Štítky: Rosa Salazar

0

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido (Christoph Waltz) se této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Avšak jeho koníč­kem i pra­cí je hle­dat sta­ré věci, kte­ré ješ­tě mohou pomoct lidem, kte­ří nema­jí na nové. A na sklád­ce obje­vu­je staré­ho roz­bi­té­ho kybor­ga. Dívku, kte­ré se jme­nu­je Alita (Rosa Salazar). Doktor Ido Alitu při­ve­de zpět k živo­tu. Spolu zjiš­ťu­jí, že si Alita...

Autor:
0

Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%

Závěrečný díl tri­lo­gie Labyrint nava­zu­je na před­cho­zí dění ve fil­mech Labyrint: Útěk a Labyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je nevi­dě­li, prav­dě­po­dob­ně se nebu­de­te moc chy­tat. Vtipné je, že v celé tri­lo­gii se nevy­sky­tu­je žád­ný laby­rint (v prv­ním dílu je ako­rát vel­ké blu­diš­tě, v dal­ších dvou ani to ne). A pokud jste čet­li kniž­ní před­lo­hu, tak s tou má ten­to film po dějo­vé strán­ce spo­leč­né­ho opět jen pra­má­lo. Příběh je z vět­ši­ny kon­ci­po­ván jako záchran­ná akce – v úvo­du se hlav­ní hrdi­no­vé sna­ží najít...

Autor:
Rez030

Rezistence (2015) - 80%

Po roce tu máme dal­ší fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní kniž­ní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na prv­ní pohled je vidět, že dru­hý díl reží­ro­val jiný reži­sér. Po nesho­dách Neila Burgera se stu­di­em jej nahra­dil němec­ký reži­sér Robert Schwentke, kte­rý bůhví jaké trhá­ky nena­to­čil, ale musím při­znat, že fil­mu to dalo zase jiný, lep­ší šmrnc. Pokračování fil­mu této série, kte­rá se neřa­dí mezi tuc­to­vé fil­my, kte­ré by zís­ka­ly celo­svě­to­vé prven­ství, nezna­me­ná, že film nemá svůj oso­bi­tý pří­běh, nesmí­me...

Autor:
labyrint0

Labyrint: Zkoušky ohněm

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se pletli, neboť se dosta­li pou­ze do dru­hé fáze. Do fáze zkouš­ky ohněm, kte­rou jim při­pra­vi­la orga­ni­za­ce Z.L.S.N. Jak už samot­ný název napo­ví­dá, děj fil­mu se ode­hrá­vá na nej­ví­ce sežeh­nu­té čás­ti pla­ne­ty, kde se budou muset popa­so­vat z nej­růz­něj­ší­mi nástra­ha­mi, kte­ré je čeka­jí v kra­ji­ně sežeh­nu­té při vel­ké slu­neč­né erup­ci....

Autor:
Rez10

Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Především asi nemá smy­sl, abys­te cho­di­li na film Rezistence, pokud jste nevi­dě­li loň­skou Divergenci. Rezistence na ni totiž ply­nu­le nava­zu­je (jde o adap­ta­ci dru­hé­ho dílu kniž­ní tri­lo­gie), tudíž cel­kem logic­ky kaš­le na jakou­ko­li expo­zi­ci a od prv­ních sekund na vás zbrkle hrne vše­mož­ná jmé­na a názvy, ve kte­rých se bez zna­los­ti před­cho­zích udá­los­tí abso­lut­ně nebu­de­te mít šan­ci během těch dvou hodin ale­spoň čás­teč­ně zori­en­to­vat. Zdroj fotek: bontonfilm.cz   Pak je tře­ba počí­tat s tím, že romá­no­vá před­lo­ha je cíle­ná...

Autor: