Štítky: Stanley Tucci

Hunger0030

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Film je závě­reč­nou čás­tí série o Katniss Everdeenové, kte­rá se sna­ží zachrá­nit oby­va­te­le Panemu a zajis­tit jim budouc­nost. V úvod­ním díle se Katniss vyda­la mís­to své sest­ry bojo­vat do aré­ny na život a na smrt. V dal­ším díle se sta­la sym­bo­lem vzdo­ru pro­ti zvů­li vlád­nou­cí­ho Kapitolu a opět boju­je na Hunger Games. Ve tře­tím díle se Katniss dostá­vá pod tlak, aby pora­zi­la Sídlo a pre­zi­den­ta Snowa. Tento boj ale není jed­no­du­chý, a pro­to se nato­čil i sní­mek Hunger Games: Síla Vzdoru 2. část, kde je...

Autor:
0

Králova zahradnice - Život v zahradě

Srdcem celé­ho pří­bě­hu Královy zahrad­ni­ce je výji­meč­ný svět zahrad a zahrad­nic­tví, kte­ré v té době před­sta­vo­va­lo vel­mi význam­né odvět­ví. Zahradníci byli respek­to­va­ní odbor­ní­ci. Alan Rickamn upo­zor­ňu­je: “V zahra­dách té doby se vůbec neob­je­vo­va­ly kvě­ti­ny. Vše byla archi­tek­tu­ra. A všech­no se děla­lo ve vel­kém měřít­ku.” Zahrady zám­ku ve Versailles se pro krá­le Ludvíka XIV. Staly posed­los­tí. “Měl tako­vou moc, že mohl pře­stě­ho­vat celý dvůr z Louvru, vybu­do­vat palác ve Versailles a oko­lo něj nej­ú­žas­něj­ší zahra­dy na svě­tě, to všech­no na mís­tě,...

Autor:
0

Králova zahradnice - Móda u dvora

Jedna z míst­nos­tí, kte­ré se na plát­ně nikdy neob­je­vi­ly, byla ta, v níž se skla­do­va­ly kos­týmy a paru­ky. “Nejde jen o to, že ty kos­týmy a paru­ku byly obrov­ské,” říká Joan Bergin. “Stejně jako loka­ce při­spí­va­jí k téma­tu a nála­dě celé­ho fil­mu. Pomáhají her­cům i reži­sé­ro­vi vyprá­vět pří­běh. ” Gail Egan pozna­me­ná­vá: “Joaniny kos­týmy byly fan­tas­tic­ké. Ivana Primorac, jejíž vla­sy a make-up jsou vždyc­ky úžas­né, spo­lu­pra­co­va­la s Peterem Owenem na desig­nu paruk. Dobové detai­ly byly oprav­du dechbe­rou­cí. Joan pro­ces­to­va­la celý svět, aby sehna­la auten­tic­ké prv­ky,...

Autor:
0

Králova zahradnice - Versailles v Anglii

Vzhledem k tomu, že Králova zahrad­ni­ce je pří­bě­hem zdán­li­vě nemož­né­ho zahrad­ní­ho pro­jek­tu, bylo mož­ná cel­kem v pořád­ku, že jed­ním z nej­těž­ších úko­lů pro fil­ma­ře najít nej­vhod­něj­ší loka­ce pro vel­mi napja­tý roz­po­čet. Jonah Coombes, lokač­ní mana­žer, k tomu říká: “Zvažovali jsme mož­nost, že bychom někte­ré exte­ri­é­ry nato­či­li ve Francii a inte­ri­é­ry potom v Británii. Ale uvě­do­mi­li jsme si, že loka­ce, kte­ré potře­bu­je­me, jsou uza­vře­né ve svém vlast­ním svě­tě a že vel­mi dob­ré ukáz­ky této dobo­vé archi­tek­tu­ry máme v Anglii. Tam jsme si moh­li dovo­lit...

Autor:
0

Králova zahradnice - Historie versus příběh

Největší odchyl­kou fil­mu od his­to­ric­kých reá­lií je fik­tiv­ní posta­va Sabine. “Právě ta ale dává fil­mu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet pře­čet­la scé­nář, řek­la, že to je neu­vě­ři­tel­ně moder­ní pří­běh, jenom zasa­ze­ný v jiné době. Sabine se na život, kre­a­ti­vi­tu a emo­ce dívá vel­mi moder­ním způ­so­bem, snad­no se vcí­tí­me do jejích posto­jů, její hrdos­ti, boles­ti, jejích nadě­jí a snů. Kate si doslo­va vyka­sa­la ruká­vy, když úzce spo­lu­pra­co­va­la s Lesley Moors, naší zahrad­ní kon­zul­tant­kou, aby se dozvě­dě­la...

Autor:
Králova zahradnice - O natáčení0

Králova zahradnice - O natáčení

“Je to lid­ský a v mno­ha ohle­dech vel­mi moder­ní pří­běh,” říká Alan Rickman o roman­tic­kém dra­ma­tu Králova zahrad­ni­ce, kte­ré je jeho dru­hým režij­ním poči­nem po fil­mu Zimní host. “Scénář Alison Deegan mi při­stál v e-mailu neče­ka­ně. Jak jsem ho četl, zapů­so­bi­la na mě její hlu­bo­ká zna­lost téma­tu, osvě­žu­jí­cí prá­ce s jazy­kem a vel­mi osob­ní poje­tí hry mezi muži a žena­mi.” “Poslali jsme to Alanovi, aby zvá­žil, zda by nechtěl hrát roli Andrého Le Notre. Řekl, že tím si není jis­tý, ale že by...

Autor:
0

Králova zahradnice

Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), uma­nu­tá a talen­to­va­ná tvůr­ky­ně zahrad, pra­cu­je na fran­couz­ském ven­ko­vě. Jednoho dne při­jde neo­če­ká­va­né pozvá­ní: Sabine se má dosta­vit ke dvo­ru krá­le Ludvíka XIV. (Alan Rickman). Králův uzná­va­ný zahrad­ní archi­tekt André Le Notre (Matthias Schoenaerts) zpo­čát­ku těž­ko sná­ší Sabinino oso­bi­té vidě­ní a její pokro­ko­vou pova­hu, ale nako­nec si ji vybe­re, aby uved­la v život jed­nu z hlav­ních zahrad v novém palá­ci Krále Slunce – ve Versailles. Času není nazbyt, Sabine si razí...

Autor:
HG0

Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%

Přichází revo­lu­ce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) pře­ži­la své již dru­hé Hunger Games, avšak to pra­vé oře­cho­vé tepr­ve začí­ná. Prezident země Panem, moc­ný Snow (Donald Sutherland), drží v zaje­tí její přá­te­le i part­ne­ra Peeta (Josh Hutcherson) a nechal srov­nat se zemí dva­nác­tý obvod, odkud oba pochá­ze­li. V ostat­ních obvo­dech se na odpor sta­ví nema­lý počet rebe­lu­jí­cích a Katniss je pro ně sym­bo­lem odva­hy a nadě­je v boji pro­ti zdán­li­vě nepo­ra­zi­tel­né­mu a vše­ho­schop­né­mu nepří­te­li…   Závěrečný díl kniž­ní sci-fi tri­lo­gie byl ve fil­mo­vém pro­ve­de­ní roz­dě­len...

Autor:
Stanley Tucci0

Stanley Tucci

Stanley Oliver Tucci (* 11. lis­to­pa­du 1960, Peekskill, stát New York, USA) je ame­ric­ký herec, reži­sér, sce­náris­ta a pro­du­cent, pod­ni­ka­tel v gastro­no­mii, drži­tel dvou cen ceny Emmy a Zlatého gló­bu za roli ve sním­ku Konference ve Wannsse a za roli ve fil­mu Winchell. Herectví vystu­do­val na Newyorské stát­ní uni­ver­zi­tě. Po ukon­če­ní ško­ly začí­nal jako kla­sic­ký diva­del­ní herec na Broadwayi. V pro­stře­dí ame­ric­ké­ho fil­mu a showbus­si­ne­su se pohy­bu­je od polo­vi­ny 80. let 20. sto­le­tí, v roce 1985 začí­nal u fil­mu jako herec ve sním­ku Čest rodi­ny Prizziů. Zpočátku...

Autor:
040

Transformers: Zánik - 50 %

Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jed­ním Transformerem. Uměl jsem ho roz­klá­dat a sklá­dat zno­va do autíč­ka. Byl jsem malý, bavi­lo mne to. Ale je tomu už sko­ro dva­cet pět let. Teď si hra­ji s jiný­mi dospě­lý­mi věc­mi. Možná moje děti si zas budou hrát s těmi­to hrač­ka­mi. Aktuálně s hrač­ka­mi mého mlá­dí hra­jí pro­du­cen­ti v Americe. Michael Bay zno­va opa­ku­je to samé, robo­ti, auta, bití za pře­ži­tí lid­stva. Ale bohu­žel to v rám­ci pří­bě­hu jde od desí­ti k pěti. Pro...

Autor:
Transformers: Zánik - první dojem0

Transformers: Zánik - první dojem

Dozvíme se něco nové­ho o auto­bo­tech, něco o nových nepřá­te­lích, obje­ví se i Dinoboti. Ale opro­ti před­chá­ze­jí­cím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatí­nek Cade má naroz­díl od Sama více pro­blé­mů se svo­jí 17. letou dce­rou a jejím novým pří­te­lem. Láska Sama a jeho dívek byla zábav­něj­ší. Stále bohu­žel kri­ti­zu­ji nový digi­tál­ní IMAX. Musím zjis­tit, jaký je to roz­li­še­ní, pro­to­že za dob dru­hé­ho Star Treku a Gravitace, bylo roz­li­še­ní lep­ší. Teď je to pros­tě neza­os­tře­né. Sice...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

Herci a jejich výko­ny jsou kri­tic­ký­mi ele­men­ty v utvá­ře­ní postav a jejich vzta­hů, ale Minkoff a Schwartzová záro­veň při­zná­va­jí vel­kou záslu­hu svým ani­má­to­rům. Jejich „nezná­má“ prá­ce z nich oprav­du dělá, jak říká reži­sér „her­ce za počí­ta­či.“ „Jsou sku­teč­ný­mi inter­pre­ty,“ pokra­ču­je. „Ujmou se mode­lu troj­roz­měr­né posta­vič­ky a při­ve­dou ji k živo­tu. Musí se jim dostat do hlav, srd­cí a duší, aby pocho­pi­li, kým jsou a jak by se měly cho­vat.“ Schwartzová tuto myš­len­ku roz­vá­dí, když říká, že všich­ni ani­má­to­ři „jsou sami her­ci a to byl jeden...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

Zatímco Peabody, Sherman a Penny si vyra­zi­li za zába­vou do časo­prosto­ro­vé­ho kon­ti­nua, rodi­če Penny, Paul a Patty, zůsta­nou uve­le­be­ni v Peabodyho nóbl bytě. Nemají tuše­ní, na co se jejich dce­ra a její noví přá­te­lé chys­ta­jí, pro­to­že Peabody se ujis­til, že se čas pro man­žel­ský pár, kte­rý nemá o ničem ani páru, zasta­vil. (Peabody pozval Petersonovi na veče­ři, aby urov­nal prv­ní sví­zel­ný střet, kte­rý se mezi jejich dět­mi ode­hrál ve ško­le.) Pan Peabody má před sebou pěk­ný kus prá­ce: Paulovo zaměst­ná­ní...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě vět­ší „kou­mák“ než ona. Ale její při­ro­ze­né cha­risma a odváž­ná pova­ha, stej­ně jako její sta­rost­li­vá péče a odda­nost, ji vtáh­nou do přá­tel­ství se Shermanem, kte­ré nako­nec obsto­jí i ve zkouš­ce času. „Zpočátku je Penny se Shermanem ve spo­ru,“ vysvět­lu­je Schwartzová. „Ale brzy zjis­tí­me, že je mno­hem zají­ma­věj­ší. A jakmi­le...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN

Rob Minkoff  říká, že pan Peabody a Sherman jsou kla­sic­kým týmem „jako Laurel a Hardy, Batman a Robin, Holmes a Watson.“ To je dost opoj­ná spo­leč­nost, ale pozor, pan Peabody není typic­ký bígl: je také obchod­ní titán, vyná­lez­ce, vědec, nosi­tel Nobelovy ceny, gur­mán, olym­pij­ský vítěz a génius – a záro­veň i pes. Peabody je stej­ně geni­ál­ní jako Einstein, vtip­ný jako Oscar Wilde, odváž­ný jako Indiana Jones, má deduk­tiv­ní schop­nos­ti Sherlocka Holmese, styl oblé­ká­ní Jamese Bonda a kuli­nář­ské doved­nos­ti jako Mario Batali. Jedna věc...

Autor:
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA0

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

Pan Peabody je nej­do­ko­na­lej­ší pes na svě­tě a spo­leč­ně se svým nezbed­ným syn­kem Shermanem pou­ží­vá stroj času nazý­va­ný ČASOMAT, aby spo­leč­ně zaži­li nesku­teč­ná dob­ro­druž­ství, kte­rá si člo­věk nebo pes doká­že sotva před­sta­vit. Ale když Sherman vez­me svou kama­rád­ku Penny, na kte­rou chce udě­lat dojem, na divo­kou pro­jížď­ku ČASOMATEM, nechtě­ně způ­so­bí trh­lin­ku ve vesmí­ru a v nej­dů­le­ži­těj­ších udá­los­tech svě­to­vých dějin napáchá spoušť. Pan Peabody jim musí při­spě­chat na pomoc a zachrá­nit je, než navždyc­ky změ­ní minu­lost, pří­tom­nost a budouc­nost, a nako­nec sám...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské i „bož­ské“ vlast­nos­ti i schop­nos­ti. Prázdniny trá­ví jako ostat­ní polo­bo­ho­vé v Táboře Polokrevných, ale pat­ří mezi prů­měr­né stu­den­ty. Vše se však změ­ní v jeden jedi­ný den. Na poze­mek vnik­ne ohni­vý kol­chic­ký býk, kte­rý má niči­vou sílu a drti­vě zaú­to­čí na stu­den­ty a pro­fe­so­ry. Jenom díky vel­ké­mu štěs­tí a náho­dě se Percymu poda­ří býka zasta­vit. Jeho nej­bliž­ší­mi přá­te­li...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU

Poté, co Percy a jeho přá­te­lé unik­li ze spá­rů Charybd, straš­li­vých moř­ských nestvůr, zjis­tí, že se ocit­li na Polyfémově ost­ro­vě. Když se vylo­dí, vyda­jí se na prů­zkum podiv­né­ho, zni­če­né­ho mís­ta a obje­ví zpust­lý zábav­ní park „Circeland”. Park vybu­do­va­ly kou­zel­né nym­fy, ale byl uza­vřen ješ­tě v den slav­nost­ní­ho ote­vře­ní, jakmi­le se zjis­ti­lo, že Kyklop Polyfémos, oby­va­tel ost­ro­va, poží­rá návštěv­ní­ky par­ku. Když fil­ma­ři zača­li uva­žo­vat o mož­ných mís­tech, kte­ré by byly vhod­né pro Polyfémův ost­rov a pro „Circeland”, jed­ním z prv­ních nápa­dů byl...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU

„MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI Po pří­jez­du do New Orleans v Louisianě se štáb pře­su­nul k jeze­ru Pontchartrain, kou­sek sever­ně od měs­ta, kde pokra­čo­val v dal­ším natá­če­ní. Když Luke spo­lu s dal­ší­mi polo­krev­ný­mi zrád­ci une­sou Grovera, pát­rá­ní po Groverovi donu­tí Percyho, Annabeth a Tysona kočí­ro­vat moř­ské­ho koní­ka přes oce­án na Lukovu luxus­ní jach­tu Princezna Andromeda, kde, jak se domní­va­jí, Luke Grovera drží. Trojice přá­tel se vplí­ží na palu­bu, kde obje­ví Zlatou schrá­nu – a Lukův plán na oži­ve­ní Krona – ovšem brzy jsou...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN

Na vybu­do­vá­ní fan­tas­tic­ké­ho myto­lo­gic­ké­ho svě­ta PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pra­co­val výtvar­ník Claude Paré, tři návr­há­ři scé­ny a armá­da uměl­ců, tesa­řů, malí­řů a archi­tek­tů. Ti vybu­do­va­li řadu monu­men­tál­ních scén, včet­ně ven­kov­ní­ho amfi­te­át­ru s 200 mís­ty; 13 met­rů vyso­ký tre­na­žér (inspi­ro­va­ný stře­do­vě­kým návrhem Leonarda da Vinciho); sta­ro­by­lou ves­ni­ci, ve kte­ré se nachá­zel tábor polo­krev­ných; brloh Kyklopa Polyféma a jeho oko­lí, opuš­tě­ný zábav­ní park na Polyfémově ost­ro­vě. V říj­nu 2011 začal Peré se svým týmem šest měsí­ců trva­jí­cí pří­prav­né prá­ce. Jak se...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA

Se svý­mi sko­ro 190 cen­ti­me­t­ry je Robert Maillet těž­ko k pře­hléd­nu­tí. Urostlý herec hra­je v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale pub­li­kum neu­vi­dí jeho tvář ani v pří­pa­dě legen­dár­ní­ho Kyklopa Polyféma, ani jako Lukova oblud­né­ho kum­pá­na Laistrygoniana. Alec Gillis, fil­mo­vý mas­kér, vytvo­řil (spo­leč­ně s Tomem Woodruffem, Jr.) vzhled Polyféma a Orákula. Co se týká Orákula, říká Gillis „cílem bylo, aby vypa­da­lo jako sou­část své­ho pro­stře­dí. Chtěli jsme, aby vypa­da­lo sku­teč­ně, a to bylo jed­ním z důvo­dů, proč jsme se roz­hod­li jej...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr - TAXI Z PEKLA

Percyho ces­ta za Zlatým rou­nem začí­ná v oka­mži­ku, kdy Annabeth zavo­lá taxi – upro­střed lesa – a taxi se najed­nou odkud­si zni­če­ho­nic obje­ví. Taxi řídí Šedé sest­ry, tři čaro­děj­ni­ce, kte­ré mají dohro­ma­dy pou­ze jed­no oko. Missi Pyle, kte­rá hra­je spo­lu s Mary Birdsong a Yvette Nicole Brown záhad­né taxi­kář­ské sou­ro­zen­ce, říká: „Nepotřebujeme nezbyt­ně to oko, abychom moh­ly řídit, ale rády si ho půj­ču­je­me. Šedé sest­ry jsou sle­pé k tomu, co vidí lidé, ale když si nasa­dí oko, sku­teč­ně vidí.” Během...

Autor:
DF_128050

Percy Jackson: Moře nestvůr

Percy Jackson se necí­tí jako hrdi­na. Tento polo­lid­ský syn Poseidona – řec­ké­ho boha moře – jed­nou zachrá­nil svět, ale teď si poma­lu začí­ná mys­let, že to mož­ná byla jen vel­ká kli­ka. Náhodou se mu to poved­lo … jed­no­rá­zo­vý zázrak? Když Percy zjis­tí, že má nevlast­ní­ho bra­t­ra, kte­rý je Kyklop, začne pře­mýš­let, jest­li být Poseidonovým synem nezna­me­ná spíš klet­bu než požeh­ná­ní. Ale Percy nemá moc času na pře­mýš­le­ní; kou­zel­ná hra­ni­ce tábo­ra polo­krev­ných se bor­tí a hor­da mýtic­kých...

Autor:
Jack0

Recenze „Jack a obři“ - 65 %

Režisérem fil­mu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vra­cí), kte­rý je znám i jako herec, pro­dukč­ní, pro­du­cent a scé­náris­ta. Pod jeho tak­tov­kou vzni­kl film, kte­rý řadím do kate­go­rie dob­ro­druž­ných a fan­ta­sy fil­mů. Jednotlivé scé­ny na sebe logic­ky nava­zu­jí, nejsou nijak pře­hna­né či ruši­vé. Zvláštní efek­ty vytvo­řil Dominic Tuohy (10 000 př.n.l., Gulliverovy ces­ty), film je pod­kres­len hud­bou Johna Ottmana (X-Men 2, Valkýra) a za kame­rou stál Newton Thomas Sigel (X-Men, Kletba brat­ří Grimmů). Film byl urči­tě vytvo­řen pro doko­na­lý vizu­ál­ní...

Autor:
PravidlaMlceni0

Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %

Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdo­vec a žije se svou dce­ru Isabel (Jackie Evancho) v poklid­ném ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho dne se všech­no změ­ní. Jima navští­ví mla­dý novi­nář Ben Shepard (Shia LaBeouf) a kla­de mu otáz­ky, na kte­ré Jim nechce odpo­ví­dat. Otázky se týka­jí doby, se kte­rou nechce mít Jim už nic spo­leč­né­ho. Jenže minu­lost nejde vyma­zat a tak Jim vyhle­dá ukry­té faleš­né dokla­dy a odjíž­dí z domo­va. Jestliže se roz­hod­ne vydat se svou dce­ru Isabel na výlet, není roz­hod­ně to,...

Autor: