Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

PlayStation Store pro PS3, PS Vita a PSP definitivně končí,...

PlayStation Store pro PS3, PS Vita a PSP defi­ni­tiv­ně kon­čí, potvr­zu­je Sony. PS Store bude 2. 7. 2021 zavřen pro PS3 a PSP a 27. 8. 2021 bude násle­do­vat PS Vita. Vlastněný obsah stá­le půjde hrát a obsah pro dané...Read more »

HBO chystá spin-off seriály 9 Voyages, Flea Bottom a 10, 000...

HBO chys­tá spin-off seri­á­ly 9 Voyages, Flea Bottom a 10, 000 Ships ze svě­ta Hry o trů­ny. Scénář k 9 Voyages napí­še Bruno Heller (Řím, Gotham, Mentalista). Další dva pro­jek­ty na své...Read more »

Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený....

Veletrh E3 je pod­le Los Angeles pro letoš­ní rok zru­še­ný. Vyplývá to z aktu­a­li­zo­va­ných doku­men­tů měs­ta. Akce by se ale stá­le moh­la usku­teč­nit digi­tál­ně.Read more »

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být...

Star Wars od Ubisoft/Massive Entertainment má být prů­kop­nic­kým titu­lem, kte­rý je stá­le ješ­tě dale­ko, pro­hlá­sil šéf spo­leč­nos­ti Ubisoft Yves Guillemot.Read more »

Režisér Guy Ritchie a herec Josh Hartnett opět spojí síly....

Režisér Guy Ritchie a herec Josh Hartnett opět spo­jí síly. Ritchie (Sherlock Holmes, Sbal pra­chy a vypad­ni) si Hartnetta totiž vybral pro svůj nový sní­mek s názvem Five Eyes a po stá­le nevy­da­ném fil­mu...Read more »

Česká Bohemia Interactive prodala v roce 2020 přes 5,7...

Česká Bohemia Interactive pro­da­la v roce 2020 přes 5,7 mili­o­nů kopií svých her. Výborně si ved­lo DayZ a sedm let sta­rá Arma 3. Zároveň čes­ké stu­dio s poboč­kou v Praze a Brně nabra­lo přes...Read more »

S.T.A.L.K.E.R. 2 se konečně ukazuje v prvních in-game...

S.T.A.L.K.E.R. 2 se koneč­ně uka­zu­je v prv­ních in-game zábě­rech. Studio GSC Game World říká, že hra takhle oprav­du vypa­dá. Stále pla­tí, že hra by měla vyjít letos.Read more »

Dead Island 2 je stále ve vývoji, potvrzuje studio Deep...

Dead Island 2 je stá­le ve vývo­ji, potvr­zu­je stu­dio Deep Silver. Hra byla ozná­me­ná už v roce 2014 na E3.Read more »

Nový animák Duše od studia Pixar 25. 12.2020 dorazí na...

Nový ani­mák Duše od stu­dia Pixar 25. 12.2020 dora­zí na Disney+. Nejnovější pixa­rov­ka postup­ně půjde i exklu­ziv­ně do zemí, kde Disney+ stá­le není, ame­ric­kým kinům se plně vyhne.Read more »

Ředitel divize Xbox Phil Spencer si není jistý, zda se...

Ředitel divi­ze Xbox Phil Spencer si není jis­tý, zda se roz­li­še­ní 8K sta­ne v dohled­né době stan­dar­dem. Dle jeho slov jsme od 8K stan­dar­du ve video­hrách stá­le na míle dale­ko.Read more »

V Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop) kromě...

V Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop) kro­mě ino­va­tiv­ní stří­leč­ky Deathloop vzni­ka­jí dal­ší dva titu­ly. Ten prv­ní pod­le inze­rá­tu pro­zra­zu­je, že ve hře nebu­de chy­bět mul­tipla­yer a o tom dru­hém se stá­le...Read more »

Spolu s ohromnou akvizicí společnosti Microsoft v rámci...

Spolu s ohrom­nou akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Microsoft v rám­ci ZeniMax Media jsme dosta­li ujiš­tě­ní, že pro­jek­ty The Elder Scrolls VI a Starfield jsou posta­ve­ny na nové gene­ra­ci gra­fic­ké­ho engi­ne a že Bethesda Softworks hry...Read more »

Budou Bethesda hry exkluzivní? To stále nevíme, jelikož se k...

Budou Bethesda hry exklu­ziv­ní? To stá­le neví­me, jeli­kož se k tomu Microsoft pří­mo nevy­já­d­řil ale ujis­til, že exklu­zi­vi­tu her bude posu­zo­vat jed­not­li­vě pří­pad od pří­pa­du a že budou vychá­zet na kon­zo­le...Read more »

Odtajněny první velikosti PS5 her. Zatímco na konzoli...

Odtajněny prv­ní veli­kos­ti PS5 her. Zatímco na kon­zo­li PlayStation 5 bude­me mít dostup­né ulo­žiš­tě o veli­kos­ti asi 825 GB, Spider-Man: Miles Morales si z něj okous­ne 50 GB, v Ultimate Edition dokon­ce 105...Read more »

Ubisoft ujistil, že na Skull & Bones se stále usilovně...

Ubisoft ujis­til, že na Skull & Bones se stá­le usi­lov­ně pra­cu­je, jen s novou vizí a na dneš­ní pre­zen­ta­ci Ubisoft Forward se neu­ká­žeRead more »

Bethesda oficiálně uvedla, že projekt Starfield o kterém...

Bethesda ofi­ci­ál­ně uved­la, že pro­jekt Starfield o kte­rém víme už od roku 2018 je stá­le ješ­tě hod­ně dale­ko ale věří, že s výsled­kem budou hrá­či spo­ko­je­ní.Read more »

Vydání Dragon Age 4 je stále ještě daleko, nasvědčuje...

Vydání Dragon Age 4 je stá­le ješ­tě dale­ko, nasvěd­ču­je video pre­zen­to­va­né Bioware na game­scom: Opening Night LiveRead more »

Ukázka remaku Mafie dorazila předčasně ale nám to vůbec...

Ukázka rema­ku Mafie dora­zi­la před­čas­ně ale nám to vůbec neva­dí. Tady je 14 minu­to­vý gameplay. Od 17:00 stá­le pla­tí, že Hangar 13 bude mít pre­zen­ta­ci, kde prav­dě­po­dob­ně dosta­ne­me o rema­ku...Read more »

Sony vzkazuje, že PlayStation 4 není mrtvou platformou a...

Sony vzka­zu­je, že PlayStation 4 není mrt­vou plat­for­mou a sli­bu­je, že lidé, kte­ří hra­jí na PS4, budou mít stá­le mno­ho dob­rých zážit­ků. V PS4 je stá­le spous­ta živo­ta.Read more »

Na Willow 2 se stále pracuje a to i přesto, že projekt nemá...

Na Willow 2 se stá­le pra­cu­je a to i přes­to, že pro­jekt nemá ofi­ci­ál­ně zele­nou, říká Ron Howard.Read more »
Stránka načtena za 2,39674 s | počet dotazů: 196 | paměť: 33496 KB. | 19.05.2022 - 20:42:35