Štítky: Scarlett Johansson

1

Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat

První trai­ler na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všech­ny posta­vy, kte­ré vyvraž­ďo­vá­ní Tranose pře­ži­ly - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris Hemsworth) , Captain America (Chris Evans) a dal­ší... Přidají se k nim i noví „pře­ži­vší“ Hawkeye (Jeremy Renner) a Ant-Man (Paul Rudd). Samozřejmě se ve fil­mu obje­ví dal­ší posta­vy, o kte­rých nic stá­le neví­me, napří­klad Captain Marvel (Brie Larson), kte­rá čeká na svůj film. Premiéra fil­mu v ČR -  25.04.2019

Autor:
0

Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.

Michael Bay je jed­ním z mála fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří to umí pořád­ně (a koli­krát až nezdra­vě) roz­jet. Tam, kde se ostat­ní spo­lé­ha­jí na rych­lost­ní stu­peň čís­lo dvě či tři, tam už má Bay pře­řa­ze­no na pět­ku, popř. i šest­ku. Intelektuálními kri­ti­ky opo­vr­ho­va­ný reži­sér kul­tov­ní Skály se s ničím nezdr­žu­je, ze star­tu nasa­zu­je vyso­ké tem­po a z něho sle­vu­je až teh­dy, když už se musí váž­ně kon­čit. Jen málo­kte­rý reži­sér to umí roz­pa­rá­dit nato­lik, že si divák při­pa­dá jak na kli­ka­té hor­ské drá­ze. Jen...

Autor:
0

Psí ostrov - 65 %

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho míně­ní. Bohužel se ale ve měs­tě obje­ví nebez­peč­ný druh chřip­ky, kte­rý se roz­ší­ří mezi psy. Nemoc je vel­mi nebez­peč­ná, pro­to­že se může pře­nést i na lidi. Proto se sta­ros­ta roz­hod­ne pře­mís­tit všech­ny naka­že­né psy, domá­cí i tou­la­vé, do karan­té­ny na ost­rov neda­le­ko měs­ta. Ostrov dosud slou­žil jako sklád­ka odpa­dů, ale díky psům...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - 100 %

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi. Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se opro­ti kon­ku­ren­tům z DC poda­řil. Zkušené dvo­ji­ci sou­ro­zen­ců Russových se po dvou pokra­čo­vá­ních Kapitána Amerika poda­ři­lo sklou­bit mno­ho růz­no­ro­dých hrdi­nů od sta­rých Avengers, přes nové Avengers až...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

OBSAH            V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War se opět setká­vá­me s týmem Avengers a jejich spo­jen­ci, kte­ří se spo­leč­ně sna­ží chrá­nit svět před hroz­ba­mi, na něž jedi­ný hrdi­na nesta­čí. Z vesmír­ných tem­not se ale vyno­řu­je nová hroz­ba: Thanos. Po celé Galaxii nechval­ně zná­mý tyran Thanos se neza­sta­ví před ničím, aby zís­kal všech šest kame­nů neko­neč­na, zís­kal nezměr­nou moc a podro­bil si celé lid­stvo.             Poté, co sesta­ví tým, kte­rý zahr­nu­je zástup­ce všech fil­mo­vých sérií...

Autor:
GIS_1420

Ghost in the Shell na Blu-ray

Chcete si užít hvězdu stří­br­né­ho plát­na v dal­ším fil­mu? Od Zaříkavače koní hereč­ka zdár­ně vyrost­la, pro­šla skrz Iron Mana a Avengers a stá­vá se z ní zku­še­ná akč­ní hereč­ka. U fil­mu Luca Bessona si v Lucy vyzkou­še­la akč­ní úlo­hu a doce­la se jí to poved­lo. V rám­ci japon­ské­ho kul­tu Ghost in the Shell se doká­za­la do své role zno­vu vžít a zahrát uvě­ři­tel­nou akč­ní posta­vu. Film jsem recen­zo­val už v rám­ci fil­mo­vé pre­mi­é­ry a před něko­li­ka týd­ny si odbyl pre­mi­é­ru pro domác­nos­ti. Vyšel jak na DVD,...

Autor:
Holky010

Holky na tahu - 45 %

Tento název pro film mi při­pa­dá tro­chu zavá­dě­jí­cí. Nejedná se o pří­běh puber­tál­ních ško­la­ček, kte­ré měly tako­vé štěs­tí a smůlu záro­veň, že se jim poda­ří se pořád­ně nafe­to­vat nebo opít. Jsou nao­pak pořád­né „sle­pi­ce“, kte­ré už před lety vylét­ly z kur­ní­ku, ale v hla­vě jim během při­bý­va­jí­cích let rozu­mu  nepři­by­lo. Ale to nebrá­ní tomu, aby se hlav­ní hrdin­ka Jess  nechys­ta­la na kari­é­ru sená­tor­ky a sou­čas­ně se lou­či­la se svo­bo­dou. Pozve své čty­ři kama­rád­ky z vyso­ké ško­ly do plá­žo­vé­ho domu, kde si...

Autor:
Ghost030

Ghost in the Shell - 80 %

Co bychom měli čekat od sci-fi, kte­ré je v komik­so­vé ver­zi kul­tov­ní? Asi taky kul­tov­ní film, že.   Ale to bychom měli mít oprav­du zku­še­né­ho tvůr­ce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, nebo tře­ba i George Lucase. Bohužel nový komik­so­vý film pat­ří mezi ty fil­my, kte­ré sice mají vel­kou hype rekla­mu a vel­ké před­se­vze­tí, že to bude uni­kát­ní, ale v rám­ci zku­še­nos­ti reži­sé­ra to tak vel­ké není. Jedním z pro­du­cen­tů je pří­mo i Steven Spielberg, kte­rý si  občas nato­čí své fil­my, občas pomů­že...

Autor:
C30

Captain America: Občanská válka - 85 %

Tak koli­ká­tý film už to je? No něja­ký něco po desá­tém. Asi se v tom začí­nám ztrá­cet. Jedno ale vím, že je to tře­tí film o Kapitánovi Amerika, nej­hod­něj­ší­ho drs­ňá­ka ze všech. A je to pove­de­ný posled­ní díl. Jakmile pře­vza­li Anthony Russo a Joe Russo otě­že, tak se zpět vra­cí pří­běhy na Zemi a nikam jinam. Žádní mimo­zemš­ťa­né (až na vyjím­ku), jenom lidi, pří­pad­ně vylep­še­ní lidé. Trocha tech­ni­ky, akce a spí­še sou­kro­má dra­ma­ta všech hrdi­nů. V čele klad­ných hrdi­nů sto­jí Kapitán Amerika. V čele...

Autor:
null0

Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH

            JON FAVREAU (režie) svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako herec v půso­bi­vém spor­tov­ním fil­mu Bourák. Poté se začal věno­vat také sce­náris­ti­ce a napsal scé­nář k úspěš­né hips­ter­ské kome­dii Proutníci. Od té doby neu­stá­le hle­dá dal­ší a dal­ší zají­ma­vé pro­jek­ty, kte­rý­mi by svou boha­tou fil­mo­gra­fii obo­ha­til a roz­ší­řil.             Favreau sehrál klí­čo­vou roli při tvor­bě a roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel jakož­to reži­sér fil­mo­vých hitů Iron Man a Iron Man 2, kte­ré dohro­ma­dy celo­svě­to­vě utr­ži­ly 1.3 mili­ar­dy dola­rů. Byl také vedou­cím výro­by fil­mů Avengers...

Autor:
null0

Kniha džunglí – POSTAVY

            MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lid­ský chla­pec, kte­ré­ho od útlé­ho dět­ství vycho­vá­va­la smeč­ka vlků. Když zajis­tí, že již není v džun­g­li vítán, opus­tí svůj domov a vydá se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pozná­ní. Provází ho přís­ný men­tor, par­dál Baghíra, a vese­lý med­věd Balú.                         BAGHÍRA (v původ­ním zně­ní Ben Kingsley) Baghíra je nád­her­ný a mršt­ný par­dál, kte­rý kdy­si našel malé­ho Mauglího v džun­g­li a dal jej vycho­vat vlkům. Černý par­dál má pro chlap­ce sla­bost. Je to Magulího men­tor a pomů­že chlap­ci...

Autor:
null0

Kniha džunglí - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Kniha džun­glí je zce­la novým hra­ným výprav­ným zpra­co­vá­ním dob­ro­druž­ství Mauglího, lid­ské­ho mlá­dě­te, vycho­vá­va­né­ho vlky. Když se obje­vu­je obá­va­ný tygr Šér Chán, pozna­me­na­ný svým setká­ním s člo­vě­kem, kte­rý hro­zí tím, že zni­čí koho­ko­liv, koho bude pova­žo­vat za hroz­bu, zjiš­ťu­je Mauglí, že už v džun­g­li není víta­ným hos­tem. Nucen opus­tit jedi­ný domov, kte­rý kdy poznal, se vydá­vá na pozo­ru­hod­nou pouť sebe­po­zná­ní v dopro­vo­du přís­né­ho men­to­ra Baghíry a vol­no­myš­len­kář­ské­ho med­vě­da Balůa. Na své ces­tě se Mauglí setká­vá s oby­va­te­li...

Autor:
Kniha010

Kniha džunglí - 75 %

Když se malý chla­pec Mauglí sna­ží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypa­dá jeho běh jako zou­fa­lý pokus o záchra­nu živo­ta, ale ve sku­teč­nos­ti  je to jen jed­na z mno­ha výchov­ných lek­cí, kte­ré musí absol­vo­vat. Mauglí je sice čle­nem vlčí smeč­ky, kte­rá ho vycho­va­la a je ochot­ná za jeho život bojo­vat, ale nastou­pi­lo obdo­bí výcho­vy čer­né­ho pan­tera Baghíry. Tahle šel­ma zná záko­ny pra­le­sa a sna­ží se nau­čit vše potřeb­né pro pře­ži­tí v tvr­dých pod­mín­kách. Zároveň si uvě­do­mu­je, že Mauglí je člo­věk a nemů­že...

Autor:
Ave0

Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%

Nová kome­die bra­trů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! sklá­dá poctu ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fii 50. let a záro­veň si z této epo­chy mír­ně sati­ric­ky uta­hu­je. Její těžiš­tě spo­čí­vá v hem­že­ní mno­ha posta­vi­ček pohy­bu­jí­cích se kolem Hollywoodu, jejichž osu­dy sesku­pu­je do pes­t­ré mozai­ky sestá­va­jí­cí pře­váž­ně z nezá­vaz­ných scé­nek zábav­né­ho cha­rak­te­ru a z uká­zek z fil­mů, kte­ré se během toho hem­že­ní prů­běž­ně natá­če­jí. Centrální posta­vou je jaký­si mana­žer jed­no­ho fil­mo­vé­ho stu­dia Eddie (Josh Brolin), jemuž jeho prá­ce poně­kud pře­stá­vá vonět, pro­to­že je jí na něho moc. Musí...

Autor: