Štítky: Sigourney Weaver

Krot0110

Krotitelé duchů - 60 %

Erin Gilbertová je mla­dá žena, kte­rá učí na uni­ver­zi­tě v New Yorku fyzi­ku a je zce­la oddá­na vědě. Jednoho dne ji ale navští­ví Ed Mulgrave, kte­rý potře­bu­je ově­řit, zda v domě Aldridgeových je duch mla­dé dív­ky. Požádá tak Erin, aby to pro­vě­ři­la. Ta se ale chys­tá navští­vit kama­rá­du z dět­ství, Abby Yatesovou, aby si...

Autor:
Vetrelec4l0750

Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray

Tak nám zbý­vá zre­cen­zo­vat posled­ní díl Vetřelců. Když je teď v tele­vi­zi opa­ko­vá­ní, tak si člo­věk může při­po­me­nout to, co nás čeká ve pro­za­tím posled­ní 4. díle. V roce 1997 se v prv­ní ame­ric­ké šta­ce fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Jean-Pierre Jeuneta oka­zá­la mož­nost, jak pokra­čo­vat v pří­bě­hu když hlav­ní posta­va zemře (viz 3. díl). V té době zruč­ný a začí­na­jí­cí...

Autor:
Vetrelec3_0700

Vetřelec ³ - na Blu-ray

Co bys­te asi čeka­li? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  nato­čil v roce 1992. Má dvě ver­ze. První šla v kinech v době pre­mi­é­ry a dru­há je na DVD/Blu-ray. Každá má své kla­dy a zápo­ry, ale bohu­žel David Fincher, kte­rý ten­to film nedo­ká­zal vzdo­ro­vat pro­du­cent­ským tla­kům a rad­ši ode­šel a tak na finál­ní střih nedo­hlí­žel a roz­ší­ře­nou ver­zi,...

Autor:
chappie010

Chappie [50%]

Už dlou­ho se mi nesta­lo, aby ve mě film zane­chal tak roz­po­ru­pl­né emo­ce. Nový talent Neil Blomkamp, kte­rý byl před lety spo­jo­ván s adap­ta­cí her­ní série Halo aniž by se před­ve­dl jakým­ko­liv celo­ve­čer­ním fil­mem, pak nedlou­ho nato vytřel zrak všem sním­kem District 9, kte­rý byl zpra­co­vá­ním jeho krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu Alive in...

Autor:
Chapie0

Chappie - O tvůrcích

SHARLTO COPLEY (Chappie) se zatím napo­sle­dy obje­vil ve fil­mu Maleficent: Královna tem­né magie po boku Angeliny Jolie. Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val rolí Wikuse v na Oscara nomi­no­va­ném vědec­ko­fan­tas­tic­kém sním­ku District 9 reži­sé­ra Neilla Blomkampa a spo­leč­nos­ti Sony Pictures. Proslavil se také svou rolí Murdocka ve fil­mo­vé adap­ta­ci seri­á­lu A-Team z roku 2010 v režii Joa...

Autor:
Chapie0

Chappie - Obsah/O filmu

OBSAH              Režisér fil­mů District 9 a Elysium před­sta­vu­je sní­mek Chappie. V nepří­liš vzdá­le­né budouc­nos­ti dohlí­ží na dodr­žo­vá­ní pořád­ku mecha­nic­ké poli­cej­ní jed­not­ky. Nyní se jim ale lidé začí­na­jí brá­nit. Když dojde k odci­ze­ní a pře­pro­gra­mo­vá­ní jed­no­ho z poli­cej­ních dro­i­dů, sta­ne se robot jmé­nem Chappie vůbec prv­ním robo­tem se schop­nos­tí samo­stat­né­ho myš­le­ní...

Autor:
Vetrelci1600

Vetřelci na Blu-ray

Když jsem minu­lý týden napsal A, tak urči­tě oče­ká­vá­te B a C a pří­pad­ně i D. Po prv­ní recen­zi z Vetřelčího kom­ple­tu se urči­tě celí tete­lí­te, až bude k pře­čte­ní recen­ze k fil­mu B. Tj. k Vetřelcům, kte­ré sedm let po prv­ním fil­mu nato­čil James Cameron.

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA

Mezi Scottovy tvůr­čí spo­lu­pra­cov­ní­ky pat­ří na Oscara dva­krát nomi­no­va­ný fil­mo­vý archi­tekt Arthur Max a drži­tel­ka Oscara, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Janty Yatesová. Oba se podí­le­li na deví­ti před­cho­zích Scottových fil­mech, včet­ně Gladiátora a Promethea. „Myšlenka vybu­do­vat celý svět je vždy láka­vá,“ říká Scott. „Nejvíce je na tom při­taž­li­vý fakt, že všech­no jde, pokud to...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE

Když Ramses odmít­ne Mojžíšovy pros­by, aby nechal pro­ro­kův lid ode­jít, Egypt je zasa­žen sérií moro­vých ran. Ramsesovi porad­ci nabí­zí pro tyto jevy, kte­ré jsou vzru­šu­jí­cí ale i děsi­vou podí­va­nou, vědec­ky pod­lo­že­ná vysvět­le­ní. První z dese­ti ran při­chá­zí v momen­tě, kdy na sebe kro­ko­dý­li v Nilu začnou navzá­jem úto­čit a spo­lu s něko­li­ka egypt­ský­mi námoř­ní­ky se strh­ne...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ

Mnoho her­ců fil­mu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdr­že­lo v minu­los­ti význam­ná fil­mo­vá oce­ně­ní a pochá­zí z celé řady zemí. Ridley Scott vysvět­lu­je: „Egypt byl - a je tomu i nyní - sou­to­kem kul­tur, pro­to­že je kři­žo­vat­kou mezi Afrikou, Středním výcho­dem a Evropou. S ohle­dem na tuto roz­ma­ni­tost kul­tur jsme obsa­di­li her­ce růz­ných etnik - od Íránců přes Španěly...

Autor:
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ0

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

Do kin při­chá­zí nový film legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epic­ké dob­ro­druž­ství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - pří­běh o odva­ze jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý se doká­zal posta­vit impé­riu. Ridley Scott vyu­ží­vá nej­mo­der­něj­ších vizu­ál­ních efek­tů a 3D tech­no­lo­gie, aby vde­chl nový život do pří­bě­hu vzdor­né­ho vůd­ce Mojžíše (Christian Bale), jenž se vzbou­řil egypt­ské­mu...

Autor:
CabinintheWoods0

The Cabin in the Woods – 45 %

Nový ame­ric­ký horor s fes­ti­va­lo­vým názvem Chata v horách si již sice odbyl svo­ji svě­to­vou pre­mi­é­ru v dub­nu toho­to roku, zato v Čechách není vůbec jis­té, zda­li se do kin vůbec dosta­ne. Už od samé­ho počát­ku jej dopro­vá­zí jen samé nesná­ze. Původně měl film jít na fil­mo­vé plát­no již v roce 2009, ale nako­nec byla...

Autor:
Monstrum s držkou0

Vetřelci (Aliens) - 100 %

Bishop: „Víte, rad­ši bych tam nešel! Možná jsem umě­lý, ale nejsem blbec.“ Jako malý dospí­va­jí­cí tee­ne­ger jsem se Toho mon­stra z bři­cha bál. Původní film Vetřelec (ješ­tě v jed­not­ném čís­le) sem popr­vé viděl v tele­vi­zi někdy v 90. letech po půl­no­ci na Silvestra, kdy ve mně zane­chal nesma­za­tel­ně děsi­vou sto­pu na duši. Už jenom úvod­ní scé­na,...

Autor:
vetrelec30

Vetřelec III

„ A co pou­ži­je­me jako návna­du?“ Masakr na Acherone pře­ži­la jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a hor­ní polo­vi­na andro­i­da Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupk­ne požár a kabi­ny se spí­cí­mi lid­mi jsou auto­ma­tic­ky pře­ve­ze­ny do záchran­né­ho modu­lu, kte­rý strosko­tá na Fiorine 161, což je býva­lá tresta­nec­ká kolo­nie spo­leč­nos­ti Wailand Yutanni.Dnes tu najde­te jen správ­ce,...

Autor:
ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ0

ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ

Docela rád bych věděl, proč komu­nis­tic­ká cen­zur­ní maši­né­rie ten­krát na pře­lo­mu sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let radost­ně uved­la do čes­kých kin horror Vetřelec, zatím­co Hvězdné vál­ky smě­ly být aso­ci­o­vá­ny jen se zbroj­ní pro­pa­gan­dou Varšavské smlou­vy. Jestlipak tyto řád­ky čte někte­rý z čle­nů „kul­tur­ní“ schva­lo­va­cí komi­se, kte­ré na teh­dej­ší pra­vi­del­né schůzi kolek­tiv­ně (tak nějak...

Autor: