Štítky: Scott Eastwood

0

BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT

Ve svém pořa­du - hitu Discovery Channel - Nutné k pře­ži­tí (Ultimate Survival) Bear Grylls uká­zal divá­kům, jak pře­žít v těch nej­ex­trém­něj­ších teré­nech svě­ta. S tím se ale nespo­ko­jil a poved­lo se mu zajít ješ­tě dál – v doku­men­tár­ní sérii V divo­či­ně s Bearem Gryllsem (Running Wild with Bear Grylls), jejíž čtvr­tá řada star­tu­je na Discovery Channel...

Autor:
1

Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60%

Jak bude vypa­dat nové střet­nu­tí hrst­ky lidí boju­jí­cí s obrov­ský­mi pří­še­ra­mi ten­to­krát? Máme před sebou opět mohut­né stře­ty veli­kých roz­mě­rů - doslo­va. Z něja­ké té díry svě­ta (ať už to zní jak­ko­liv) zase vylez­li něja­cí ti Kaiju a je na hrst­ce nedo­sta­teč­ně vytré­no­va­ných ambi­ci­óz­ních bojov­ní­ků, aby se s nimi střet­li. K tomu jim bude samo­zřej­mě...

Autor:
Seb030

Sebevražedný oddíl - 95 %

Mám svo­jí sbír­ku Supermanů a Batmanů na Blu-ray a DVD. Od Snydera přes Nolana až k Burtonovi. Z celé­ho uni­ver­sa DC Comics k nám při­šel nový film. Sebevražedný oddíl. Co nám to tedy při­nes­lo? Něco vel­ké­ho, nebo jen nechy­bě­jí­cí člá­nek do fil­mů z celé­ho Supermanova a Batmanova uni­ver­sa? Světe div se, je to něco vel­ké­ho a úspěš­né­ho. Ve...

Autor:
Srd20

Železná srdce - 60 %

Válečný vete­rán, armád­ní ser­žant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jed­no­mu z tan­ků Sherman, kte­ré v dub­nu 1945 postu­po­va­la pro­ti ustu­pu­jí­cí němec­ké armá­dě.  Po těž­kých bojích, kdy spo­je­nec­ká voj­ska muse­la bojo­vat za cenu mno­ha ztrát, se váleč­ná fron­ta dro­lí a nepří­tel se nechce vzdát.  Nacisté boju­jí o kaž­dé mís­to, stří­lí ze zálo­hy a jed­ná se o to, kdo...

Autor:
NADV0

Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %

Jay Moriarity je mezi sur­fa­ři pojem a není divu, že jeho život­ní pří­běh inspi­ro­val fil­ma­ře k nato­če­ní fil­mu. Tvůrci před­po­klá­da­li, že nato­čit film o zná­mé osob­nos­ti je divác­ky při­taž­li­vé a k atrak­tiv­nos­ti měla při­spět i atmo­sfé­ra při sur­fař­ských závo­dech. Oficiální text dis­tri­bu­to­ra: Film je nato­če­ný pod­le život­ní­ho pří­bě­hu talen­to­va­né­ho sur­fa­ře, jehož styl dodnes obdi­vu­jí tisí­ce fanouš­ků divo­kých...

Autor: