Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Reboot filmové série Resident Evil ponese název Resident...

Reboot fil­mo­vé série Resident Evil pone­se název Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Restart série si bude brát inspi­ra­ci z úspěš­né­ho rema­ku Resident Evil 2.Read more »

Animovaná adaptace knižní série Bad Guys z dílny DreamWorks...

Animovaná adap­ta­ce kniž­ní série Bad Guys z díl­ny DreamWorks Animation do kin dora­zí 15. 4. 2022.Read more »

6. série seriálu Volejte Saulovi bude mít premiéru na...

6. série seri­á­lu Volejte Saulovi bude mít pre­mi­é­ru na začát­ku roku 2022.Read more »

Seriál Halo podle stejnojmenné herní série bude mít...

Seriál Halo pod­le stej­no­jmen­né her­ní série bude mít pre­mi­é­ru na nové stre­a­mo­va­cí služ­bě Paramount+ v roce 2022.Read more »

Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím...

Konami údaj­ně nabíd­lo někte­ré ze svých zna­ček exter­ním stu­di­ím. Ve vývo­ji mají Metal Gear Solid, Castlevania a v nepo­sled­ní řadě Silent Hill od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Layers of Fear, The...Read more »

Temný případ se dočká 4. série. HBO v těchto dnech hledá...

Temný pří­pad se dočká 4. série. HBO v těch­to dnech hle­dá vhod­né scé­náris­ty.Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré...Read more »

Chystá se animovaný seriál ze světa Od soumraku do úsvitu....

Chystá se ani­mo­va­ný seri­ál ze svě­ta Od sou­mra­ku do úsvi­tu. Pracuje na něm reži­sér Robert Rodriguez, kte­rý prv­ní film z této série v roce 1996 reží­ro­val.Read more »

Filmová adaptace herní série Borderlands se bude natáčet v...

Filmová adap­ta­ce her­ní série Borderlands se bude natá­čet v Budapešti. Na pro­duk­ci se bude podí­let spo­leč­nost MidAtlantic Films, kte­rá má sta­rost také seri­á­lo­vou adap­ta­ci her­ní série Halo. Do hlav­ní role...Read more »

Nové fotky z filmu Uncharted podle stejnojmenné herní série

Nové fot­ky z fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní sérieRead more »

Baby Groot se na Disney+ dočká série krátkých filmečků s...

Baby Groot se na Disney+ dočká série krát­kých fil­meč­ků s názvem I Am Groot.Read more »

Čerstvě představená Ahsoka Tano (Rosario Dawson) v seriálu...

Čerstvě před­sta­ve­ná Ahsoka Tano (Rosario Dawson) v seri­á­lu Mandalorian se dočká své vlast­ní série, kte­rá bude zasa­ze­ná do stej­né časo­vé osy jako Mandalorian.Read more »

Do role Van Helsinga z divokého západu se vžijete ve zbrusu...

Do role Van Helsinga z divo­ké­ho zápa­du se vži­je­te ve zbru­su novém titu­lu Evil West od auto­rů série Shadow Warrior.Read more »

Transofmers čeká reboot série. Restartu se ujme režisér...

Transofmers čeká rebo­ot série. Restartu se ujme reži­sér Steven Caple Jr. (Creed II).Read more »

Cortanu si v seriálovém Halo nakonec zahraje herečka Jen...

Cortanu si v seri­á­lo­vém Halo nako­nec zahra­je hereč­ka Jen Taylor. Ta už s posta­vou má zku­še­nos­ti, jeli­kož jí dabo­va­la v původ­ních hrách z této série. Postavu si původ­ně měla střih­nout Natascha McElhone.Read more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ceRead more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ceRead more »

GOG k 20. výročí série Europa Universalis rozdává druhý...

GOG k 20. výro­čí série Europa Universalis roz­dá­vá dru­hý díl z roku 2001 zdar­ma. Čas na vyzved­nu­tí máte do 24. 10. 2020. https://www.gog.com/game/europa_universalis_iiRead more »

P.T. nebude možné stáhnout do PS5. Konami nepočítá se...

P.T. nebu­de mož­né stáh­nout do PS5. Konami nepo­čí­tá se zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tou hra­tel­né­ho tea­se­ru pohřbe­né­ho restar­tu série Silent Hill a nebu­de P.T. nabí­zet ani v PlayStation Store.Read more »

Doom Guy se prostě jmenuje Doom Guy, prozradil John Romero na...

Doom Guy se pros­tě jme­nu­je Doom Guy, pro­zra­dil John Romero na otáz­ku jed­no­ho z fanouš­ků na svém Twitter účtu, jaké je jeho prá­vě jmé­no. Pekelný muž teda není B.J. Blazkowicz...Read more »

Yennefer na prvních fotkách z druhé série Zaklínače

Yennefer na prv­ních fot­kách z dru­hé série ZaklínačeRead more »

Nové fotky z natáčení druhé série Zaklínače, kde...

Nové fot­ky z natá­če­ní dru­hé série Zaklínače, kde může­me vidět Ciri v zaklí­nač­ském úbo­ru +4Read more »

Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je...

Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je nej­rych­le­ji pro­dá­va­ným dílem série. Hra jede­náct dní od své­ho uve­de­ní pro­da­la už mili­on kopií.Read more »

Ashraf Ismail definitivně odstoupil z pozice herního...

Ashraf Ismail defi­ni­tiv­ně odstou­pil z pozi­ce her­ní­ho reži­sé­ra série Assassin’s Creed v UbisoftuRead more »

Resident Evil 7: Biohazard nejprodávanějším dílem série....

Resident Evil 7: Biohazard nej­pro­dá­va­něj­ším dílem série. Celkem se ho pro­da­lo už 7,9 mili­o­nů kopií a v cel­ko­vém souč­tu se série už před něja­kou dobou dosta­la na 103 mili­o­nů pro­da­ných kopií....Read more »

Resident Evil 3 Remake prodal 2,7 milionu kusů a celá série...

Resident Evil 3 Remake pro­dal 2,7 mili­o­nu kusů a celá série se dosta­la na 103 mili­o­nů kopiíRead more »

Unikl gameplay z rozpracované verze nového Need for Speed. Na...

Unikl gameplay z roz­pra­co­va­né ver­ze nové­ho Need for Speed. Na Youtube ho nahrál uži­va­tel BlackPanthaa. Vypadá to, že série se vra­cí k arká­do­věj­ší­mu poje­tí.Read more »

5. a 6. závěrečná série seriálu Koruna dorazí v roce 2022

5. a 6. závě­reč­ná série seri­á­lu Koruna dora­zí v roce 2022Read more »

V novém Call of Duty s kódovým označením The Red Door se v...

V novém Call of Duty s kódo­vým ozna­če­ním The Red Door se v kam­pa­ni podí­vá­me do Vietnamu, Ruska, Německa a Nikaraguy. Chybět by neměl ani mul­tipla­yer v Americe a dostat by se mělo i na...Read more »

Dočkáme se nového animovaného Star Wars seriálu s názvem...

Dočkáme se nové­ho ani­mo­va­né­ho Star Wars seri­á­lu s názvem The Bad Batch. Seriál má být spin-offem ke Star Wars: The Clone Wars a má sle­do­vat spe­ci­ál­ní klo­no­vé koman­do ze závě­reč­né série...Read more »

Seriál Koruna se dočká 6. série

Seriál Koruna se dočká 6. sérieRead more »

Ubisoftu unikly informace o Far Cry 6. Další díl oblíbené...

Ubisoftu unik­ly infor­ma­ce o Far Cry 6. Další díl oblí­be­né série by měl vyjít 18. úno­ra na PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra má pod­po­ro­vat funk­ci Smart Delivery. Vydáme se do tro­pic­ké­ho ráje jmé­nem...Read more »

Včera to bylo 19 let od vydání české hry Operation...

Včera to bylo 19 let od vydá­ní čes­ké hry Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Za tu dobu série Arma pro­da­la mili­o­ny kopií.Read more »

Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje. Příběh začí­ná nále­zem...Read more »
Stránka načtena za 1,72849 s | počet dotazů: 276 | paměť: 35077 KB. | 12.08.2022 - 07:27:49