Štítky: Tom Hanks

Philips0

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy došlo k úno­su náklad­ní ame­ric­ké lodi Maersk Alabama sku­pi­nou ozbro­je­ných somál­ských pirá­tů.

Autor:
0

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech ze své sbír­ky napsal svou lite­rár­ní prvo­ti­nu, Neobvyklý typ, jejíž čes­ký pře­klad vydá­vá nakla­da­tel­ství Domino. Hanks pro­slul svým odu­šev­ně­lým a pro­cí­tě­ným herec­tvím – a tytéž kva­li­ty vná­ší do své lite­rár­ní prvo­ti­ny. Je vtip­ný, ale umí pře­jít k melan­cho­lii; píše leh­kým perem, ale dotý­ká se vel­kých témat. Jeho sedm­náct poví­dek...

Autor:
0

Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok

Příští rok se vrá­tí do kin ani­mo­va­ná stá­li­ce Toy Story 4. Do dabo­vá­ní hlav­ních rolí se samo­zřej­mě vra­tí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se při­da­jí dal­ší slav­ní her­ci, napří­klad i Patricia Arquette, hvězda kri­mi­nál­ky Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky a seri­á­lu Médium. Premiéra pokra­čo­vá­ní po 8 letech je  8.8.2019.

Autor:
inferno0

Inferno - O TVŮRCÍCH

TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, pro­du­cent a reži­sér, poctě­ný mno­ha význam­ný­mi oce­ně­ní­mi. Je jed­ním z pou­hých dvou her­ců v his­to­rii, kte­rým se poda­ři­lo zís­kat Oscara za nej­lep­ší herec­ký výkon dva roky po sobě. Svého prv­ní­ho Oscara zís­kal v roce 1994 za svou půso­bi­vou roli práv­ní­ka Andrewa Becketta, trpí­cí­ho AIDS, kte­ré­ho ztvár­nil ve fil­mu Jonathana Demmeho Philadelphia. Následujícho roku si tuto význam­nou cenu odne­sl podru­hé, ten­to­krát za svůj neza­po­me­nu­tel­ný výkon v titul­ní roli fil­mu Roberta Zemeckise Forrest Gump. Současně za oba...

Autor:
inferno0

Inferno - ZAJÍMAVOSTI

- Zobristův smr­tí­cí virus vyro­bi­li rekvi­zi­tá­ři dle násle­du­jí­cí­ho recep­tu: 40 % vody, 30 % rost­lin­né­ho ole­je a 30 % keču­pu. - Ron Howard požá­dal filo­zo­fa a futu­ris­tu Jasona Silvera, aby mu pomohl vytvo­řit zne­po­ko­ji­vé YouTube video, kte­ré Zobrist nato­čil, aby jím pod­po­řil svou domněn­ku, že pře­lid­ně­ní pove­de k záhubě lid­stva. - Rekvizitáři vyro­bi­li pro potře­by fil­mu cel­kem 15 kopií Danteho posmrt­né mas­ky, aby měli jis­to­tu, že budou mít něja­kou vždy k dis­po­zi­ci. - Během natá­če­ní ve Florencii štáb věno­val rad­ni­ci pení­ze na...

Autor:
inferno0

Inferno - Obsah/O filmu

            OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vra­cí, aby se ujal režie fil­mo­vé adap­ta­ce nej­no­věj­ší­ho dílu fil­mo­vé série spi­so­va­te­le Dana Browna (Šifra mis­tra Leonarda) o Robertu Langdonovi, kte­rá utr­ži­la po svě­tě přes mili­ar­du dola­rů. Ve sním­ku Inferno se zná­mý sym­bo­log (opět v podá­ní Toma Hankse) pouš­tí do pát­rá­ní po sto­pách, kte­ré sou­vi­sí se samot­ným Dantem. Když se Langdon pro­bou­zí se ztrá­tou pamě­ti v ital­ské nemoc­ni­ci, spo­jí své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), dok­tor­kou, do kte­ré Langdon vklá­dá...

Autor:
inferno0

Inferno - 70 %

Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spi­so­va­te­le Dana Browna. Znovu o teo­ri­ích, že za nor­mál­ní spo­leč­nos­ti je tem­ný stín infil­tra­ce a zla. Šifra mis­tra Leonarda před  dese­ti lety byla  to nej­lep­ší adap­ta­cí, co se od spi­so­va­te­le knih plných kon­spi­ra­cí čeka­lo. Andělé a démo­ni 3 roky po prv­ním díle pokra­čo­va­li v zave­de­ném téma­tu. Tento rok šla adap­ta­ce už 4. kni­hy. Prostě se fil­ma­ři roz­hod­li, že tře­tí díl vyne­cha­jí, pro­to­že pro tuto dobu je adap­ta­ce o glo­bál­ním spik­nu­tí lep­ší. Tím, že se...

Autor:
Andele0

Andělé a démoni (POP ART Steelbook)

Co mělo by mělo pokra­čo­vat po úspěš­ném, rela­tiv­ně, fil­mu? Asi dru­hý díl, že. Dan Brown napsal pokra­čo­vá­ní. Nebudu řešit to, jest­li byl prv­ní díl prv­ní nebo dru­hý, ale kniž­ní ver­ze Andělé a démo­ni jsou preque­lem Šifra mis­tra Leonarda. Film je regu­lér­ním pokra­čo­vá­ním. Vrátila se hlav­ní posta­va, ale nic dal­ší­ho. Jedná se ten­to­krát o spik­nu­tí, kte­ré násle­du­je po smr­ti oblí­be­né­ho pape­že. Nebudu roze­pi­so­vat pří­běh, ten kdo film zná, tak asi už ví, ale spo­i­le­ry lidi nepo­tře­bu­jí vědět. Oproti Šifře mis­tra...

Autor:
Sifra0

Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)

Co pak si pus­tit večer na domá­cí tele­vi­zi? Tak tře­ba film, kte­rý je pod­le kni­hy. Šifra mis­tra Leonarda má nové vydá­ní, pěk­ně ple­cho­vé a hodí­cí se do sbír­ky. Toto nové vydá­ní při­ná­ší roz­ší­ře­nou ver­zi fil­mu, kte­rý mno­hé země pro­klí­na­ly a odsou­di­ly. Nebudu kri­ti­zo­vat téma fil­mu, že se skrý­vá před svě­tem tajem­ná sek­ta a může za všech­no zlé na naší pla­ne­tě. Jedná se o vymyš­le­ný pří­běh Dana Browna, kte­rý se pro­sla­vit na téma­ty kon­spi­rá­to­rů a tajem­ných sekt. Ron Howard nato­čil prv­ní...

Autor:
Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI0

Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI

Někdy je prav­da podiv­něj­ší než fik­ce a Most špi­o­nů je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se oci­tl v mimo­řád­né situ­a­ci. Je to o to pře­svěd­či­věj­ší, že hlav­ní posta­va pří­bě­hu je sku­teč­ná oso­ba. Kvůli jeho vzta­hu s Rudolfem Abelem, byl James Donovan podro­ben vel­ké pozor­nos­ti ze stra­ny médií a širo­ké veřej­nos­ti. Zároveň to byl zdroj fas­ci­na­ce pro Spielberga - před­sta­va, že lidé čas­to děla­jí ukva­pe­né závě­ry, mu pomoh­la defi­no­vat způ­sob, jak se téma­tu zhos­tit. Vysvětluje: “Máme ten­den­ci v pří­bě­zích hned hle­dat dare­bá­ka...

Autor:
Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ0

Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ

~ Spielbergova intu­i­ce, jak spo­jit kame­ru a vizu­ál­ní vyprá­vě­ní s tex­tem a pod­tex­tem a posta­va­mi je úžas­ná. “Každý reži­sér je vizu­ál­ní vypra­věč, ale to, co dělá Stevena jedi­neč­ným, je to, že doká­že vní­mat a při­jí­mat vše, co se kolem něj děje,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová. “Dostává ze svých spo­lu­pra­cov­ní­ků to nej­lep­ší za všech okol­nos­tí, pro­to­že jim věří. Takže během natá­če­ní jsou všich­ni v kli­du, věří si a děla­jí svou prá­ci dob­ře.” Janusz Kaminski ve své roli kame­ra­ma­na potře­bo­val vymys­let kre­a­tiv­ní způ­sob,...

Autor:
Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA0

Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA

Tvarování fil­mu o odváž­ných činech oby­čej­né­ho muže rodin­né­ho typu, kte­rý se pro­mě­nil ve vyjed­na­va­če během stu­de­né vál­ky, před­sta­vo­va­lo pro stři­ha­če Michaela Kahna jedi­neč­nou výzvu. “Je to vel­ký film se spous­tou dia­lo­gů,” vysvět­lu­je Kahn. “Je nato­če­ný spí­še tra­dič­ním způ­so­bem, kdy se dia­log stá­vá klí­čem. Steven chtěl, aby se divá­ci oprav­du dosta­li do dia­lo­gů a pře­mýš­le­li o věcech, tak­že jsme to nemoh­li stří­hat jako akč­ní film. Navíc herec­ké výko­ny Toma Hankse a Marka Rylance byly v někte­rých momen­tech tak fas­ci­nu­jí­cí, že bylo...

Autor:
Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ0

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sesta­ven a fil­ma­ři se muse­li roz­hod­nout, kde film nato­čit. Doufali, že budou moci vyu­žít mno­há z míst, kde se pří­bě­hu ve sku­teč­nos­ti ode­hrál. Procestovali USA a Evropu a nako­nec se usa­di­li v New Yorku, Berlíně, Německu a Wroclawi v Polsku. Tento pří­běh je stu­dií o změ­ně nálad a pro­stře­dí. Film se ote­ví­rá v Brooklynu v roce 1957 a pak se děj pře­ne­se do východ­ní­ho Berlína. Z toho­to důvo­du pro­du­cen­ti vyu­ži­li dvou růz­ných fil­mo­vých štá­bů: jeden štáb točil fil­mo­vé scé­ny  v/kolem...

Autor:
Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ0

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

Válečné fil­my, kte­ré Steven Spielberg jako malý kluk natá­čel na 8mm film na zahra­dě svých rodi­čů, se čas­to ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Jedná se o opa­ku­jí­cí se téma v celé řadě jeho fil­mů (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana, Říše slun­ce nebo 1941 a Indiana Jones). Ale až nyní se jed­ná o pří­běh zasa­ze­ný do svě­ta mezi­ná­rod­ní špi­o­ná­že. “Miluji špi­o­náž­ní fil­my,” říká Spielberg. “Miluji Johna le Carré, fil­my s Jamesem Bondem, časo­pis Mad a jeho pro­slu­lý kres­le­ný komiks ‘Spy vs....

Autor:
Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO0

Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO

Když dra­ma­tik a tele­viz­ní scé­náris­ta žijí­cí v Londýně, Matt Charman, natre­fil v bio­gra­fii Johna F. Kennedyho na poznám­ku pod čarou, kte­rá se odka­zu­je na ame­ric­ké­ho práv­ní­ka, jehož pre­zi­dent poslal na Kubu vyjed­nat pro­puš­tě­ní 1,113 věz­ňů, vzbu­di­lo to v něm zvě­da­vost. Rychlý prů­zkum mu nabí­dl jmé­no, kte­ré neznal, James Donovan, úspěš­ný pojiš­ťo­va­cí práv­ník z Brooklynu. Avšak nej­za­jí­ma­věj­ší na tom byl pří­běh, kte­rý se ode­hrál o něko­lik let dří­ve. Donovan obha­jo­val sovět­ské­ho agen­ta obvi­ně­né­ho ze špi­o­ná­že během stu­de­né vál­ky, a zatím­co se spe­ci­a­li­zo­val na...

Autor:
Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ0

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

V 50. letech, v raných fázích stu­de­né vál­ky, bylo napě­tí mezi USA a SSSR roz­ší­ře­ným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovět­ské­ho agen­ta žijí­cí­ho v New Yorku, strach a para­no­ia se vystup­ňu­je. Pověřený zasí­lá­ním kódo­va­ných zpráv zpět do Ruska, Abel je vyslý­chán FBI, ale odmí­tá spo­lu­pra­co­vat. Během soud­ní­ho pro­ce­su je zadr­žo­ván ve fede­rál­ní věz­ni­ci. Vláda potře­bu­je nezá­vis­lé­ho advo­ká­ta, kte­rý by se cho­pil Abelovy obha­jo­by, oslo­ví pro­to Jamese Donovana (Tom Hanks), pojiš­ťo­va­cí­ho práv­ní­ka z Brooklynu. Ale Donovan, býva­lý žalob­ce v norim­ber­ských...

Autor:
MostSpionu0

Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015

Steven Spielberg je vel­kým nad­šen­cem his­to­rie a význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti jsou čas­tým námě­tem jeho fil­mo­vé tvor­by. Jeho zájem o stu­de­nou vál­ku se datu­je do dob, kdy mu jako malé­mu klu­ko­vi otec vyprá­věl o nedů­vě­ře a nepřá­tel­ství, kte­ré pano­va­ly mezi Sovětským sva­zem a USA. Tyto pří­běhy si pama­tu­je dodnes. “Můj otec odces­to­val do Ruska hned poté, co byl Francis Gary Powers sestře­len,” vzpo­mí­ná Spielberg. “Můj otec a jeho dal­ší tři spo­leč­ní­ci z General Electric stá­li ve fron­tě, aby si pro­hléd­li letec­kou kom­bi­né­zu, přil­bu...

Autor:
Most30

Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo se tak 1. květ­na roku 1960 a pilot letou­nu Francis Gary Powers se dostal do rus­ké­ho zaje­tí. Jeho budouc­nost byla znač­ně nejis­tá, neboť se tak sta­lo v obdo­bí stu­de­né vál­ky, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly na bodě mra­zu a obě stra­ny se sna­ži­ly zís­kat navrch zbro­je­ním. Život špi­o­nů a pra­cov­ní­ků...

Autor:
Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie0

Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů (z nichž, kte­ré ani neznám :). Ale i tak mě South Park: Peklo na zemi (1999) sluš­ně poba­vil, pro­to­že mu nechy­běl šmrnc a byl roz­to­mi­le úchyl­ný.

Autor: