Štítky: Ross Anderson

Mack30

Macbeth - 75 %

Popasovat se s vlast­ní cti­žá­dos­tí a tou­ze po moci není snad­né. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, kte­rá byla inspi­ro­vá­na his­to­ric­kou posta­vou skot­ské­ho krá­le Macbetha I. Příběh je láka­vý i pro fil­ma­ře a posled­ní ver­zi, kte­rá vzbu­di­la na letoš­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes roz­ruch, nato­čil aus­tral­ský reži­sér Justin Kurzel. Do hlav­ních rolí...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní se natá­če­ly ve Werris Creek, neda­le­ko malé­ho měs­teč­ka Tamworth v Novém Jižním Walesu, kte­ré před­sta­vo­va­lo Torrance dva­cá­tých let. Werris Creek také...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse

Rukopisem kame­ra­ma­na Rogera Deakinse je bez dis­ku­se dotče­no kaž­dé fil­mo­vé dílo vel­kých reži­sé­rů, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­val. Jeho úspěch je nezpo­chyb­ni­tel­ný a není žád­ný fil­mo­vý žánr, kte­rý by nedo­ká­zal zpra­co­vat pří­mo zázrač­ně. „Už něja­kou dobu jsem chtě­la pra­co­vat s Rogerem. Nejen pro­to, že má jako kame­ra­man bez­kon­ku­renč­ní pověst, ale pro­to, že mno­ho lidí...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - O PRODUKCI

Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přá­tel­ství   „Svět, kte­rý jsme obje­vi­li, vás nemi­lu­je tak, jako vás milu­je vaše rodi­na.“ Louie Zamperini   Film „V zemi krve a medu“ z roku 2011 je režij­ním i scé­náris­tic­kým debu­tem Angeliny Jolie a vzni­kl jako ved­lej­ší pro­dukt její huma­ni­tár­ní prá­ce. Motivem fil­mu je milost­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - PŘED PRODUKCÍ

Cesta k vykou­pe­ní: Stručná his­to­rie Louieho ces­ty   „Dotáhl jsem to takhle dale­ko a odmí­tl se vzdát, pro­to­že, a bylo tomu tak po celý můj život, jsem vždyc­ky dokon­čil závod.“   —Louie Zamperini   Když 2. čer­ven­ce 2014 Louie Zamperini ve věku 97 let zemřel, nebyl v tichos­ti opla­ká­ván, ale vítěz­ně osla­vo­ván jako oprav­do­vý ame­ric­ký hrdi­na....

Autor:
NezlomNahles0

Nezlomný - 55 %

Louis Zamperini se jako mla­dý a naděj­ný atlet dosta­ne na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medai­li, ale svým str­hu­jí­cím závě­reč­ným fini­šem zaujme divá­ky, i samot­né­ho Hitlera. Jenže vál­ka změ­ní mla­dé­mu spor­tov­ci plá­ny. Že se umí por­vat nejen se sou­pe­ři na atle­tic­kém ová­lu, musí doká­zat pří­mo v situ­a­cích, kdy mu...

Autor: