Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.

Průvodce na ces­tě ke své­mu šťast­něj­ší­mu já od popu­lár­ní kouč­ky a lek­tor­ky zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu Lenky Černé. Tahle kni­ha je doslo­va báječ­ný a ově­ře­ný manu­ál pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí změ­nit...Read more »

Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!

Mnohé svěd­čí pro to, že enne­agram nebyl nikým zkon­stru­o­ván nebo vyna­le­zen, nýbrž že se jed­ná o intu­i­tiv­ní odha­le­ní duchovně-duševních záko­ni­tos­tí.Read more »

Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.

Co má s člo­vě­kem nej­vět­ší trpě­li­vost? Knížka a kus papí­ru! Knížečku z karet snad­no str­čí­te do kabel­ky a bude vám milým prů­vod­cem na cestách. Karty si může­te roz­lo­žit tře­ba s klid­ným veče­rem a milé pas­tel­ko­vé...Read more »

Ko aktivní koučink aneb staňte se svým vlastním koučem

Naučte se osla­vo­vat neú­spěch. Chopte se vede­ní, když cítí­te úspěch. A buď­te sobě samým tím nej­lep­ším part­ne­rem v roz­ho­vo­ru o vlast­ních pro­blé­mech. Tak nějak bych cha­rak­te­ri­zo­va­la Ko-aktivní kou­čink.Read more »

Těžké, těžké, leč tak lákavé a mystické jsou karty MADAME LENORMAND

Tak se pojď­te se mnou troš­ku potrá­pit a záro­veň podráž­dit intu­i­ci a fan­ta­zii, kte­rá se roz­bí­há jak spla­še­ný kůň v neví­da­ných a neko­neč­ných zele­ných plá­ních! Pozoruhodné kom­bi­na­ce karet. To je hlav­ní devi­za těch­to...Read more »

Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

Stížnosti nám ubí­ra­jí ener­gii. Skutečný poklad této kni­hy tkví v tom, že v ní na vlast­ní oči spat­ří­te chví­le, kdy do stě­žo­vá­ní si, upouš­tě­ní páry a do této for­my hně­vu pro­ti sobě...Read more »

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

Kniha Svět bez stíž­nos­tí je jedi­neč­ná tím, že s ní je spo­jen nejen moti­vač­ní nára­mek, kte­rý má prak­tic­ký význam, ale také celo­svě­to­vá výzva, kte­rá má nau­čit… a tady oprav­du udě­lám tři...Read more »

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

Jan van Helsing umí upou­tat pozor­nost. Nejen šoku­jí­cí­mi názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za mili­on…), teď nám tře­ba radí si tu kul­ku hla­vou nepro­há­nět, ale také...Read more »

Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná!

Devět typů osob­nos­ti. Každá rea­gu­je jinak, kaž­dá se cho­vá jinak, kaž­dá pro­ží­vá  jinak. Jste per­fek­ci­o­na­lis­ta, požit­kář nebo indi­vi­du­a­lis­ta? Podle jed­no­du­ché­ho tes­tu zís­ká­te v enne­agra­mu před­sta­vu o svém typu osob­nos­ti, o tom, k jaké­mu...Read more »
Stránka načtena za 1,99874 s | počet dotazů: 199 | paměť: 38612 KB. | 26.11.2022 - 14:38:46