Začněte vhodným projektem

Stavba rodin­né­ho domu je pro mno­hé z nás jis­tě vel­kým a důle­ži­tým život­ním kro­kem. Ovlivní to náš život na spous­tu let dopře­du a vel­mi výraz­ně to změ­ní i naše fun­go­vá­ní během celé­ho obdo­bí...Read more »

Výhody bungalovů

Bungalov je oblí­be­ný typ domu, ve kte­rém nemu­sí­te vůbec pou­ží­vat scho­dy, což je jed­na z jeho hlav­ních výhod. Nad tou­to výho­dou jis­tě zajá­sa­jí všich­ni inva­li­dé, pro kte­ré je pře­ko­ná­ní scho­dů...Read more »

Odškodnění za zpoždění

Určitě je dob­ré, když vyu­ži­je­te své šan­ce a nechá­te se od spo­leč­nos­ti finanč­ně odškod­nit. Někoho by ani nena­padlo, že by měl nárok na finanč­ní kom­pen­za­ci, ale tohle je napros­to jas­né....Read more »

Malý pozemek a dům

Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že...Read more »

Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu

Láká vás vlast­ní byd­le­ní v rodin­ném domě se zahra­dou a roz­ho­du­je­te se co za dům si nechá­te od pro­fe­si­o­nál­ní fir­my posta­vit? V posled­ních letech jsou stá­le více roz­ší­ře­né a oblí­be­né dře­vostav­by, a to nejen...Read more »

Dřevostavba, neznamená stodola

Slovo dře­vostav­ba ve vás aso­ciu­je něco lev­né­ho? Máte pocit, že se jed­ná o lev­né a tudíž nepl­no­hod­not­né byd­le­ní pro rodi­nu? Vybavíte si vždy něja­kou dře­vě­nou sto­do­lu, v lep­ším pří­pa­dě něja­kou cha­tu? Zkrátka...Read more »

Zjistěte o firmě co nejvíce

Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně...Read more »

Budoucnost autonomních kamionů

V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny...Read more »
Stránka načtena za 0,83202 s | počet dotazů: 158 | paměť: 27562 KB. | 19.01.2021 - 02:54:54