Štítky: Ted Levine

0

Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství

Spojené krá­lov­ství Při natá­če­ní ve Spojeném krá­lov­ství se pro­duk­ce usa­di­la v pro­slu­lých stu­di­ích Pinewood v Buckinghamshiru. Na tom­to mís­tě se nachá­ze­lo umě­lec­ké oddě­le­ní, tým kosty­mé­rů, tým „dino­sau­řích“ efek­tů, tým spe­ci­ál­ních efek­tů, tým vizu­ál­ních efek­tů a edi­to­ři. V Pinewoodu se také natá­če­la vět­ši­na zvu­ko­vých scén. Oahu, Havaj Každý z fil­mů jur­ské ságy se natá­čel na Havaji...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce

 Společně s postu­pu­jí­cím výzku­mem dino­sau­rů, nový­mi poznatky a teo­ri­e­mi, si fil­mo­ví tvůr­ci doká­žou dale­ko lépe před­sta­vit dino­sau­ří vze­zře­ní. „Jednou z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích věcí na jur­ských fil­mech je to, že sami dino­sau­ři jsou stá­le zají­ma­věj­ší,“ říká Crowley. „Jsou ješ­tě lépe vytvo­ře­ni. Po dal­ších výzku­mech důka­zy uka­zu­jí, že dino­sau­ři měli dale­ko záři­věj­ší bar­vy a nád­her­nou stav­bu těla....

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty

ILM (Industrial Light and Magic; Průmyslová svět­la a magie) fanouš­ky již 25 let ohro­mu­je počí­ta­čo­vě vytvo­ře­ný­mi dino­sau­ry. Supervizor vizu­ál­ních efek­tů DAVID VICKERY popi­su­je ambi­ce své­ho týmu: „Zatímco jsme se sna­ži­li zacho­vat respekt k pře­de­šlým fil­mům, pokou­še­li jsme se vytvo­řit i zbru­su nový kine­ma­to­gra­fic­ký záži­tek, na kte­rý divá­ci neza­po­me­nou. Chtěli jsme, aby po odcho­du z kina...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů

Neal Scanlan, drži­tel Oscara za spe­ci­ál­ní efek­ty, byl pově­řen nezá­vi­dě­ní­hod­ným úko­lem – zko­or­di­no­vá­ním všech efek­tů tak, aby do fil­mu bez­pro­blé­mo­vě zapadly. Vysvětluje, jaká je hra­ni­ce mezi fyzic­ký­mi a počí­ta­čo­vý­mi efek­ty v tak kolosál­ním sním­ku, kte­rý zahr­nu­je i dino­sau­ry: „Asi vás pře­kva­pím, když řek­nu, že robo­ti­ka není pro kaž­dou scé­nu tím nej­lep­ším způ­so­bem. Vždy...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě

Trevorrow a Connolly chtě­li tým dopl­nit her­ci z růz­ných zemí, a to jak těmi na vrcho­lu své kari­é­ry, tak i nováč­ky v obo­ru. Co Bayona od svých her­ců hlav­ně oče­ká­val, byl zápal pro ságu samot­nou. Legendární herec James Cromwell se ujal role sira Benjamina Lockwoda, zámož­né­ho býva­lé­ho spo­leč­ní­ka Johna Hammonda. Ke své roli dodá­vá: „Lockwood...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se muse­li vrá­tit. Chris vytvo­řil úžas­nou posta­vu, kte­ré pro­půj­čil oprav­do­vý šarm a vtip. Má upřím­nou vnitř­ní sílu, díky kte­ré komu­ni­ku­je s pub­li­kem tak,...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu

Když se schy­lo­va­lo k dal­ší­mu dílu tri­lo­gie, pro­du­cen­ti se obrá­ti­li na uzná­va­né­ho špa­něl­ské­ho fil­mo­vé­ho tvůr­ce Juana Antonia „J. A.“ Bayonu, kte­rý je zná­mý svým hlu­bo­ce intim­ním a pro­ni­ka­vým vypra­věč­stvím. Bayona byl z mož­nos­ti podí­let se na tvor­bě fil­mu nad­še­ný a film pova­žu­je za svou dosa­vad­ní nej­vět­ší výzvu. „Když jsem uvi­děl Jurský park, bylo v něm...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina Trevorrowa, kte­rý spo­lu­vy­tvo­řil prv­ní díl a nyní se vra­cí jako spo­lu­tvůr­ce a výkon­ný pro­du­cent Jurského svě­ta: Zánik říše, tato sága fas­ci­no­va­la již...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše

Už jsou to tři roky od doby, kdy uprch­lí dino­sau­ři zni­či­li zábav­ní park a luxus­ní resort Jurský svět. Zatímco lidé ost­rov Isla Nublar opus­ti­li, dino­sau­ři se tu sami pro­tlou­ka­jí džun­glí. Když se nečin­ná sop­ka na ost­ro­vě pro­bu­dí k živo­tu, Owen (CHRIS PRATT) a Claire (BRYCE DALLAS HOWARD) zor­ga­ni­zu­jí kam­paň na záchra­nu pře­ži­vších dino­sau­rů,...

Autor:
RR030

Rychle a zběsile - 65%

Nyní už legen­dár­ní fil­mo­vá série Rychle a zbě­si­le při­nes­la svě­ta kine­ma­to­gra­fie kult uctí­vá­ní rych­lých aut, roz­pá­le­ných pne­u­ma­tik a vůně spá­le­né­ho ben­zi­nu. Přestože se ale prv­ní Rychle a zbě­si­le tvá­ří jako film pri­már­ně o autech, čtyř­ko­lá vozi­dla tu fun­gu­jí pou­ze jako pro­stře­dek k eska­la­ci vyprá­vě­ní a pomě­řo­vá­ní peni­sů jed­not­li­vých postav. Hlavně jde o pří­běh o vzta­hu dvou bláznů do...

Autor:
sejmy0

Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

Je doce­la s podi­vem, že se ten­to film oci­tl v čes­ké kino­dis­tri­buci, nicmé­ně je tomu tak a v sou­čas­né době jej nabí­ze­jí vět­ší i men­ší kina pro své divá­ky. Evropská kopro­duk­ce v čele s fin­ským reži­sé­rem Rare Exports Jalmari Helanderem nabí­zí hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří a jed­no doce­la zají­ma­vé téma. Lov pre­zi­den­ta Spojených stá­tů v lesích sever­ní­ho Finska....

Autor:
Obal10

Nelítostný souboj na Blu-ray

Když se tak pro­bí­rám mezi úspěš­ný­mi reži­sé­ry, na kte­ré se fanouš­ci pokaž­dé těší, tak jed­no z mých reži­sér­ských jmen na sezna­mu je Michael Mann. Režisér, kte­rý má už více než 72 let a mezi jeho kle­no­ty pat­ří Veřejní nepřá­te­lé, Ali a tře­ba i Poslední Mohykán.

Autor: