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

Leonardo DiCaprio ztvár­nil kalei­do­sko­pic­kou šká­lu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po roz­ma­ři­lé­ho Jordana Belforta ve sním­ku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj před­sta­vo­va­la zce­la novou výzvu, kte­rá her­ce zaved­la do pohra­ni­čí, jež v našem moder­ním svě­tě zaku­sil jen málo­kdo. Je to DiCapriova nej­ví­ce inten­ziv­ní fyzic­ká role a záro­veň oprav­do­vý suro­vý výkon téměř beze slov.  “Nalézám v tom­to fil­mu sil­ná téma­ta: vůli žít a náš vztah k divo­ké pří­ro­dě,” popi­su­je DiCaprio, co ho na...

Autor: