Štítky: Steven Spielberg

0

Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

   Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti. Do této doby se z dua S+L Sci-fi zabý­val pou­ze Lucas se svý­mi Hvězdnými vál­ka­mi (I,II, IV,V,VI) a Steven Spielberg se věno­val pou­ze natá­če­ní buď­to komerč­ních pro­duk­tů - tro­jdíl­ná série Indiana Jones (I. J. a Dobyvatelé ztra­ce­né archy, I. J. a Chrám zká­zy a zatím to nej­lep­ší Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va). Nebo jiných fil­mo­vý umě­lec­kých děl, kte­ré nemě­li...

Autor:
0

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější)

V době, kdy v Československu vrcho­lil rok 1989, tak v Americe nato­čil Steven Spielberg tře­tí díl Indiana Jonese. Je situ­o­ván dva roky po prv­ním dílu. Znovu Indiana Jones pokra­ču­je v boji pro­ti Nacistům a sna­ží se zachrá­nit dal­ší his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rým lze ovlád­nout svět. Scénář sepsal Jeffrey Boam, autor Smrtonosné zbra­ně 2 a 3. Na fil­mu je vidět, že scé­náris­ta má vel­ké zku­še­nos­ti se psa­ním dvou hlav­ních postav. Duo Harrison Ford a Sean Connery vytvo­ři­lo nej­lep­ší film ze všech dílů o Indiana Jonesovi....

Autor:
0

Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)

V roce 1984 se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní. Scénář na roz­díl od prv­ní dílu, kdy pří­běh sepsal Lawrence Kasdan, napsal George Lucas. Je to vidět v názvu klu­bu, kde se ode­hrá­vá úvod celé­ho sním­ku, Club Obi Wan se při­řa­dil k mal­bám R2-D2 z prv­ní­ho dílu. Pro roli Jones girl byla vybrá­na Kate Capshaw, kte­rá se sta­la nako­nec Spielbergovou ženou. Druhý díl o Indiana Jonesovi se pova­žu­je za méně úspěš­ný. Je to spí­še tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá před prv­ním dílem a není...

Autor:
0

Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo

Když George Lucas nato­čil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se roz­ho­dl i jeho kama­rád Steven Spielberg, že nato­čí akč­ní dob­ro­druž­ný film pro celou rodi­nu. Tím byl v roce 1981 Indiana Jones a jeho prv­ní z dob­ro­druž­ství. Pro tvůr­ce bylo těž­ké vybrat hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le. Mezi původ­ně navr­že­né her­ce nepa­t­řil Harrison Ford, hvězda Hvězdných Válek, ale napří­klad Tom Selleck, kte­rý nato­čil i něko­lik kame­ro­vých zkou­šek. Nakonec risk s Hanem Solem vyšel, a tak se Harrison Ford stal dru­hou hvězd­nou hlav­ní posta­vou v 80. letech. Celé natá­če­ní...

Autor:
0

Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85%

Píše se rok 2045 a obrov­ské množ­ství lidí trá­ví svůj vol­ný (ba i pra­cov­ní) čas ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě. Konkrétně ve svě­tě OASIS, kte­rý vytvo­řil geni­ál­ní, leč uza­vře­ný „nerd“ James Halliday (Mark Rylance), kte­rý milu­je 80. a 90. léta dva­cá­té­ho sto­le­tí. Bohužel je nyní již 5 let po smr­ti a uži­va­te­lé OASIS včet­ně veli­kých a boha­tých kor­po­ra­cí se zabý­va­jí v pod­sta­tě jen jed­nou věcí. Všichni se sna­ží najít skry­tý „Easter Egg“ (bohu­žel ve fil­mu oprav­du pře­lo­že­no jako veli­ko­noč­ní vej­ce). Ten, kdo jej zís­ká, zís­ká záro­veň...

Autor:
TRAILER: Ready Player One0

TRAILER: Ready Player One

   Příští rok v břez­nu do kin vstou­pí do kin adap­ta­ce kni­hy Ready Player One. Knihy, kte­rá se sta­la pro všech­ny gee­ky povin­nou čet­bou a dnes už kul­tem s poma­lu neko­neč­ným množ­stvím odka­zů na 80. léta, a to pře­de­vším na fil­my, seri­á­ly a hud­bu. Film vzni­ká pod tak­tov­kou Stevena Spielberga a vypa­dá to, že u Warnerů si dali dost zále­žet na tom, aby sehna­li co nej­ví­ce práv a moh­li tak vět­ši­nu odka­zů pře­vést na plát­no. Kromě DeLoreanu z Návratu do budouc­nos­ti a Železného obra může­te v trai­le­ru...

Autor:
ObrNahled0

Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)

Tak reži­sé­ro­vi je sko­ro 70. Po del­ší době nato­čil pohád­ku pro děti. Roald Dahl napsal mno­ho dět­ských kní­žek a jed­nu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, kte­rý sice má už ani­mo­va­né zpra­co­vá­ní z 80. let, ale ten­to­krát je to vel­ko­film. Nemusí být nikdo z her­ců slav­ný, sta­čí mít šikov­né her­ce, co umí dělat přes­ně to, co si reži­sér před­sta­vu­je. Steven Spielberg je váž­ně dob­rý reži­sér, co umí své her­ce dob­ře instru­o­vat. Ve spo­leč­nos­ti jeho dvor­ní­ho kame­ra­ma­na...

Autor:
Tittle0

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se v něm Harrisona Forda i Stevena Spielberga. Společnost Disney koneč­ně ohlá­si­la datum pre­mi­é­ry nové­ho Indiana Jonese. V pátém pokra­čo­vá­ní této legen­dár­ní série se může­me těšit na Harrisona Forda, do reži­sér­ské­ho křes­la se opět usa­dí Steven Spielberg a v roli pro­du­cen­tů se vrá­tí Kathleen Kennedy a Frank Marshall. Na nové dob­ro­druž­ství legen­dár­ní­ho arche­o­lo­ga...

Autor:
Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI0

Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI

Někdy je prav­da podiv­něj­ší než fik­ce a Most špi­o­nů je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se oci­tl v mimo­řád­né situ­a­ci. Je to o to pře­svěd­či­věj­ší, že hlav­ní posta­va pří­bě­hu je sku­teč­ná oso­ba. Kvůli jeho vzta­hu s Rudolfem Abelem, byl James Donovan podro­ben vel­ké pozor­nos­ti ze stra­ny médií a širo­ké veřej­nos­ti. Zároveň to byl zdroj fas­ci­na­ce pro Spielberga - před­sta­va, že lidé čas­to děla­jí ukva­pe­né závě­ry, mu pomoh­la defi­no­vat způ­sob, jak se téma­tu zhos­tit. Vysvětluje: “Máme ten­den­ci v pří­bě­zích hned hle­dat dare­bá­ka...

Autor:
Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ0

Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ

~ Spielbergova intu­i­ce, jak spo­jit kame­ru a vizu­ál­ní vyprá­vě­ní s tex­tem a pod­tex­tem a posta­va­mi je úžas­ná. “Každý reži­sér je vizu­ál­ní vypra­věč, ale to, co dělá Stevena jedi­neč­ným, je to, že doká­že vní­mat a při­jí­mat vše, co se kolem něj děje,” říká pro­du­cent­ka Kristie Macosko Kriegerová. “Dostává ze svých spo­lu­pra­cov­ní­ků to nej­lep­ší za všech okol­nos­tí, pro­to­že jim věří. Takže během natá­če­ní jsou všich­ni v kli­du, věří si a děla­jí svou prá­ci dob­ře.” Janusz Kaminski ve své roli kame­ra­ma­na potře­bo­val vymys­let kre­a­tiv­ní způ­sob,...

Autor:
Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA0

Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA

Tvarování fil­mu o odváž­ných činech oby­čej­né­ho muže rodin­né­ho typu, kte­rý se pro­mě­nil ve vyjed­na­va­če během stu­de­né vál­ky, před­sta­vo­va­lo pro stři­ha­če Michaela Kahna jedi­neč­nou výzvu. “Je to vel­ký film se spous­tou dia­lo­gů,” vysvět­lu­je Kahn. “Je nato­če­ný spí­še tra­dič­ním způ­so­bem, kdy se dia­log stá­vá klí­čem. Steven chtěl, aby se divá­ci oprav­du dosta­li do dia­lo­gů a pře­mýš­le­li o věcech, tak­že jsme to nemoh­li stří­hat jako akč­ní film. Navíc herec­ké výko­ny Toma Hankse a Marka Rylance byly v někte­rých momen­tech tak fas­ci­nu­jí­cí, že bylo...

Autor:
Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ0

Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sesta­ven a fil­ma­ři se muse­li roz­hod­nout, kde film nato­čit. Doufali, že budou moci vyu­žít mno­há z míst, kde se pří­bě­hu ve sku­teč­nos­ti ode­hrál. Procestovali USA a Evropu a nako­nec se usa­di­li v New Yorku, Berlíně, Německu a Wroclawi v Polsku. Tento pří­běh je stu­dií o změ­ně nálad a pro­stře­dí. Film se ote­ví­rá v Brooklynu v roce 1957 a pak se děj pře­ne­se do východ­ní­ho Berlína. Z toho­to důvo­du pro­du­cen­ti vyu­ži­li dvou růz­ných fil­mo­vých štá­bů: jeden štáb točil fil­mo­vé scé­ny  v/kolem...

Autor:
Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ0

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

Válečné fil­my, kte­ré Steven Spielberg jako malý kluk natá­čel na 8mm film na zahra­dě svých rodi­čů, se čas­to ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Jedná se o opa­ku­jí­cí se téma v celé řadě jeho fil­mů (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana, Říše slun­ce nebo 1941 a Indiana Jones). Ale až nyní se jed­ná o pří­běh zasa­ze­ný do svě­ta mezi­ná­rod­ní špi­o­ná­že. “Miluji špi­o­náž­ní fil­my,” říká Spielberg. “Miluji Johna le Carré, fil­my s Jamesem Bondem, časo­pis Mad a jeho pro­slu­lý kres­le­ný komiks ‘Spy vs....

Autor:
Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO0

Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO

Když dra­ma­tik a tele­viz­ní scé­náris­ta žijí­cí v Londýně, Matt Charman, natre­fil v bio­gra­fii Johna F. Kennedyho na poznám­ku pod čarou, kte­rá se odka­zu­je na ame­ric­ké­ho práv­ní­ka, jehož pre­zi­dent poslal na Kubu vyjed­nat pro­puš­tě­ní 1,113 věz­ňů, vzbu­di­lo to v něm zvě­da­vost. Rychlý prů­zkum mu nabí­dl jmé­no, kte­ré neznal, James Donovan, úspěš­ný pojiš­ťo­va­cí práv­ník z Brooklynu. Avšak nej­za­jí­ma­věj­ší na tom byl pří­běh, kte­rý se ode­hrál o něko­lik let dří­ve. Donovan obha­jo­val sovět­ské­ho agen­ta obvi­ně­né­ho ze špi­o­ná­že během stu­de­né vál­ky, a zatím­co se spe­ci­a­li­zo­val na...

Autor:
Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ0

Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

V 50. letech, v raných fázích stu­de­né vál­ky, bylo napě­tí mezi USA a SSSR roz­ší­ře­ným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovět­ské­ho agen­ta žijí­cí­ho v New Yorku, strach a para­no­ia se vystup­ňu­je. Pověřený zasí­lá­ním kódo­va­ných zpráv zpět do Ruska, Abel je vyslý­chán FBI, ale odmí­tá spo­lu­pra­co­vat. Během soud­ní­ho pro­ce­su je zadr­žo­ván ve fede­rál­ní věz­ni­ci. Vláda potře­bu­je nezá­vis­lé­ho advo­ká­ta, kte­rý by se cho­pil Abelovy obha­jo­by, oslo­ví pro­to Jamese Donovana (Tom Hanks), pojiš­ťo­va­cí­ho práv­ní­ka z Brooklynu. Ale Donovan, býva­lý žalob­ce v norim­ber­ských...

Autor:
MostSpionu0

Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015

Steven Spielberg je vel­kým nad­šen­cem his­to­rie a význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti jsou čas­tým námě­tem jeho fil­mo­vé tvor­by. Jeho zájem o stu­de­nou vál­ku se datu­je do dob, kdy mu jako malé­mu klu­ko­vi otec vyprá­věl o nedů­vě­ře a nepřá­tel­ství, kte­ré pano­va­ly mezi Sovětským sva­zem a USA. Tyto pří­běhy si pama­tu­je dodnes. “Můj otec odces­to­val do Ruska hned poté, co byl Francis Gary Powers sestře­len,” vzpo­mí­ná Spielberg. “Můj otec a jeho dal­ší tři spo­leč­ní­ci z General Electric stá­li ve fron­tě, aby si pro­hléd­li letec­kou kom­bi­né­zu, přil­bu...

Autor:
Most30

Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo se tak 1. květ­na roku 1960 a pilot letou­nu Francis Gary Powers se dostal do rus­ké­ho zaje­tí. Jeho budouc­nost byla znač­ně nejis­tá, neboť se tak sta­lo v obdo­bí stu­de­né vál­ky, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly na bodě mra­zu a obě stra­ny se sna­ži­ly zís­kat navrch zbro­je­ním. Život špi­o­nů a pra­cov­ní­ků...

Autor:
0

Indiana Jones na Blu-ray

Všechny čty­ři díly jsou na moder­ním nosi­či digi­tál­ně vyčiš­tě­ny a při­ná­ší doko­na­lý obraz všech sním­ků. Na někte­rých jsou sice vidět zuby času, ale je to pou­ze v mini­mech pří­pa­dů. Originální zvuk je per­fekt­ní a je sly­šet kaž­dé švih­nu­tí biče. Bohužel pro čes­ký dabing není zvo­le­na nej­lep­ší vari­an­ta. V čes­kém dabin­gu oče­ká­vej­te ver­zi VHS. To zna­me­ná, že v prv­ních třech dílech se hlav­ní hlas hlav­ní posta­vy mění. První díl: Ladislav Frej, dru­hý: Ladislav Županič a tře­tí: Jiří Štěpnička. Zvuk je půvo­dem ana­lo­go­vý,...

Autor:
Lincoln0

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho. Jak tedy dopadla dlou­ho oče­ká­va­ná bio­gra­fie zao­ce­án­ské­ho stát­ní­ka, kte­rý se pro­sa­dil za zru­še­ní otroc­tví a udal tak směr novo­do­bým Spojeným stá­tům ame­ric­kým, kte­rou si na sta­ros­ti vzal sám Steven Spielberg? Dokáže ten­to dvou a půl hodi­no­vý opus oslo­vit něčím víc nebo se jen jed­ná o povin­nou dvě a půl...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět

„Lincoln“ zave­dl Spielberga nejen do jed­no­ho z nej­pou­ta­věj­ších momen­tů v his­to­rii USA, ale záro­veň do nové vizu­ál­ní oblas­ti, kde pra­co­val sty­lem, kte­rý je bar­vi­tý a při­tom suro­vý, sil­ný a při­tom mini­ma­lis­tic­ký. Do těch­to nových vod se pus­til se stej­ným týmem uzná­va­ných tvůr­ců, s kte­rým spo­lu­pra­cu­je dese­ti­le­tí, včet­ně kame­ra­ma­na Janusze Kaminského, stři­ha­če Michaela Kahna, fil­mo­vé­ho archi­tek­ta Ricka Cartera, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Joanny Johnstonové a hudeb­ní­ho skla­da­te­le Johna Williamse. Přestože všich­ni se Spielbergem v minu­los­ti pra­co­va­li, uvě­do­mo­va­li si, že toto bude zásad­ně jiná zku­še­nost.  ...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů

Výsledek hla­so­vá­ní o 13. dodat­ku ve Sněmovně repre­zen­tan­tů byl nejis­tý až do posled­ní­ho oka­mži­ku a vyvo­lal vlnu ost­rých debat, poli­tic­ké­ho tla­ku a názo­ro­vých změn, kte­ré byly kdy ve Sněmovně repre­zen­tan­tů vidě­ny. Zobrazením Kongresu roku 1865 se „Lincoln“ stá­vá živým por­trétem ame­ric­ké poli­ti­ky v celé její majestát­nos­ti a excen­t­rič­nos­ti, v zalí­be­ní v umě­ní pře­svěd­čo­vá­ní a v neob­lom­né víře, že lidé růz­ných názo­rů mohou spo­lu­pra­co­vat.   Klíčovým hla­sem v roz­bou­ře­né deba­tě je hlas Thaddeuse Stevense, repre­zen­tan­ta z Pensylvánie a tak­zva­né­ho „radi­kál­ní­ho repub­li­ká­na“, kte­rý pro­sa­zo­val nejen eman­ci­pa­ci otro­ků, ale i kom­plet­ní zru­še­ní...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál – část 7 - William H. Seward a Lincolnův tým

Možná nej­za­jí­ma­věj­ší vztah ve svém poli­tic­kém živo­tě měl Lincoln ke své­mu tajem­ní­ko­vi, kte­rý byl sou­čas­ně jeho býva­lým sou­pe­řem. William Henry Seward pro­hrál v roce 1860 spor­nou repub­li­kán­skou pre­zi­dent­skou nomi­na­ci s Lincolnem, kte­rý byl na teh­dy vze­stu­pu, a něja­ký čas byl jeho zavi­lým nepří­te­lem. Jakmile však při­šel do nové­ho pre­zi­den­to­va kabi­ne­tu, sta­li se z nich neroz­luč­ní spo­jen­ci v boji za záchra­nu Unie.   Jejich bys­tré mys­li se občas dosta­li do spo­ru, ale jeden dru­hé­ho cho­val v hlu­bo­ké úctě. Doris Kearns Goodwinová vysvět­lu­je:...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina

Za neo­by­čej­ným nadá­ním pro poli­ti­ku a víru v demo­kra­cii, kte­rá ved­la Abrahama Lincolna k pro­sa­ze­ní 13. dodat­ku, se skrý­va­la i osob­ní, nemé­ně fas­ci­nu­jí­cí strán­ka jeho osob­nos­ti. V době, kdy čelil svým pro­tiv­ní­kům v Kapitolu a na bitev­ním poli, čelil i spo­rům doma se svou sil­nou, ale žalem zdr­ce­nou ženou, a synem, roz­hod­nu­tým jít do vál­ky, kte­rou se Lincoln sna­žil ukon­čit.   Významnou roli, kte­rou hrá­la prv­ní dáma Mary Todd Lincolnová v poli­tic­kém i osob­ním živo­tě své­ho man­že­la, svě­řil Spielberg hereč­ce Sally Fieldové, dvoj­ná­sob­né drži­tel­ce Oscara® za neza­po­me­nu­tel­né...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál – část 5 - Daniel Day-Lewisovo ztvárnění

Muž, kte­ré­ho v „Lincolnovi“ uvi­dí­me, je hrdi­na v klad­ném slo­va smys­lu, ale slo­ži­tý, roz­po­ru­pl­ný, kte­rý má své chy­by. Boj za pro­sa­ze­ní 13. dodat­ku nebyl jen klí­čo­vým oka­mži­kem pro národ, ale i pro­pas­tí, nad kte­rou Lincoln stál. Zatímco v Kapitolu vyhrá­vá mocen­ský boj, na domá­cí fron­tě čelí ztrá­tě syna, nesho­dám se svou slo­ži­tou ženou a stra­chu ze ztrá­ty dal­ší­ho syna kvů­li kon­flik­tu, kte­rý ho den­ně tíží. Obě tyto polo­hy Lincolna ztvár­ňu­je dvoj­ná­sob­ný drži­tel Ceny Akademie Daniel Day-Lewis. Spielberg říká: „Daniel, stej­ně jako...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom

Spielberg věděl, že Tony Kushner – kte­rý v roce 1993 zís­kal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a kte­rý pro­mě­nil výbuš­né dějin­né udá­los­ti ve scé­nář k fil­mu „Mnichov“ nomi­no­va­ný na Oscara – uva­žu­je sple­ti­tě a cho­vá hlu­bo­kou lás­ku k ame­ric­ké his­to­rii a bude scho­pen napsat pod­le kni­hy Goodwinové scé­nář.   I Kushnera kni­ha zau­ja­la, ale byl pře­svěd­čen, že 800 strán­ko­vá bichle nemů­že být zhuš­tě­na do jed­no­ho fil­mu. „Její kni­ha je úžas­né a napí­na­vé vyprá­vě­ní,“ říká. „Zároveň je to živou­cí defi­ni­ce něče­ho, co...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů

Spielberg si byl od začát­ku dob­ře vědom, že exis­tu­je neko­neč­ná řada knih, pojed­ná­va­jí­cích o Lincolnovi ze všech mož­ných úhlů pohle­du. Toužil nicmé­ně po neotře­lém a lid­štěj­ším pohle­du. Zjistil, že kni­ha Doris Kearns Goodwinové „Team of Rivals: The Political Genius of Lincoln“, kte­rá se po svém vydá­ní v roce 2005 sta­la best­selle­rem, mezi ostat­ní­mi bio­gra­fie­mi vyni­ká a že je to str­hu­jí­cí kni­ha, kte­rou je nut­né pře­číst.   Spielberg začal s Goodwinovou kni­hu pro­bí­rat už něko­lik let před tím, než ji dokon­či­la. Setkali se...

Autor: