Štítky: Thomas Kretschmann

Hitman: Agent 47 - OBLEK0

Hitman: Agent 47 - OBLEK

Pokud šaty děla­jí člo­vě­ka, pak 47 je ale­spoň čás­teč­ně defi­no­ván svým cha­rak­te­ris­tic­kým čer­ným oble­kem, bílou koši­lí a čer­ve­nou kra­va­tou. Friend úzce spo­lu­pra­co­val s kos­tým­ní výtvar­ni­cí Binou Daigeler (Che), aby se ujis­ti­li, že oblek, kte­rý měl herec nosit, byl pod­le jejích slov “ukáz­ko­vý, kla­sic­ký a nad­ča­so­vý. Musel být dob­ře stři­že­ný a bez nabí­rá­ní,” pozna­me­ná­vá. Friend...

Autor:
Hitman: Agent 47 - AKCE!0

Hitman: Agent 47 - AKCE!

Aby maxi­ma­li­zo­va­li efekt z kaska­dér­ských kous­ků a bitek, pro­du­cen­ti naja­li reži­sé­ry akč­ních scén Chada Stahelskiho a Davida M. Leitche, kaska­dér­ské­ho super­vi­so­ra Jonathana Eusebia a koor­di­ná­to­ra bojo­vých scén Jona Valera - všech­ny ze spo­leč­nos­ti 87eleven Action Design, jed­no­ho z před­ních kaska­dér­ských týmů ve fil­mo­vém odvět­ví. 87eleven Action Design dohlí­žel na kaska­dér­ské kous­ky a akci ve fil­mu Jurský...

Autor:
Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA0

Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA

Friend, Quinto, Ware a ostat­ní her­ci a fil­mo­vý štáb roz­hod­ně poja­li důvě­ru v reži­sé­ra Alexandra Bacha. Quinto o něm říká: “Má sku­teč­nou vizi a rozu­mí emo­ci­o­nál­ní linii pří­bě­hu, stej­ně jako neu­vě­ři­tel­ným vizu­ál­ním efek­tům a akci.” Friend dodá­vá: “Má oprav­do­vý cit pro akci. S ním to nikdy není jen o oká­za­lých vizu­ál­ních efek­tech.” Bach ten­to pro­jekt zís­kal (jeho celo­ve­čer­ní...

Autor:
Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ0

Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ

Katia v podá­ní Hannah Ware se nachá­zí v samém srd­ci Hitmana: Agenta 47. Když potká­me Katiu, je ztra­ce­ná a sna­ží se najít něko­ho, koho si sotva pama­tu­je, ale kdo může být klí­čem k neu­vě­ři­tel­né­mu tajem­ství její­ho dět­ství a rodi­ny. Hannah Ware říká: “Katia vede kočov­ný život a nemá zájem žít spo­le­čen­sky. Vyhýbá se vše­mu, co by...

Autor:
Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL0

Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL

Ve sním­ku Hitman: Agent 47 se potká­vá iko­nic­ký anti-hrdina se sil­nou a pře­kva­pi­vou žen­skou hrdin­kou a zdán­li­vě neza­sta­vi­tel­ným anta­go­nis­tou v napí­na­vém pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá v něko­li­ka svě­ta­dí­lech. Vliv titul­ní posta­vy a její důle­ži­tost pro davy fanouš­ků, kte­ří sle­do­va­li její počí­ná­ní pro­střed­nic­tvím mno­ha médií, nezů­sta­la bez povšim­nu­tí pro­du­cen­ta Adriana Askarieha. Právě on při­šel s myš­len­kou zfil­mo­vat...

Autor:
Hitman: Agent 470

Hitman: Agent 47

Hitman: Agent 47 se sou­stře­dí na elit­ní­ho nájem­né­ho vra­ha, kte­rý byl pomo­cí gene­ti­ky stvo­řen jako doko­na­lý stroj na zabí­je­ní. Je zná­mý pou­ze pod­le dvou posled­ních čísel čáro­vé­ho kódu vyte­to­va­ném na zad­ní stra­ně̌ jeho krku. Agent 47 je výsled­kem dese­ti­le­té­ho výzku­mu a jeho exis­ten­ce nava­zu­je na čty­ři­cet šest před ním naklo­no­va­ných agen­tů...

Autor:
Aveng40

Avengers: Age of Ultron - 70 %

Když si tak sedím na novi­nář­ské pro­jek­ci Avengers 2 (ve spo­leč­nos­ti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lep­ší nebo hor­ší než prv­ní díl, kdy se slav­ný tým hrdi­nů, IT vše­u­mě­la, boha, 120. leté­ho sta­ří­ka, zele­né hrou­dy sva­lů atd.. spo­jil? Vyřešení toho­to rébu­su nechám na konec této recen­ze.

Autor:
KING KONG0

KING KONG

Víte, fil­my mají vel­kou moc. Dokážou nás jako stá­do nahnat do nej­bliž­ší­ho bio­gra­fu (pro ty mla­dé, bio­graf = kino, cine­ma) a my jen slin­ta­jíc s ote­vře­nou pusou hltá­me dáv­ku obráz­ků, kte­ré se obje­vu­jí na plát­ně. Však to zná­te, čas­to jde­te na film, kte­ré­ho bys­te se za jiných okol­nos­tí nedo­tkli ani man­žel­kou (či man­že­lem...

Autor:
Blade II0

Blade II

Drazí lidé, vítej­te u nás v Praze a pro­sím, navštiv­te noč­ní lin­ku č. 52 a navštiv­te naší milou trans­fúz­ní sta­ni­ci, kde může­te daro­vat svou cenou krev a dal­ší upí­ři mohou poklid­nu žít a nestá­le nemu­sí hle­dat svo­je obě­ti, když mají svo­jí sta­ni­ci.!

Autor: