Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz >

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me pokra­čo­va­la tře­tím dílem a upřím­ně řeče­no, šou zno­vu pobláz­ni­la celé Slovensko, hlav­ně díky jed­no­mu účin­ku­jí­cí­mu – Tomáš Bezdeda. Ten zaží­vá něco podob­né­ho jako před lety ve...Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl

Na Slovensku se roze­běh­la tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší šou všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me – čes­ky Tvoje tvář má zná­mý hlas. Hned úvod­ní večer začal tak jako pře­de­šlé...Read more »

Varte s nami - rychlé vaření

V kaž­dé z tele­vi­zí se vaří. Je jed­no jest­li u nás nebo na Slovensku, ale všu­de se vaří. Pořadů je mno­ho a jed­ním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jed­nou týd­ně...Read more »

Horná Dolná

Původní tele­viz­ní tvor­ba pat­ří mezi vel­ké zbra­ně všech tele­vi­zí. Některé se tomu sice cíle­ně vyhý­ba­jí, to však není pří­pad Markízy na Slovensku. Tam trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti seri­ál s názvem...Read more »

Šťastný domov - pomoc v nouzi

Slovenská tele­vi­ze Markíza se spe­ci­a­li­zu­je na vymýš­le­ní nových pořa­dů a seri­á­lů. Nejde vylo­že­ně jen o for­má­ty čis­tě zábav­né, vel­mi čas­to se v nových pořa­dech i pomá­há v uvo­zov­kách oby­čej­ným lidem. Do jed­no­ho z tako­vých pořa­dů...Read more »

O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?

Televize Markíza na Slovensku kro­mě původ­ních seri­á­lů při­chá­zí i s růz­ný­mi nový­mi pořa­dy, mož­ná lépe řeče­no rea­li­ty show. Jedním z úpl­ně nových for­má­tů je show O 10 rokov mlad­ší. Je to opět licen­ce...Read more »

Divoký Zapadákov - recenze

Televize Markíza na Slovensku se pokou­ší při­chá­zet stá­le s něčím novým a výjim­kou nejsou ani původ­ní slo­ven­ské seri­á­ly. Úplnou sou­čas­nou novin­kou, kte­rá se zača­la vysí­lat, je seri­ál Divoký Zapadákov. Jedná se...Read more »
Stránka načtena za 1,41404 s | počet dotazů: 180 | paměť: 32803 KB. | 28.01.2022 - 16:52:58