Štítky: sebereflexe

0

Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)

Toužíte-li po doko­na­lém, a záro­veň kre­a­tiv­ním dení­ku, kam si bude­te moci zapsat nejen svo­je myš­len­ky, ale s pomo­cí něhož si i doko­na­le zor­ga­ni­zu­je­te život, srov­ná­te a utří­bí­te všech­ny své osob­ní zále­ži­tos­ti, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Soukromí deník, tohle jsem já (osob­ní zále­ži­tos­ti). Hned, jakmi­le ji bude­te mít v ruce zjis­tí­te, že tahle kníž­ka kla­de hlav­ní důraz na to, že tohle je jen a jen váš deník, a tudíž je jen na vás, jak si ho popí­še­te nebo ozdo­bí­te. Pokud si postup­ně vypl­ní­te všech­ny jeho...

Autor:
0

Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

Role uči­te­le se od svých počát­ků nesmír­ně mění. Na peda­go­gy je kla­de­no mno­ho náro­ků na prá­ci i jejich dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Učitelka mateř­ské ško­ly musí spl­ňo­vat mno­ho kri­té­rií, aby moh­la své povo­lá­ní vyko­ná­vat. Musí pečo­vat o své fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví, umět se vyrov­nat s růz­ný­mi pro­blémy, se kte­rý­mi se v pra­cov­ním pro­ce­su potý­ká, spo­lu­pra­co­vat se svý­mi kole­gy, vytvá­řet pří­z­ni­vé kli­ma ško­ly, umět pra­co­vat s dět­mi, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky, věno­vat se rodi­ně, dále se sebe­vzdě­lá­vat. Není toho oprav­du málo. Nesmírně důle­ži­tou...

Autor:
0

Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení

Pracujete v mateř­ské ško­le? Chcete se stát uči­tel­kou a spl­nit si tak svůj sen? Cítíte ve své prá­ci něja­ké meze­ry? Dokážete změ­nit svůj pří­stup k dětem i ostat­ním kole­gům? Vydavatelství Portál při­ná­ší veli­ce zají­ma­vou pub­li­ka­ci s názvem Osobnost před­škol­ní­ho peda­go­ga a jeho sebe­re­flexe. Kniha ote­ví­rá řadu důle­ži­tých témat  jako jsou pro­fes­ní kom­pe­ten­ce uči­te­le v mateř­ské ško­le, komu­ni­ka­ce s rodi­či i dět­mi, pro­ble­ma­ti­ka inklu­ze, spo­lu­prá­ce s kole­gy, zpět­ná vaz­ba i sebe­re­flexe uči­te­le jako muže, jeho před­nos­ti a nega­ti­va, dále  morál­ní ctnos­ti před­škol­ní­ho peda­go­ga. Jsou zde otáz­ky k sebe­re­fle­xi na...

Autor: