Štítky: Steve Buscemi

0

28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..

FGwen Cummingsová je sym­pa­tic­ká žena na pokra­ji tři­cít­ky, kte­rá pod­leh­ne alko­ho­lic­ké­mu návy­ku. Ačkoliv netr­vá její teku­ti­no­vý návyk až tak dlou­ho a není na tom ješ­tě tak špat­ně jako man­žel mam­či­ny kama­rád­ky (to byl vtip), její prv­ní pro­hře­šek způ­so­be­ný alko­ho­lem je ovšem vel­mi váž­ný. Poté, co v opi­los­ti náram­ně zka­zí kama­rád­či­nu svat­bu a způ­so­bí...

Autor:
0

Klasika: Escape from L.A.

Asi někte­rým z vás lezu už dost na ner­vy, neboť jsem igno­ran­tem, kte­rý nevi­děl vět­ši­nu „kla­sic­kých“ fil­mů a tudíž jen pus­tě blá­bo­lí bez špet­ky refe­ren­cí. Dnes jsem ve video­půj­čov­ně obje­vil původ­ní ver­zi Vrány, leč poz­dě jest, recen­ze na novou již v Hnidopichu visí. Do té půj­čov­ny jsem totiž šel s upřím­ným úmys­lem shléd­nout Útěk...

Autor:
0

Armageddon - Nový York dostává šutrákem

Taxem si blá­ho­vě mys­lel... ne, lep­ší výraz je dou­fal jsem, že opro­ti Drtivému dopa­du se Bruce Willis vytáh­ne a před­ve­de sice akč­ní, ale v kram­fle­cích fes­tov­ní sci­fár­nu. Teď, když jsem viděl oba, se mi jeví, jako bychom letos zaží­va­li o celé dva niči­vě mete­o­ric­ké fil­my více, než bychom si byli zaslou­ži­li -- Armageddon...

Autor:
0

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní a pre­ciz­ní pří­stup jak her­cův, tak reži­sé­rův. Když se tu smí­chá dob­rá úpra­va, jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších dabin­go­vých her­ců a peč­li­vá reži­sér­ka, je jas­né, že...

Autor:
Hotel_0030

Hotel Transylvánie 2

Tak zas vyšel na domá­cí nosi­če dal­ší dět­ský film. Je to zábav­né, horo­ro­vé a vždy skon­čí dob­rým kon­cem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nej­slav­něj­ší upír, jak je zná­mo, Drákula, vlast­ní hotel, kam se cho­dí rekre­o­vat stra­ši­dla, hýka­lo­vé a vlkod­la­ci. V prv­ním díle se jeho mla­dá dcer­ka sezná­mi­la...

Autor:
Hoteltrans0

Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]

Parta stra­ši­del nestvůr a krve­žíz­ni­vých stvo­ře­ní v zábav­né podo­bě pro dět­ské pub­li­kum se vra­cí. Od vče­rej­ší­ho dne nalez­ne­te v nabíd­ce tuzem­ských i slo­ven­ských kin pokra­čo­vá­ní úspěš­né ani­mo­va­né kome­die Hotel Transylvánie, kte­ré se pokou­ší navá­zat tam, kde prv­ní díl před tře­mi lety skon­čil. Zabodovala do znač­né míry ori­gi­nál­ní lát­ka i napo­dru­hé, nebo se jed­ná o dva­krát nasta­vo­va­nou...

Autor:
Messenger0

The Messenger (2009)

Válka je svin­stvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přes­to exis­tu­je a je sta­rá asi jako lid­stvo samo. Pozitivní vize huma­nit­ně uva­žu­jí­cích jedin­ců z počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí s pou­ka­zem na to, že lid­stvo pozvol­na smě­řu­je k věč­ném míru i o něco moder­něj­ší „konec dějin“ se bohu­žel nepo­tvr­di­ly. I ve 21. sto­le­tí se tak vedou vál­ky, sice už vět­ši­nou ne...

Autor:
Machri0

Machři 2 - 55 %

Lenny (A.Sandler) se po letech vra­cí z Los Angeles do své­ho rod­né­ho měs­ta na východ­ním pobře­ží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a tře­mi dět­mi ve vel­kém domě na před­měs­tí. Opět se setká­vá se svý­mi přá­te­li: Ericem (K.James), Kurtem (Ch.Rock) a Marcusem (D.Spade). Mají také své rodi­ny, pou­ze Marcus se popr­vé setká­vá...

Autor:
univesita0

Univerzita pro příšerky - 55 %

Jednooký Mike Wazowski se na jed­né škol­ní exkur­zi do továr­ny Příšerky s.r.o. doslo­va nadchne pro prá­ci stra­ši­dla. Ve tří­dě sice nepat­ří mezi oblí­ben­ce, ale jeho chuť do živo­ta to nijak nena­ru­ší. Jde cíle­vě­do­mě za svým snem a jed­nou z pod­mí­nek úspěš­né ces­ty k povo­lá­ní stra­ši­dla v továr­ně je absol­vo­vá­ní kated­ry stra­še­ní na Univerzitě pro...

Autor:
The Art and Making of Hotel Transylvania0

Hotel Transylvánie – 60 %

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly rapu­jí­cí­ho nešťast­né­ho otce dospí­va­jí­cí dce­ry. Ptám se proč, pro­bo­ha živé­ho proč musí být v ani­má­cích téměř vždy mega­lo­man­ská pár­ty, kde všech­ny posta­vič­ky...

Autor:
Hoteltrans0

Hotel Transylvánie - o filmu

„Hotel Transylvánie je pří­běh a otci a dce­ři – jen je tím otcem zkrát­ka Drákula,“ vysvět­lu­je Genndy Tartakovsky, reži­sér sním­ku. „Stejně jako všich­ni otci je až pře­hna­ně sta­rost­li­vý a peču­jí­cí a pro svou dce­ru by udě­lal napros­to coko­liv, ale na roz­díl od jiných otců je sou­čas­ně pánem tem­not.“ Ve fil­mu Hotel Transylvánie se dozví­dá­me,...

Autor: