Zvířecí pomocníci

Co mají spo­leč­né­ho slon, pra­se a husa? A co je na nich tak zají­ma­vé­ho, že si je lidé sna­ži­li ocho­čit? Jaké mají schop­nos­ti a jak se postup­ně vytvá­řel vzá­jem­ný vztah mezi lid­mi...Read more »

Příroda hraje všemi barvami

Že exis­tu­je nespo­čet dru­hů zele­né, se pře­svěd­čí­me už brzy, až odta­je sně­ho­vá nadíl­ka a pří­ro­da se pro­bu­dí k živo­tu s prv­ní­mi tep­lý­mi dny. Mnoha odstí­ny hra­je i mod­rá. Jen si vzpo­meň­te koli­ka barev­ný­mi...Read more »

Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

Původním povo­lá­ním archi­tekt, poz­dě­ji kniž­ní gra­fik, poz­dě­ji ilu­strá­tor dět­ských knih Vojtěch Kubašta je celo­svě­to­vě uzná­va­ným prů­kop­ní­kem pro­sto­ro­vých knih. Od roku 1953 spo­lu­pra­co­val s nakla­da­tel­stvím Artia a zatím­co jeho pro­sto­ro­vé kni­hy s důmy­sl­ný­mi...Read more »
Stránka načtena za 0,99708 s | počet dotazů: 162 | paměť: 27789 KB. | 22.01.2021 - 16:32:14