Štítky: Supraphon

muchow0

Jan P. Muchow - The Antagonist

Jan P. Muchow je nejen vyhle­dá­va­ným pro­du­cen­tem a remi­xé­rem, ale i jed­ním z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by. Během dva­ce­ti let slo­žil hud­bu k více než tři­ce­ti fil­mům a v něko­li­ka fil­mech si i sám zahrál. Svým herec­kým debu­tem v hlav­ní roli ve fil­mu Šeptej se stal sym­bo­lem čás­ti gene­ra­ce 90. let. Přesto se roz­ho­dl ve fil­mo­vé tvor­bě věno­vat jen a pou­ze kom­po­no­vá­ni hud­by. Že to bylo správ­né roz­hod­nu­tí, doka­zu­jí jeho sklad­by z množ­ství popu­lár­ních fil­mů, jako jsou napří­klad Jedna ruka net­les­ká, Muži v nadě­ji, Teorie tig­ra, Samotáři, My...

Autor:
zpívá karelgott0

Zpívá Karel Gott

Karla Gotta není potře­ba nijak spe­ci­ál­ně před­sta­vo­vat. Nejznámější čes­ký zpě­vák a drži­tel něko­li­ka desí­tek Zlatých sla­ví­ků nazpí­val množ­ství dnes již kul­tov­ních pís­ní, kte­ré zna­jí snad všech­ny gene­ra­ce Čechů - napří­klad Včelku Máju, Když muž se ženou sní­dá, Stále mlád, Lady Carneval nebo Zvonky štěs­tí. To ale není začá­tek hudeb­ní­ho pří­bě­hu Karla Gotta. Ten začal v roce 1958, kdy se při­hlá­sil do sou­tě­že Hledáme nové talen­ty. Neuspěl, no zájem pub­li­ka mu zajis­til angaž­má v jed­né praž­ské kavár­ně. Později začal...

Autor:
bile vanoce0

Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

V roce 2010 vyšlo prv­ní vánoč­ní album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sed­mi letech, pro­du­cent Petr Malásek zaran­žo­val novou sadu vánoč­ních a svá­teč­ních pís­ni­ček, a tak moh­la Lucie při­pra­vit svůj dru­hý vánoč­ní pozdrav, kte­rým potě­ší nejen své fanouš­ky, ale i kaž­dé­ho, kdo má rád pís­ně protka­né slav­nost­ní atmo­sfé­rou. Na albu najde­te tři původ­ní domá­cí pís­ně a pře­vza­té sklad­by, v zábě­ru před­loh od 18. do 21. sto­le­tí. Ty skvě­le otex­to­va­li Radůza, Václav Kopta a Jan Macků. Až už jde o dojí­ma­vý Vánoční...

Autor: