Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Co děláte se svým životem?

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli,...Read more »

CD Projekt má v plánu vyvíjet nové AAA hry ze světů...

CD Projekt má v plá­nu vyví­jet nové AAA hry ze svě­tů Zaklínače a Night City od roku 2022. Oba pro­jek­ty ve dvou odliš­ných fran­ší­zách budou vzni­kat sou­čas­ně. Polská spo­leč­nost chce také...Read more »

V polské strategii War Hospital zasazené do roku 1917 se...

V pol­ské stra­te­gii War Hospital zasa­ze­né do roku 1917 se bude­te sta­rat o raně­né v prv­ní linii. V neotře­lé real-time stra­te­gii se kaž­dý život počí­tá. Hra od pol­ské­ho stu­dia Brave Lamb, na...Read more »

Payday 3 vydá Koch Media. Německo-rakouská mediální...

Payday 3 vydá Koch Media. Německo-rakouská medi­ál­ní spo­leč­nost do vývo­je nali­je €50m (1 306 350 000 Kč). Titul vyjde v roce 2023.Read more »

Bethesda a ZeniMax Media definitivně patří pod Microsoft....

Bethesda a ZeniMax Media defi­ni­tiv­ně pat­ří pod Microsoft. Americká spo­leč­nost síd­lí­cí v Redmondu 5. 3. 2021 úspěš­ně dokon­či­la mohut­nou akvi­zi­ci v hod­no­tě $7,5B (165 247 528 899).Read more »

Superman čeká reboot. Scénář napíše Ta-Nehisi Coates...

Superman čeká rebo­ot. Scénář napí­še Ta-Nehisi Coates (Wrong Answer), kte­rý je zná­mý zejmé­na za své pro­sa­zo­vá­ní soci­ál­ní spra­ve­dl­nos­ti pro čer­nou popu­la­ci a jak nad­řa­ze­nost bílé ple­ti ovliv­ňu­je mla­dé čer­né muže...Read more »

Bethesda a ZeniMax Media by v budoucnu mohli tvořit jednu...

Bethesda a ZeniMax Media by v budouc­nu moh­li tvo­řit jed­nu spo­leč­nost s názvem Vault. Microsoft o tom nahlas uva­žu­je v doku­men­tu zasla­ném pro­ti­mo­no­pol­ním regu­lač­ním orgá­nům Evropské unie, kte­ré do 5. 3. 2021 roz­hod­nou, zda Microsoft spolk­ne...Read more »

Rapper Lil Yachty si zahraje v adaptaci karetní hry UNO....

Rapper Lil Yachty si zahra­je v adap­ta­ci karet­ní hry UNO. Snímek je popi­so­ván jako akč­ní heist movie. Scénář pro spo­leč­nost Mattel napí­še Marcy Kelly.Read more »

Oscar Isaac byl obsazen do role vojáka Solid Snakea, známého...

Oscar Isaac byl obsa­zen do role vojá­ka Solid Snakea, zná­mé­ho jako Iroquois Pliskin ze hry Metal Gear Solid, kte­rá se dočká imple­men­ta­ce na fil­mo­vá plát­na. Snímek pro spo­leč­nost Sony...Read more »

Square Enix přiznalo, že Marvel’s Avengers jsou daleko za...

Square Enix při­zna­lo, že Marvel’s Avengers jsou dale­ko za oče­ká­vá­ní­mi. Dle finanč­ních výsled­ků japon­ská spo­leč­nost na hře moh­la pro­dě­lat až $48m (1 055 379 969 Kč).Read more »

PlayStation 5 nebude podporovat rozlišení 1440p, společnost...

PlayStation 5 nebu­de pod­po­ro­vat roz­li­še­ní 1440p, spo­leč­nost BenQ při­tom roz­li­še­ní pro PS5 uvá­dě­la u svých moni­to­růRead more »

Jedna z nejúspěšnějších český her se dočká filmového...

Jedna z nej­ú­spěš­něj­ších čes­ký her se dočká fil­mo­vé­ho nebo seri­á­lo­vé adap­ta­ce Mahriz Gaming Česká video­hra Kingdom Come: Deliverance dosta­ne hra­nou nebo seri­á­lo­vou adap­ta­ci. Středověké dob­ro­druž­ství s Jindřichem budou pro­du­ko­vat Martin Frýdlantský...Read more »

Česká videohra Kingdom Come: Deliverance dostane hranou nebo...

Česká video­hra Kingdom Come: Deliverance dosta­ne hra­nou nebo seri­á­lo­vou adap­ta­ci. Středověké dob­ro­druž­ství s Jindřichem budou pro­du­ko­vat Martin Frýdlantský z Warhorse Studios a Erik Barmack (Déšť) skr­ze svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Wild Sheep Content....Read more »

Česká videohra Kingdom Come: Deliverance dostane hranou...

Česká video­hra Kingdom Come: Deliverance dosta­ne hra­nou adap­ta­ci. Středověké dob­ro­druž­ství s Jindřichem budou pro­du­ko­vat Martin Frýdlantský z Warhorse Studios a Erik Barmack (Déšť) skr­ze svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Wild Sheep Content. V tuto chví­li...Read more »

Mašinka Tomáš se k 75. výročí dočká motion-capture...

Mašinka Tomáš se k 75. výro­čí dočká motion-capture fil­mu. Ten pro spo­leč­nost Mattel zre­ží­ru­je Marc Forster (Světová vál­ka Z, Kryštůfek Robin, Quantum of Solace) s pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí 2Dux². Film bude mixem mezi...Read more »

Světoznámá společnost Intel Corporation mění své logo

Světoznámá spo­leč­nost Intel Corporation mění své logoRead more »

Máme to černé na bílém, PS5 nebude kompatibilní s PS1, PS2...

Máme to čer­né na bílém, PS5 nebu­de kom­pa­ti­bil­ní s PS1, PS2 a PS3. Až do nedáv­na pano­va­la v hrá­čích jis­tá nadě­je, že si sta­ré kous­ky z minu­lých kon­zo­lí zahra­je­me i na PlayStation 5 ale fran­couz­ská...Read more »

Je to definitivní, kultovní horor Věc z roku 1982 dostane...

Je to defi­ni­tiv­ní, kul­tov­ní horor Věc z roku 1982 dosta­ne rebo­ot, o kte­rý se posta­rá pro­dukč­ní spo­leč­nost Blumhouse, potvr­dil reži­sér John Carpenter (Halloween (1978), Útěk z New Yorku, Věc).Read more »

Dokumentů o nejdůležitějších milnících herního...

Dokumentů o nej­dů­le­ži­těj­ších mil­ní­cích her­ní­ho prů­mys­lu nikdy není málo Mahriz Gaming Dokumentární série Nejvyšší skó­re od Netflixu zma­pu­je his­to­rii kla­sic­kých video­her s těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi momen­ty od kon­ce 70. do polo­vi­ny 90 let....Read more »

Dokumentární série Nejvyšší skóre od Netflixu zmapuje...

Dokumentární série Nejvyšší skó­re od Netflixu zma­pu­je his­to­rii kla­sic­kých video­her s těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi momen­ty od kon­ce 70. do polo­vi­ny 90 let. Za šes­ti­díl­nou sérií sto­jí pro­dukč­ní spo­leč­nost Great Big Story.Read more »

Adventura Firewatch se dočká filmového zpracování, kterou...

Adventura Firewatch se dočká fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, kte­rou si vez­me na sta­rost spo­leč­nost Snoot Entertainment (Blair Witch (2016), You’re Next, Bitva o pla­ne­tu Terra).Read more »

Sběratelka Iron Harvest v české vizualizaci. Ta obsahuje hru...

Sběratelka Iron Harvest v čes­ké vizu­a­li­za­ci. Ta obsa­hu­je hru Iron Harvest, ste­el­book, soun­d­track na CD, art­book (80 stran), obou­stran­ný pla­kát, figur­ku PKP 17 Eisenhansby a pro­dá­vat by se u nás měla za...Read more »

Apple pro svou službu Apple TV+ ulovil Martina Scorseseho...

Apple pro svou služ­bu Apple TV+ ulo­vil Martina Scorseseho (Irčan, Prokletý ost­rov). Ten bude pro cuper­tin­skou spo­leč­nost v násle­du­jí­cích letech točit seri­á­ly a fil­my.Read more »

Exkluzivní doplňky do Marvel’s Avengers budou rozdávat...

Exkluzivní doplň­ky do Marvel’s Avengers budou roz­dá­vat ope­rá­to­ři, pro­ce­so­ry a žvý­kač­ky. Po exklu­ziv­ním obsa­hu pro maji­te­le PlayStation 4 bude exklu­ziv­ní obsah v podo­bě ski­nů roz­dá­vat tele­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Virgin Media a k pro­ce­so­rům spo­leč­nost Intel. Žvýkačky...Read more »

Netflix koupil práva na horor My Wife and I Bought a Ranch za...

Netflix kou­pil prá­va na horor My Wife and I Bought a Ranch za $1m (22 352 039 Kč), kte­rý byl pub­li­ko­ván ve for­mě šes­ti pří­spěv­ků na Redditu, jehož auto­rem je Matt Query. Scénář k net­fli­xov­ské­ho...Read more »

Microsoft oficiálně ukončil výrobu Xbox One X a Xbox One S...

Microsoft ofi­ci­ál­ně ukon­čil výro­bu Xbox One X a Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One bude i nadá­le vyrá­běn a pro­dá­ván s tím, že brzy začne výro­ba kon­zo­le Xbox Series X a spo­leč­nost se bude...Read more »

Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%

Film, kte­rý nese v ori­gi­ná­le název Only lovers left Alive by mohl nein­for­mo­va­ný divák oče­ká­vat krás­né roman­tic­ké melod­ra­ma, kte­ré by se ode­hrá­va­lo u něja­ké­ho nád­her­ně azu­ro­vé­ho jeze­ra, všich­ni by byli uhla­ze­ní,...Read more »

Philomena - 75%

S fil­my pod­le sku­teč­né udá­los­ti nebo s těmi, kte­ré byly rea­li­tou ovliv­ně­ny se nám při letoš­ních nomi­na­cích na Oscary, roz­tr­hl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a může­me ze sebe...Read more »

Blízko od sebe / August: Osage County - 75%

Maryl Streep exce­lu­je v roli vypo­čí­ta­vé mrchy. Věta jak stvo­ře­ná pro kva­lit­ní pro­du­cent­ský záměr, jak nalá­kat, co nej­vět­ší množ­ství poten­ci­ál­ních divá­ků. Však sta­čí kou­sa­vá a sobec­ká Violeta, kte­rou ztvár­ňu­je Maryl, na...Read more »
Stránka načtena za 2,61887 s | počet dotazů: 231 | paměť: 34245 KB. | 06.07.2022 - 05:28:11