Štítky: Shia LaBeouf

0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. 3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
0

Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI)

Po dlou­hých deva­te­nác­ti letech se zno­vu vrá­til Indiana Jones. Tentokrát do 50. let a pro­tiv­ní­ci mu nejsou Nacisté, ale Sověti. Hlavní rekvi­zi­ta fil­mu není his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rý je zná­mý z nábo­žen­ství, ale je to slav­ná Křišťálová leb­ka. Na čtvr­tém pří­bě­hu si vylá­ma­li své scé­na­ris­tic­ké zuby napří­klad i Frank Darabont a M. Night Shaymalan, a tak byl finál­ní vol­bou David Koepp, kte­rý napsal prv­ní­ho Spider-mana a Válku svě­tů. Zpět se zno­va vrá­tí jeho lás­ka Marion (Karen Allen) a její otec (John Hurt). Dobrým nápa­dem...

Autor:
0

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych je kupo­val pro své děti. Kupoval jsem je pro sebe a neu­stá­le jsem ležel v těch komik­sech. Byl jsem regu­lér­ní sbě­ra­tel a vždyc­ky jsem si říkal, že pod­le téhle série hra­ček jed­nou vznik­ne obrov­ský let­ní trhák.“ A nebyl zda­le­ka sám – stej­ný názor mělo i něko­lik dal­ších fil­mo­vých pro­du­cen­tů....

Autor:
Srd20

Železná srdce - 60 %

Válečný vete­rán, armád­ní ser­žant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jed­no­mu z tan­ků Sherman, kte­ré v dub­nu 1945 postu­po­va­la pro­ti ustu­pu­jí­cí němec­ké armá­dě.  Po těž­kých bojích, kdy spo­je­nec­ká voj­ska muse­la bojo­vat za cenu mno­ha ztrát, se váleč­ná fron­ta dro­lí a nepří­tel se nechce vzdát.  Nacisté boju­jí o kaž­dé mís­to, stří­lí ze zálo­hy a jed­ná se o to, kdo se doká­že rych­le zori­en­to­vat a dřív zabít nepří­te­le.  Největším nebez­pe­čím je setká­ní s němec­ký­mi tan­ky Panther. Tyto tan­ky se osvěd­či­ly na východ­ní fron­tě a bojo­vat s nimi musí i Američané...

Autor:
f61fc80ce0 96558735 o20

Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013

Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v pod­sta­tě tím samým, co byla ta prv­ní, tak­že by o ní pla­ti­lo zhru­ba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v pod­sta­tě o jeden film roz­pů­le­ný - patr­ně z důvo­du divác­ké sne­si­tel­nos­ti - na dvě čás­ti. Trier do fil­mu jis­tě hod­ně inves­to­val a beze­spo­ru jej lze pova­žo­vat za jeden z vrcho­lů tvor­by toho­to podiv­né­ho dán­ské­ho fil­ma­ře. S divá­kem hra­je zvlášt­ní hru, kdy mu dovyprá­ví pří­běh nym­fo­man­ky Joe, kte­rý si lze takřka libo­vol­ně inter­pre­to­vat. Chvílemi...

Autor:
f61fc80ce0 96558735 o20

Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013

Dlouho oče­ká­va­ný film reži­sé­ra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zao­bí­ra­jí­cí se žen­skou sexu­a­li­tou je poměr­ně chytře roz­dě­len na dvě čás­ti, díky­bo­hu to ale není po vzo­ru ame­ric­kých „spek­tá­klů“ s frek­ven­cí kaž­dý rok jeden díl (a posled­ní část ješ­tě nále­ži­tě zpe­ně­žit dal­ším děle­ním), ale Lars divá­kům svůj sní­mek naser­ví­ro­val jen s něko­li­ka­den­ním zpož­dě­ním, což je urči­tě dob­ře. Lars von Trier má pověst kon­tro­verz­ní­ho reži­sé­ra, pro­ti čemuž by asi pro­tes­to­val málo­kdo. Údajně nená­vi­dí ženy (své by o tom moh­ly svor­ně vypra­vo­vat...

Autor:
PravidlaMlceni0

Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %

Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdo­vec a žije se svou dce­ru Isabel (Jackie Evancho) v poklid­ném ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho dne se všech­no změ­ní. Jima navští­ví mla­dý novi­nář Ben Shepard (Shia LaBeouf) a kla­de mu otáz­ky, na kte­ré Jim nechce odpo­ví­dat. Otázky se týka­jí doby, se kte­rou nechce mít Jim už nic spo­leč­né­ho. Jenže minu­lost nejde vyma­zat a tak Jim vyhle­dá ukry­té faleš­né dokla­dy a odjíž­dí z domo­va. Jestliže se roz­hod­ne vydat se svou dce­ru Isabel na výlet, není roz­hod­ně to,...

Autor:
0

Indiana Jones a království křišťálové lebky

Jako kaž­dým rokem, tak i ten­to rok je okur­ko­vá sezo­na pro novi­ná­ře, že se nic nedě­je, ligo­vý fot­bal není, extra­li­go­vý hokej není, jenom ty fil­mo­vé prázd­ni­no­vé trhá­ky jsou vždy slav­né. Před mno­ha a mno­ha lety nato­čil jeden začí­na­jí­cích reži­sér, kte­rý měl před sebou slav­nou budouc­nost, film o jed­nom uči­te­li arche­o­lo­gie, kerý se stal slav­nou iko­nou, kte­rou lidé opla­ká­va­li, str­há­va­li, kopí­ro­va­li. Tento slav­ný hrdi­na měl klo­bouk, bič a mno­ho oka­mži­ků s mno­ha kras­ným žena­mi, kte­ré ho pořád oble­to­va­li.

Autor: