Štítky: Šulc-Švarc

61661474_z-pohadkove-postylky_4000

Z pohádkové postýlky - kniha

Tato kni­ha je výběr pohá­dek, a to jak ver­šo­va­ných, tak i nor­mál­ně psa­ných. Jedna z těch kla­sic­kých se jme­nu­je Smolíček pacho­lí­ček. V lese žil jelen zla­té paro­hy spo­lu se Smolíčkem v cha­loup­ce. Jelen se kaž­dý den odchá­zel napást trá­vy a Smolíčka napo­mí­nal, aby niko­mu neo­t­ví­ral, když bude pryč. Jednou takhle, když byl jelen pryč, při­šly jezin­ky...

Autor:
6912869_rozumbradkove-a-zlaty-pohar_4000

Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze

Rozumbrádkové nás při­šly obla­žit dru­hý dílem, ve kte­rém se ten­to­krát budou sna­žit zís­kat zla­tý pohár. Ještě než začnou s jeho hle­dá­ním, tak tro­chu napá­lí Mudru s čiš­tě­ním bot. Tři rozum­brád­ko­vé – Vtipálek, Chytrolín a Hlavěnka – dosta­nou pozvá­ní od strýč­ka BuBly do jeho pří­byt­ku. Bubla jim totiž chce vypra­vo­vat sta­ro­dáv­ný pří­běh v sou­vis­los­ti se...

Autor:
52ce9bd70

Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

Rozumbrádkové byd­lí v maleb­ném údo­lí vyso­ko v horách. Jsou to tako­ví drob­ní člo­víč­ko­vé s hus­tý­mi vla­sy. Celým pří­bě­hem pro­chá­zí tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim domů při­jde pous­tev­ník Nespleta. S ním budou člo­víč­ci řešit, jak vynést kocou­ra, myš a zrní po jed­nom na půdě. Rozumbrádkové se potka­li tře­ba i s Chytrolínem, což je tako­vý jako­by obchod­ník...

Autor:
s-usmevem-97880724441370

S úsměvem - kniha - recenze - 100 %

Tato mini kní­žeč­ka obsa­hu­je v drti­vé vět­ši­ně bás­nič­ky, avšak najde se zde i něko­lik pohá­dek, napří­klad Příliš mno­ho štěs­tí ško­dí. Převozník pře­vá­ží sku­pi­nu lidí přes moře z jed­no­ho ost­ro­va na dru­hý. Jenže se přihna­la bou­ře a člun sebou metal skrz vlny. Lidé byli vydě­še­ní a mod­li­li se k bohům. Bohové pomoh­li, bou­ře zmi­ze­la a všich­ni se rado­va­li....

Autor:
img_307868_orig0

Robin - kniha - recenze - 100 %

Robin je krás­ný pes, rasou fox­te­ri­ér, ale cho­vá­ním nepřed­ví­da­tel­né indi­vi­du­um. Pořídili ho dvě dospě­lé děti – Alena a Honza – svým rodi­čům, aby se jim po nich nestýska­lo, když už opus­ti­li rod­né hnízdo. Ovšem samot­ní rodi­če jsou rados­tí bez sebe, že se jim je poda­ři­lo dostat koneč­ně z domu. Nejdříve jsou kate­go­ric­ky pro­ti...

Autor:
http--d----l----l--img0

Za plotem - kniha - recenze - 100 %

V téhle kni­ze se zabý­vá hlav­ní hrdi­na dok­tor Dvořák o záhad­ných pří­pa­dech, se kte­rý­mi se potkal, pozor lido­vě řeče­no – v blá­zin­ci, jinak psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně. K tomu má i pomoc a spo­lu­prá­ci kri­mi­na­lis­ty Hladíka, kte­rý je sho­dou okol­nos­tí jeho býva­lý spo­lu­žák. Najdeme tu šest­náct kapi­tol, kaž­dou o něčem jiném a někte­ré jsou dost emo­tiv­ní. Například jed­na z nich vyprá­ví...

Autor:
85950061900120

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak pro pokro­či­lé a už zku­še­né kucha­ře. Najdete tu vlast­ně sko­ro všech­ny kate­go­rie – maso, zele­ni­na, luš­tě­ni­ny, mouč­ní­ky, dezer­ty a mno­ho dal­ší­ho. Maso...

Autor: