Štítky: Tim Burton

0

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI

            Při obsa­zo­vá­ní mla­dých oby­va­tel sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové šel Burton pro­ti oče­ká­vá­ní. Susie Figgisová, kte­rá řídí obsa­zo­vá­ní her­ců, dlou­ho­do­bá Burtonova spo­lu­pra­cov­ni­ce, pozna­me­ná­vá: „Všichni si mys­lí, že Tim chce do svých fil­mů lidi, kte­ří vypa­da­jí neob­vykle, ale já jsem vždyc­ky cíti­la, že opak je prav­dou. Mým úko­lem v tomhle fil­mu bylo najít her­ce,...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.             Věhlasný herec Terence Stamp, kte­rý před­tím pra­co­val s Burtonem jako reži­sér dra­ma­tu Big Eyes z roku 2014, při­jal roli Abea. Stamp uví­tal pří­le­ži­tost zno­vu pra­co­vat s Burtonem...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY

            Emma, před­sta­vo­va­ná Ellou Purnellovou, má schop­nost mani­pu­lo­vat se vzdu­chem, a musí nosit olo­vě­né boty, aby neod­le­tě­la pryč. Jak se pří­běh odví­jí, Emma se sbli­žu­je s Jakem.             Jake při­po­mí­ná Emmě Aba, se kte­rým měla blíz­ké pou­to, když Abe byl mla­dý muž ve 40. letech na návštěvě sirot­čin­ce. „Takže ona se s ním nechce...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ

Každý pří­běh potře­bu­je památ­né­ho dare­bá­ka a SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI ho v Barronovi má, a ješ­tě víc. Mění podo­by a je zlo­věst­nou for­mou mon­stróz­ních nepřá­tel podi­ví­nů, Hollows. Barron věří, že klí­čem k jeho nesmr­tel­nos­ti, a mož­ná ke zno­vu­zís­ká­ní lid­skosti, je lov podi­ví­nů a sleč­ny Peregrinové.             „V kul­tu­ře podi­ví­nů se někte­ří sna­ží, ne s nej­lep­ší­mi úmys­ly,...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC

Novým chlap­cem v sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové je Jake, hrdi­na naše­ho pří­bě­hu. Jake je vyhna­nec, kte­rý nako­nec najde při­je­tí mezi podi­ví­ny, ale jinak je typic­kým ame­ric­kým tee­nage­rem, jen tro­chu odliš­ným. Cítí, že neza­pa­dá, a zdá se, že není schop­ný navá­zat vztah s nikým jiným než se svým dědeč­kem, jehož smr­tí začí­ná Jakeova ces­ta k obje­vo­vá­ní....

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ

            Hlavní hrdin­kou romá­nu a fil­mu je ochrán­ky­ně podi­ví­nů sleč­na Peregrinová. Její zvlášt­nos­tí je, že je ymbri­ne, což zna­me­ná, že může mani­pu­lo­vat časem a brát na sebe podo­bu ptá­ka. Slečna Peregrinová, spo­leč­ně s dal­ší­mi ymbri­ny, pou­ží­vá svou schop­nost k vytvo­ře­ní časo­vé „smyč­ky”, v níž ona a děti žijí během jed­no­ho jedi­né­ho dne, kte­rý se opa­ku­je pořád...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je zalo­že­ný na prvo­ti­ně Ransoma Riggse, vyda­né v roce 2011. Okamžitě se sta­la celo­svě­to­vým hitem a zůstá­va­la na vrcho­lu žeb­říč­ku best­selle­rů The New York Times po něko­lik let. Prodalo se víc než 3,1 mili­ó­nů výtis­ků.             Pokračování Prázdné měs­to bylo vyda­né v roce 2014 a násle­do­va­la posled­ní kni­ha...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM

            Zůstat podiv­ným. Toto téma, nejen při­je­tí našich odliš­nos­tí, ale hrdost na ně, zau­ja­lo fil­mo­vé tvůr­ce nej­ví­ce. Je to dvoj­slov­né vyjá­d­ře­ní vize fil­mu, že  že být odliš­ný je skvě­lé – a dokon­ce nezbyt­né. To, co mla­dé podi­ví­ny odli­šu­je, je take posi­lu­je, dává jim schop­nos­ti a dělá je výji­meč­ný­mi. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové posky­tu­je...

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Přichází neza­po­me­nu­tel­ný fil­mo­vý záži­tek od vizi­o­nář­ské­ho reži­sé­ra Tima Burtona, zalo­že­ný na best­selle­ru. Když Jake obje­ví klí­če k záha­dě, kte­rá se pro­lí­ná do alter­na­tiv­ních rea­lit a časů, odha­lí taj­nou skrýš zná­mou jako Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti. Když se Jake dozví o jeho oby­va­te­lích a jejich neob­vyk­lých schop­nos­tech, uvě­do­mí si, že bez­pe­čí je ilu­ze...

s0030

Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tas­ta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové námě­ty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze sirot­čin­ce, kte­rý napsal Ransom Riggs. Příběh o dětech a pro děti i dospě­lé je fan­ta­sy zasa­ze­ná do sou­čas­nos­ti s návra­ty do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky a svě­ta tajem­ných bytos­tí.  Šestnáctiletý...

FRANKENWEENIE0

Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %

Sparky je obě­ta­vý pej­sek, kte­rý by pro své­ho lid­ské­ho páníč­ka Viktora udě­lal coko­liv. Nejen že poslou­chá a obě­ta­vě se sna­ží apor­to­vat hoze­né před­mě­ty, ale doká­že po své smr­ti opět obživ­nout a být správ­ným psím kama­rá­dem. On totiž Viktor Frankensteinnení jen tak oby­čej­ný kluk. Je to hod­ně  vel­ký samo­tář a jeho zájem o vědu nezná mezí....

TimBurton0

TIM BURTON

TIM BURTON  svou kari­é­ru zahá­jil v The Walt Disney Company jako kon­cepč­ní a inbe­tween výtvar­ník a pra­co­val na celo­ve­čer­ních ani­mo­va­ných fil­mech spo­leč­nos­ti Disney Liška a pes a Černý kotel. Naposledy reží­ro­val Johnnyho Deppa, Michelle Pfeiffer, Helenu Bonham Carter a Evu Green v gotic­ké kome­dii Temné stí­ny na moti­vy kul­tov­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu. Produkoval také fan­ta­sy horo­ro­vý...

MB30

Muži v černém 3 - 80 %

Každé pokra­čo­vá­ní úspěš­ných fil­mů je hod­no­ce­no opti­kou pře­cho­zích dílů a v pří­pa­dě MiB3 může­me s potě­še­ním kon­sta­to­vat, že se poved­lo. Přispěly k tomu zejmé­na dvě sku­teč­nos­ti -  zapra­co­vá­ní „nové“ posta­vy mla­dé­ho agen­ta „K“ ve výbor­ném podá­ní Joshe Brolina a vyu­ži­tí moti­vu ces­to­vá­ní v čase, kte­ré nově oži­vi­lo dějo­vou lin­ku záchra­ny pla­ne­ty Země od zni­če­ní od mimo­zemš­ťa­nů.

asset_Temne_stiny_titulka_depp0

Temné stíny - 65%

Temné stí­ny vstu­pu­jí do živo­ta rodi­ny Collinsů na tajem­né used­los­ti na kra­ji měs­ta Collinsport. Režisér Tim Burton si ten­to­krát pro svou upír­skou pohád­ku pro dospě­lé vybral his­to­rii lás­ky a nená­vis­ti mezi mla­dým Barnabasem¨¨(Johny Depp) a Angelique (Eva Green). Barnabas dá totiž v minu­los­ti před­nost jiné ženě a to se Angelique nelí­bí. Ona je čaro­děj­ka...

Corpse Bride0

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou...