Štítky: seriál

0

Nenechte si ujít !

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech Tančícího domu bude na půl roku vysta­ve­no přes 200 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů dopl­ně­ných mno­ha fil­mo­vý­mi rekvi­zi­ta­mi a foto­gra­fie­mi z cel­kem 70 slav­ných sním­ků, kte­ré všich­ni...

Autor:
0

Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička

Herečka Lea DeLaria, ali­as Big Boo ze seri­á­lu Orange Is the New Black, vystou­pi­la v pátek 27. dub­na 2018 na Kansas State University. Během hodi­no­vé stand-up come­dy vyprá­vě­la o život­ních zku­še­nos­tech zís­ka­ných v LGBT+ komu­ni­tě, své part­ner­ce, o níž mlu­ví jako o „tra­vel com­pa­ni­on“, a zazpí­va­la. „Teď chci, aby se posta­vi­ly všech­ny ženy v pub­li­ku a zakři­če­ly: Jsem les­ba!“...

Autor:
0

Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor

Sice už je to něja­ký ten měsíc, co pro­mo video k osmé sezó­ně spat­ři­lo svět­lo svě­ta, ale vět­ši­nou když se něko­ho zeptám jest­li ho viděl, tak odpo­ví že ne. Proto bych chtěl upo­zor­nit ty z vás, kte­ří jej ješ­tě nevi­dě­li, aby se na něj kouk­li. A neza­po­meň­te na roz­bor dole pod videem.  ...

Autor:
medici-masters-of-florence-7623380

Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor

Ve Florencii se roz­ší­ři­la moro­vá epi­de­mie a Medicejové dlu­ží více peněz, než je hod­no­ta celé­ho jejich majet­ku. I když si Cosimo mys­lí, že by měl navzdo­ry moru zůstat ve měs­tě, nako­nec odje­de spo­lu se svou rodi­nou na ven­kov, a i když se situ­a­ce nevy­ví­jí dob­ře, těší ho ale­spoň to, že děl­ní­ci se roz­hod­li pokra­čo­vat...

Autor:
Medicejové0

Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov

Florencie, rok 1429. Válka s Milánem sto­jí Florencii víc, než se před­po­klá­da­lo. Albizzi poža­du­je dal­ší finanč­ní pro­střed­ky na vede­ní vál­ky a taky je zís­ká, i díky pod­po­ře Cosima de Medici. Před 20 lety. Giovanni de Medici dosta­ne nabíd­ku od kra­chu­jí­cí­ho ban­ké­ře, pana de Bardi: výmě­nou za pení­ze dá svou dce­ru za man­žel­ku jed­no­mu z...

Autor:
0

Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

Letošní 30. roč­ník plzeň­ské­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň má své fil­mo­vé vítě­ze. Zlatého led­ňáč­ka za nej­lep­ší hra­ný film vyhrá­lo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Já, Olga Hepnarová, reži­sé­ra Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, kte­rý se roz­hod­li Olze při­blí­žit pomo­cí psy­chi­at­ric­kých a poli­cej­ních zázna­mů. Film inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem nevy­rov­na­ný Olgy, kte­rá se roz­hod­la při­pra­vit o život nevin­né lidi, za což...

Autor:
flashs3posterheader10

Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

Druhá epi­zó­da seri­á­lu Flash nám konečne uká­za­la našich obľ­úbe­ných hrdi­nov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľ­úbe­né­mu ces­to­va­niu časom) nie tak, ako si ich pamätá­me z pred­chá­d­za­j­úcich sérii. Čo zme­nil Flashpoint?

Autor: