Nenechte si ujít !

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech Tančícího... Číst dál »

Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička

Herečka Lea DeLaria, ali­as Big Boo ze seri­á­lu Orange Is the New Black, vystou­pi­la v pátek 27. dub­na 2018 na Kansas State University. Během hodi­no­vé stand-up come­dy vyprá­vě­la o život­ních zku­še­nos­tech zís­ka­ných... Číst dál »

Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor

Sice už je to něja­ký ten měsíc, co pro­mo video k osmé sezó­ně spat­ři­lo svět­lo svě­ta, ale vět­ši­nou když se něko­ho zeptám jest­li ho viděl, tak odpo­ví že ne. Proto... Číst dál »

Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor

Ve Florencii se roz­ší­ři­la moro­vá epi­de­mie a Medicejové dlu­ží více peněz, než je hod­no­ta celé­ho jejich majet­ku. I když si Cosimo mys­lí, že by měl navzdo­ry moru zůstat ve měs­tě, nako­nec... Číst dál »

Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov

Florencie, rok 1429. Válka s Milánem sto­jí Florencii víc, než se před­po­klá­da­lo. Albizzi poža­du­je dal­ší finanč­ní pro­střed­ky na vede­ní vál­ky a taky je zís­ká, i díky pod­po­ře Cosima de Medici. Před 20... Číst dál »

Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

Letošní 30. roč­ník plzeň­ské­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň má své fil­mo­vé vítě­ze. Zlatého led­ňáč­ka za nej­lep­ší hra­ný film vyhrá­lo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Já, Olga Hepnarová, reži­sé­ra Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, kte­rý se roz­hod­li... Číst dál »

Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)

Yorkin, cel­kom neprí­jem­ný meta­člo­vek, strp­ču­je život vybra­ným oby­va­teľom Central City. Na muš­ke má poli­caj­tov – avšak, nie hoci­ja­kých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ zava­ri­li. Číst dál »

Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

V dneš­nom zhr­nu­tí epi­zó­dy si nie­len povi­e­me, čo sa odo­hra­lo v seri­á­li Flash, ale aj akú ďal­šiu zme­nu pri­nie­sol Flashpoint a báť by sa mal nie­len Barry. Číst dál »

Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)

Druhá epi­zó­da seri­á­lu Flash nám konečne uká­za­la našich obľ­úbe­ných hrdi­nov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľ­úbe­né­mu ces­to­va­niu časom) nie tak, ako si ich pamätá­me z pred­chá­d­za­j­úcich sérii. Čo zme­nil Flashpoint? Číst dál »