Štítky: Rowan Atkinson

Maigret21

Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

Pokud chce­te dělat dobrou detek­tiv­ku, tak si na ní musí­te dát zále­žet. Mnoho Prima seri­á­lu je neko­neč­ných a natá­čí se straš­ně rych­le. Druhou alter­na­ti­vou jsou seri­á­ly, kde se nato­čí pár dílů za rok. Mezi ně pat­ří Sherlock a Maigret. Oba dva jsou z Velké Británie, kte­rá si se svo­jí tvor­bou dává hod­ně zále­žet. Možná, že tam někte­ré seri­á­ly během roku mají stov­ky dílů, ale ty kva­lit­ní mají epi­zod v roce vel­mi málo. Maigret má nato­če­ny pou­ze dva díly a oba...

Autor:
Johny0

Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)

Po dlou­hé době jsme se dočka­li dru­hé­ho dílu trh­lé kome­die, kde je opět herec­kým hrdi­nou Rowan Atkinson, kte­rý má jako herec urči­tě ješ­tě co nabíd­nout. V akč­ní kome­dii Johny English se vra­cí najde­me také zná­mou tvář Gillian Anderson, kte­rá svým herec­kým výko­nem vystu­pu­je jako agent­ka „dáma“ ze šlech­tic­ké­ho rodu, kte­rá bude svěd­kem nejed­no­ho prů­švi­hu Englishe. Velký podíl na úspěš­nos­ti fil­mu měl svým herec­kým výko­nem i zná­mý herec Dominic West, kte­rý hra­je ve fil­mu Johnyho kři­vé­ho pří­te­le. V...

Autor:
0

Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

 Nastoupí mís­to nich jeden dal­ší agent Johnny English. 🙂   Když se řek­ne James Bond, tak si všich­ni před­sta­ví, že to je vyni­ka­jí­cí chlap, vše­mi mož­ný­mi žena­mi zbož­ňo­va­ný, ale je to prav­da, ženy se na něj lepí jako mou­chy na mucho­lap­ku. Ale v tom­to fil­mu James Bond nevy­stu­pu­je, pou­ze je tam agent Jedna, kte­rý zane­dlou­ho zemře a při jeho pohřbu zemřou i dal­ší a potřeb­ní agen­ti, a tak agent­ská čin­nost zůsta­ne pou­ze na Johnnym Englishovi, kte­rý je klo­nem mis­tra Beena, kte­rý vůbec...

Autor:
Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze0

Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40%

Nejnemožnější brit­ský taj­ný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agent­ské pen­zi a povo­lá­ním uči­tel, se po sed­mi letech vra­cí do akce. Když se totiž Anglie sta­ne obě­tí kyber­te­ro­ris­mu a iden­ti­ty všech zaměst­nan­ců taj­ných slu­žeb jsou kom­pro­mi­to­vá­ny, je tře­ba vytáh­nout ze zálo­hy něko­ho ze sta­ré ško­ly, aby škůd­ce vypá­t­ral pod­le hes­la: „Digitálního padou­cha lze dopad­nout jen ana­lo­go­vý­mi meto­da­mi.“ Třetí díl Johnnyho Englishe ten­to­krát hod­ně sta­ví na kon­tras­tu nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií s not­ně zasta­ra­lý­mi a zaprá­še­ný­mi vymo­že­nost­mi ze začát­ku sto­le­tí, s nimiž je Johnny...

Autor:
0

Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du. Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů...

Autor:
0

Maigret a noc na křižovatce - 75 %

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu. Třetí díl nás zno­vu vrhá do vyšet­řo­vá­ní kom­pli­ko­va­né­ho zlo­či­nu, kte­rý nemá dale­ko od pod­pla­ce­ní poli­cej­ních komi­sa­řů, dia­man­tů a nešťast­né lás­ky. Tento díl se mohl klid­ně natá­čet i v Anglické pří­ro­dě, neza­bí­rá tolik Paříže ani Francie. Tím, že je pří­běh o vraž­dě na ven­ko­vě, tak si...

Autor: