Štítky: Scott Handy

sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI

            Při obsa­zo­vá­ní mla­dých oby­va­tel sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové šel Burton pro­ti oče­ká­vá­ní. Susie Figgisová, kte­rá řídí obsa­zo­vá­ní her­ců, dlou­ho­do­bá Burtonova spo­lu­pra­cov­ni­ce, pozna­me­ná­vá: „Všichni si mys­lí, že Tim chce do svých fil­mů lidi, kte­ří vypa­da­jí neob­vykle, ale já jsem vždyc­ky cíti­la, že opak je prav­dou. Mým úko­lem v tomhle fil­mu bylo najít her­ce, kte­ří jsou sku­teč­ní, se kte­rý­mi se divák může iden­ti­fi­ko­vat a kte­ří se vás dotknou. Nakonec o tomhle je i ten­to pří­běh – lidé, kte­ří se pros­tě cítí nepo­ho­dl­ně...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ABE: INSPIRACE PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Jakeův milo­va­ný děde­ček Abe má se svým vnu­kem více spo­leč­né­ho, než si mla­dý muž kdy­ko­li doká­zal před­sta­vit. Jsou to Abeova vodít­ka, kte­rá vyvo­la­jí „podiv­né” dob­ro­druž­ství.             Věhlasný herec Terence Stamp, kte­rý před­tím pra­co­val s Burtonem jako reži­sér dra­ma­tu Big Eyes z roku 2014, při­jal roli Abea. Stamp uví­tal pří­le­ži­tost zno­vu pra­co­vat s Burtonem a zau­a­la ho Abeova role vypra­vě­če, jehož pří­běhy, oži­ve­né sta­rý­mi foto­gra­fie­mi, zapři­či­ní neza­po­me­nu­tel­nou vnu­ko­vu ces­tu.             Burton má posta­vu Abea rád a při­rov­ná­vá ji ke své babič­ce....

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY

            Emma, před­sta­vo­va­ná Ellou Purnellovou, má schop­nost mani­pu­lo­vat se vzdu­chem, a musí nosit olo­vě­né boty, aby neod­le­tě­la pryč. Jak se pří­běh odví­jí, Emma se sbli­žu­je s Jakem.             Jake při­po­mí­ná Emmě Aba, se kte­rým měla blíz­ké pou­to, když Abe byl mla­dý muž ve 40. letech na návštěvě sirot­čin­ce. „Takže ona se s ním nechce sblí­žit, pro­to­že se bojí, že o něj také při­jde,” říká Purnell. Samozřejmě, že mla­dá lás­ka zví­tě­zí. „Vztah Emmy a Jakea se sta­ne slad­kou, naiv­ní mla­dou lás­kou, a Jake...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - BARRON: NA LOVU PODIVÍNŮ

Každý pří­běh potře­bu­je památ­né­ho dare­bá­ka a SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI ho v Barronovi má, a ješ­tě víc. Mění podo­by a je zlo­věst­nou for­mou mon­stróz­ních nepřá­tel podi­ví­nů, Hollows. Barron věří, že klí­čem k jeho nesmr­tel­nos­ti, a mož­ná ke zno­vu­zís­ká­ní lid­skosti, je lov podi­ví­nů a sleč­ny Peregrinové.             „V kul­tu­ře podi­ví­nů se někte­ří sna­ží, ne s nej­lep­ší­mi úmys­ly, zís­kat nesmr­tel­nost. Nakonec se ale změ­ní v pří­še­ry,” shr­nu­je Burton.             Režisér mys­lel pou­ze na jedi­né­ho her­ce, aby při­ve­dl Barrona k živo­tu: Samuela L Jacksona. „Vždycky jsem...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - JAKE: NOVÝ CHLAPEC

Novým chlap­cem v sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové je Jake, hrdi­na naše­ho pří­bě­hu. Jake je vyhna­nec, kte­rý nako­nec najde při­je­tí mezi podi­ví­ny, ale jinak je typic­kým ame­ric­kým tee­nage­rem, jen tro­chu odliš­ným. Cítí, že neza­pa­dá, a zdá se, že není schop­ný navá­zat vztah s nikým jiným než se svým dědeč­kem, jehož smr­tí začí­ná Jakeova ces­ta k obje­vo­vá­ní. SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI se nám otví­řá Jakeovýma oči­ma a jeho hle­dá­ním. Asa Butterfield, kte­rý hrál hlav­ní roli v Hugovi Martina Scorsese, popi­su­je posta­vu tak­to:...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - SLEČNA PEREGRINOVÁ: OCHRANA PODIVÍNŮ

            Hlavní hrdin­kou romá­nu a fil­mu je ochrán­ky­ně podi­ví­nů sleč­na Peregrinová. Její zvlášt­nos­tí je, že je ymbri­ne, což zna­me­ná, že může mani­pu­lo­vat časem a brát na sebe podo­bu ptá­ka. Slečna Peregrinová, spo­leč­ně s dal­ší­mi ymbri­ny, pou­ží­vá svou schop­nost k vytvo­ře­ní časo­vé „smyč­ky”, v níž ona a děti žijí během jed­no­ho jedi­né­ho dne, kte­rý se opa­ku­je pořád doko­la. To je ochra­ňu­je před zlem svě­ta, kte­rý exis­tu­je mimo smyč­ku.             Slečna Peregrinová je fas­ci­nu­jí­cí a někdy záhad­ná posta­va, schop­ná hrát mateř­skou roli pro své...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je zalo­že­ný na prvo­ti­ně Ransoma Riggse, vyda­né v roce 2011. Okamžitě se sta­la celo­svě­to­vým hitem a zůstá­va­la na vrcho­lu žeb­říč­ku best­selle­rů The New York Times po něko­lik let. Prodalo se víc než 3,1 mili­ó­nů výtis­ků.             Pokračování Prázdné měs­to bylo vyda­né v roce 2014 a násle­do­va­la posled­ní kni­ha tri­lo­gie Knihovna duší.             Riggsova pouť ke zvlášt­ní­mu sirot­čin­ci sleč­ny Peregrinové zača­la u jeho koníč­ku, sbí­rá­ní sta­rých foto­gra­fií při výmě­nách a na ble­ších trzích. Čím neob­vyk­lej­ší foto­gra­fie, tím...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM

            Zůstat podiv­ným. Toto téma, nejen při­je­tí našich odliš­nos­tí, ale hrdost na ně, zau­ja­lo fil­mo­vé tvůr­ce nej­ví­ce. Je to dvoj­slov­né vyjá­d­ře­ní vize fil­mu, že  že být odliš­ný je skvě­lé – a dokon­ce nezbyt­né. To, co mla­dé podi­ví­ny odli­šu­je, je take posi­lu­je, dává jim schop­nos­ti a dělá je výji­meč­ný­mi. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové posky­tu­je bez­pe­čí před okol­ním svě­tem, kte­rý nedo­ká­že pocho­pit a vyjít se zvlášt­ní­mi schop­nost­mi podi­ví­nů. Sirotčinec je take úto­čiš­těm před jeho moc­ný­mi nepřá­te­li. Každé dítě má jedi­neč­nou zvlášt­nost,...

Autor:
sirotsinec0

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Přichází neza­po­me­nu­tel­ný fil­mo­vý záži­tek od vizi­o­nář­ské­ho reži­sé­ra Tima Burtona, zalo­že­ný na best­selle­ru. Když Jake obje­ví klí­če k záha­dě, kte­rá se pro­lí­ná do alter­na­tiv­ních rea­lit a časů, odha­lí taj­nou skrýš zná­mou jako Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti. Když se Jake dozví o jeho oby­va­te­lích a jejich neob­vyk­lých schop­nos­tech, uvě­do­mí si, že bez­pe­čí je ilu­ze a že nebe­z­e­čí číhá ve for­mě moc­ných, skry­tých nepřá­tel. Jake musí při­jít na to, co je sku­teč­né, komu lze důvě­řo­vat a kdo je ve sku­teč­nos­ti on sám....

Autor:
s0030

Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tas­ta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové námě­ty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze sirot­čin­ce, kte­rý napsal Ransom Riggs. Příběh o dětech a pro děti i dospě­lé je fan­ta­sy zasa­ze­ná do sou­čas­nos­ti s návra­ty do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky a svě­ta tajem­ných bytos­tí.  Šestnáctiletý Jacob Portman se díky své­mu dědeč­ko­vi a jeho minu­los­ti dostá­vá na ost­rov, kde najde trosky sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové. Díky časo­vé smyč­ce se ocit­ne v minu­los­ti a pomá­há oby­va­te­lům...

Autor: