Štítky: Tatiana Vilhelmová

0

Terapie - Epizoda 7 (S03E07)

Ta na co nám při­šel Jarda, co měl před rokem auto­ne­ho­du? No že byl pros­tě „kanec“ a těch jeho 150 mile­nek během 15 let šťast­né­ho man­žel­ství zůsta­lo neob­je­ve­ných.

Autor:
0

Bába z ledu

Po setká­ní s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový) začí­ná ovdo­vě­lá Hana (Zuzana Kronerová) pozvol­na měnit svůj ste­re­o­typ­ní život, kte­rý se dopo­sud točil výhrad­ně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), sna­ch (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnou­čat. Zatímco šede­sát­ni­ce Hana pro­ží­vá love sto­ry, tra­dič­ní víken­do­vé obě­dy v rodin­né vile ztrá­ce­jí na idy­lič­nos­ti a postup­ně vyplou­vá na povrch, že kaž­dý z hrdi­nů má něja­ké tajem­ství. Haniným neče­ka­ným spo­jen­cem se stá­vá vnuk Ivánek, kte­rý si zami­lo­val nejen své­ráz­né­ho Broňu, ale i jeho sle­pi­ci Adélu...

Autor:
0

TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)

„Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že je skvě­lý a že je v něm co hrát.  Bylo pří­jem­né být dce­rou paní Balzerové? Bylo. Protože není lep­ší­ho par­ťá­ka, než je Eliška!  Jaký má vlast­ně vaše posta­va vztah k mat­ce? Pokorný a chá­pa­jí­cí. Mohla bych se od ní učit.  Příběhy, jako je Tátova volha, mohou snad­no sklouz­nout k pří­liš vypja­tým emo­cím nebo plačti­vos­ti. Nebála jste se toho? Bála, a tak jsem se ode­vzda­la reži­sé­ro­vi. Jestli jsem...

Autor:
0

Tátova volha - 65 %

Červenobéžová karo­se­rie auta znač­ky Volha Gaz 21 se soš­kou jele­na na před­ní kapo­tě půso­bí na sil­ni­ci jako mohut­ný koráb, a prá­vě tako­vé auto si z rece­se kou­pil jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta Ludvík. Jezdilo se mu v něm báječ­ně a byla to jeho chlou­ba. Jenže po jeho smr­ti zůsta­lo auto smut­ně stát v gará­ži. Truchlící man­žel­ka Eva (Eliška Balzerová), je kos­tým­ní výtvar­ni­ce, se tvá­ří se jako bon­vi­ván­ka, ale neče­ka­ná smrt muže ji zasáh­ne. Snaží se vypo­řá­dat s novou život­ní situ­a­cí a sou­čas­ně ji trá­pí oba­vy o nemoc­nou...

Autor:
0

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va. „Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost zhléd­nout čes­ké fil­my nomi­no­va­né na Českého lva, navíc v době, kdy někte­ré z nich již nejsou v běž­né dis­tri­buci v kinech. Jedním z dlou­ho­do­bých přá­ní ČFTA je zpřístup­nit čes­ký film veřej­nos­ti,...

Autor:
Baba z ledu_foto0

Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář

Cenu za nej­lep­ší scé­nář v sou­těž­ní sek­ci International Narrative Competition zís­kal v noci na pátek 28. dub­na nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slav­ném newy­or­ském fes­ti­va­lu Tribeca. Snímek na fes­ti­va­lu osob­ně uved­li reži­sér Bohdan Sláma, před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role Zuzana Kronerová a jeden z pro­du­cen­tů fil­mu Pavel Strnad ze spo­leč­nos­ti Negativ. Film o osu­do­vém setká­ní ovdo­vě­lé Hany (Zuzana Kronerová) s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový), ve kte­rém dále hra­jí i Václav Neužil, Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová nebo Petra Špalková, měl pre­mi­é­ru 23. úno­ra. Tribeca Film...

Autor:
Vihlem0

Rozhovor s Tatianou Vilhelmovou

    Jak jste si uži­la natá­če­ní fil­mu? Už jste někdy toči­la s Jiřím Chlumským? Bylo to skvě­lé! Výborná par­ta, zába­va, krás­ná mís­ta jsem vidě­la… Byla to moje prv­ní spo­lu­prá­ce s panem Chlumským a byla jsem pře­kva­pe­ná, jak umí být zábav­ný a jakou umí nasto­lit přá­tel­skou atmo­sfé­ru. A jak jste byla spo­ko­je­ná se svý­mi fil­mo­vý­mi dět­mi? S těmi jsem byla spo­ko­je­ná vel­mi, i když my se jich jako mámy vlast­ně zba­ví­me a oni při­pad­nou tatín­kům.           Ve fil­mu máte scé­ny s jízdou na...

Autor:
SpuntiNaVode0

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

Jiří Langmajer Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, rodák z Plzně. Do pově­do­mí divá­ků popr­vé výraz­ně­ji vstou­pil už během stu­dií na hudebně-dramatickém obo­ru na Pražské kon­zer­va­to­ři coby učeň „Slamák“ v čes­ko­slo­ven­ském tele­viz­ním seri­á­lu Třetí patro (1985) a o dva roky poz­dě­ji fil­mem Proč?. Následovala hlav­ní role v kome­dii Copak je to za vojá­ka… (1987). Mezi jeho domov­ské scé­ny pat­ři­lo např. Divadlo pod Palmovkou, kde ztvár­nil řadu výraz­ných titul­ních rolí, nebo Divadlo na Vinohradech. V roce 1999 zís­kal Cenu Thálie pro uměl­ce do 33 let....

Autor:
Baba030

Bába z ledu má křehké srdce - 65 %

Otužování je sta­rou a účin­nou meto­dou pro posí­le­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu orga­nis­mu. To je zná­má věc, ale šar­mant­ní důchod­ky­ni Hanu (Zuzana Kronerová) pro­vě­ří otu­žo­vá­ní, jak pev­nou má vůli a zda nalez­ne odva­hu vyzkou­šet něja­kou změ­nu ve svém živo­tě. Není to změ­na razant­ní, ale své dospě­lé syny doká­že pře­kva­pit. Vždyť dosud ji bra­li jako obě­ta­vou mat­ku, kte­rá se pod­ři­zu­je jejich potře­bám. Ani do spo­rů mezi nimi se nedo­ká­za­la pus­tit, pro­to­že si je nechtě­la pohně­vat. Ale když Hana pozná­vá spo­le­čen­ství...

Autor:
postavynahl0

Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček

Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schvál­ně. Určitě se vám občas ze šuplí­ku ztrá­ce­jí ponož­ky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vaši­ma ponož­ka­ma živí­me. Ale vždyc­ky vám sní­me jen jed­nu! Tu lichou. Nikdy nevez­me­me celý pár. Vy jed­nu, my jed­nu. To je fér, ne? My Lichožrouti jsme doteď žili jen v kníž­kách, ale letos v říj­nu se za vámi chys­tá­me i do kina. Uvidíte, že být Lichožrout je jed­no vel­ké dob­ro­druž­ství. Najít...

Autor:
Vilhem0

TATIANA VILHELMOVÁ

Pochází z Prahy. V dět­ství od dese­ti do deva­te­nác­ti let se věno­va­la bale­tu a zpě­vu v Kühnově dět­ském sbo­ru a reci­ta­ci. Poté byla při­ja­ta na Pražskou kon­zer­va­toř (obor herec­tví), kte­rou nedo­stu­do­va­la. V letech 2002 - 2014 byla člen­kou sou­bo­ru Dejvického diva­dla, kde i nadá­le hos­tu­je. Poprvé ji pub­li­kum moh­lo vidět v tele­viz­ním seri­á­lu reži­sé­ra Karla Kachyni Prima sezó­na (1994). Následovala hlav­ní role - její fil­mo­vý debut v ori­gi­nál­ním dra­ma­tu Indiánské léto reži­sé­ra Saši Gedeona (1995). U stej­né­ho tvůr­ce zazá­ři­la v tragi­ko­me­dii Návrat idi­o­ta (1999). Dále se např. obje­vi­la...

Autor:
TeorieTygra0

Teorie tygra - O FILMU

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kap­kou je smrt tchá­na, kte­ré­mu taky došly síly a trpě­li­vost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy roz­ho­do­va­la o jeho živo­tě, stá­ří, a nako­nec i o tom, jak a kde bude pohřbe­ný. Nerespektovala žád­né jeho přá­ní a tou­hu, v dob­ré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dob­ré a správ­né. A tak se k jeho neštěs­tí o něj sta­ra­la pod­le své před­sta­vy o jeho štěs­tí. A Janovi začí­ná být jas­né, že je na té samé...

Autor:
Teorie032

Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky

Příběh stár­nou­cí­ho zvě­ro­lé­ka­ře Jana, kte­rý si najed­nou uvě­do­mí, že mu do živo­ta mlu­ví jeho žena víc, než si to vlast­ně pře­je, je pro duši i mysl nená­roč­nou podí­va­nou. Od počát­ku jsou roz­dě­le­ny posta­vy na dob­ré a špat­né, což se pro­je­ví hned při prv­ním kon­flik­tu. Jan se jako správ­ný hrdi­na sna­ží pro­sa­dit svůj názor při zajiš­tě­ní pohřbu své­ho tchá­na, pro­to­že babič­ka zka­zi­la dědeč­ko­vi celý život a navíc nechce spl­nit jeho posled­ní přá­ní. To je zce­la zásad­ní zjiš­tě­ní, kte­ré s pořád­ným chla­pem, mezi...

Autor:
0

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára Melíšková, Jaromír Dulava, Tereza Těžká, Eva Salzmannová, Ondřej Pavelka, Ivana Uhlířová

Autor:
domaci_pece0

Domácí péče - 75%

Domácí péče je fil­mem o lid­ské tragé­dii, kde je v při­mě­ře­né míře pou­žit i humor, tak aby nena­ru­šo­val cel­ko­vý dojem z pří­bě­hu. Příběh se točí kolem obě­ta­vé zdra­vot­ní sest­ry (Alena Mihulová), kte­rá se věnu­je ostat­ním do té míry, že zapo­mí­ná sama na sebe. Když však sama one­moc­ní, roz­hod­ne se hle­dat pomoc mimo pro­stře­dí, kte­ré ji zná. Přes svou zná­mou obje­vu­je svět alter­na­tiv­ní medi­cí­ny. S tím se ale nehod­lá smí­řit její man­žel Láďa (Bolek Polívka), kte­rý tyto věci vůbec neu­zná­vá. Je...

Autor:
Nevinné lži II.0

Nevinné lži II.

Na pod­zim se začnou v České tele­vi­zi vysí­lat dal­ší díly úspěš­né mini­sé­rie Nevinné lži, vysí­la­cí čas bude v nedě­li ve 20 hodin, prv­ní díl se bude odvy­sí­lán 7. září. První série se vysí­la­la na jaře roku 2013, kdy bylo uve­de­no 8 dílů. Minisérie se setka­la s klad­ným při­je­tím divá­ků i odbor­né veřej­nos­ti, a to bylo také jed­ním z důvo­dů, proč se tvůr­ci roz­hod­li pro nato­če­ní dal­ší série, kte­ré bude mít dílů pět. Producenty Nevinných lží jsou Tereza a Jan Vrabelovi, kte­ří se podí­le­li...

Autor:
Dira20

Díra u Hanušovic - 60 %

Stejně jako si nikdo nemů­že vybrat své rodi­če, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevy­bra­ly svou věč­ně nabru­če­nou mámu a cha­lu­pu na ves­ni­ci, kam se dnes už nikdo nestě­hu­je dob­ro­vol­ně. Mládí je v tahu a hol­ky před sebou nema­jí žád­nou světlou budouc­nost. Z kaž­dé­ho kou­ta kou­ká něja­ká prá­ce a máma si bez cizí pomo­ci ani neza­fa­ču­je bola­vý nohy. A pořád­ný chlap, kte­rý umí bez zby­teč­ných řečí pra­co­vat, ten do ves­ni­ce asi nikdy nezblou­dí. Není se co divit, vždyť...

Autor:
p71632640

Díra u Hanušovic - Tisková konference

Ve stře­du 16.7.2014 se usku­teč­ni­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce s tvůr­ci nové­ho čes­ké­ho fil­mu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( pro­fe­sí psy­cho­log)  napsa­li scé­nář, kte­rý je žánro­vě těž­ko  zařa­di­tel­ný. Co se může jed­no­mu zdát jako čer­ný humor,  může být odraz rea­li­ty. Díra u Hanušovic je mís­to, kde se musí člo­věk  roz­hod­nout, zda ode­jde nebo zůsta­ne. Lenka Krobotová hra­je Jarunu, kte­rá se roz­hod­ne pro prv­ní vari­an­tu. Přestože se nejed­ná o žád­né vel­ké dra­ma, pro­du­cent Ondřej Zima fil­mu věří. Filmy o oby­čej­ném...

Autor:
Vsivaci0

Všiváci [45%]

Opět nastal jeden z těch vzác­ných momen­tů a pro­stor na tom­to blo­gu dostal sní­mek, kte­rý pochá­zí z tuzem­ské pro­duk­ce. Dnes totiž bude řeč o fil­mu Všiváci, kte­rý se natá­čel před dvě­ma lety a nyní se po něko­li­ka prů­ta­zích koneč­ně dostá­vá do čes­kých kin. Stojí ale tohle za vaši návště­vu nebo se žád­ný svě­ží vítr do zatuchlé­ho čes­ké­ho pro­sto­ru neko­ná?

Autor:
Vratné lahve - Snadné je žít...0

Vratné lahve - Snadné je žít...

Josef Tkaloun není běž­ným pět­a­še­de­sát­ní­kem. Živí se jako uči­tel, nezvlá­dá kri­zo­vé situ­a­ce se vzpur­ný­mi žáky a počí­ta­čům rozu­mí jako koza petr­že­li. Jeho dny se pozvol­na sčí­ta­jí a víc než kdy­ko­liv před­tím poci­ťu­je, že pokud neza­táh­ne za výhyb­ku a nenar­ve do chřtá­nu své­ho živo­ta nový zásob­ník, pozvol­na zese­nil­ní, bude nadosmr­ti vykru­co­vat hou­by a snít o prázd­ném kupé s vře­lý­mi prsat­ka­mi. A tak když Josef počtvr­té „uje­de“ a ředi­tel­ka jej mar­ně zatla­čí do kou­ta (aby sepsal potup­ný omluv­ný dopis), neza­cou­vá a radě­ji vypo­ví služ­bu. Jak sám...

Autor: