Štítky: román

0

Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

I v 21. sto­le­tí může na uni­ver­zi­tě vzkvé­tat zaká­za­ná lás­ka jako ze Shakespearova dra­ma­tu. Aubrey Princeová je stu­dent­kou posled­ní­ho semest­ru baka­lář­ské­ho stu­dia Shakespearovských děl. Pracuje jako asi­s­tent­ka děka­na na toront­ské uni­ver­zi­tě. Bezhlavě se zami­lu­je do syna děka­na Daniela Granta, kte­rý před­ná­ší na uni­ver­zi­tě. Je tam ale přís­ný zákaz vzta­hů mezi uči­te­lem a žáky. Jejich vztah, kte­rý musí zůstat jako pla­to­nic­ký nabe­re tako­vé obrát­ky, o kte­rých se jim ani nesni­lo. Jak se s tím Daniel pope­re? Zvládnou posled­ní semestr svůj vztah...

Autor:
0

Nech mě jít, prosím

Louis Lasker má svou rodi­nu nade všech­no rád. Jedinou výjim­ku před­sta­vu­jí situ­a­ce, kdy čle­ny své rodi­ny upřím­ně nesná­ší. Tenhle roz­por má ale hned něko­lik důvo­dů. Rozvod otce, smrt mat­ky, odliš­né pova­hy jeho bra­trů. Rodina spo­lu moc neko­mu­ni­ku­je. Proč by taky měla? Vždyť už si řek­li úpl­ně všech­no! No co když si ve sku­teč­nos­ti neřek­li vůbec nic? Rodinnou ruti­nu naru­ší až Louisův otec, sta­rý pan Lasker, a jeho ozná­me­ní. Prozradí, že dospěl do posled­ní­ho stá­dia smr­tel­né nemo­ci...

Autor:
0

UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb „BEGBIE je zpět!“

Jim Francis, dří­ve nazý­va­ný jako Francise Begbie zná­mý jako skot­ský kri­mi­nál­ník, nyní vede vel­mi spo­ko­je­ný a poklid­ný život. V sou­čas­né době je úspěš­ným malí­řem a socha­řem, jež žije se svo­jí krás­nou ženou Melanií a dvě­ma malý­mi dcer­ka­mi v luxus­ním domě na plá­ži v Kalifornii. Jeho život se mu zdá čím dál tím méně kon­ti­nu­ál­ní, jako kdy­by minu­lost pro­žil někdo jiný. Není to jen tím, že teď byd­lí na úpl­ně jiném mís­tě obklo­pe­ný úpl­ně jiný­mi lid­mi, ale on sám si při­pa­dá jako...

Autor:
0

Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL

Když ve Vídni vypu­kl mor, uchý­lil se císař s dvo­rem, i se svým dvou­le­tým, prvo­ro­ze­ným synem, prin­cem Josefem - svým nástup­cem, do Prahy. Bohužel mor dora­zil i sem, a tak nezbý­vá císa­ři, než se spo­lu se svo­jí ženou uchý­lit do Pardubic. Malého prin­ce nechá­va­jí v Praze s tím, že se k ním při­po­jí hned, jakmi­le mu opad­ne horeč­ka. Ačkoliv se oba dva moh­li spo­leh­nout, že jejich man­žel­ství sto­jí na pev­ných zákla­dech lás­ky, věr­nos­ti, obě­ta­vos­ti a souzně­ní, strach o dítě vždy nemi­lo­srd­ně pro­vě­ří pev­nost svaz­ku. Překoná...

Autor:
0

S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort

Den před svou svat­bou nabou­rá Luise auto své­ho snou­ben­ce Howarda. Ten ale na svat­bu nedo­ra­zí. Nechce si ji vzít. Luisa odje­de do staré­ho domu, kte­rý začne své­po­mo­cí pře­dě­lá­vat. Pořídí si psa z útul­ku. Pozná při­tom sou­se­da Danteho, kte­rý vypa­dá jako chudý člo­věk. Nesmírně ji ale při­ta­hu­je. Ve měs­tě začne pra­co­vat v knihov­ně jako asi­s­tent­ka Wesleyho, aktiv­ní­ho sedm­de­sát­ní­ka, kte­rý je Luisou napros­to okouz­len. Ona se pro něj sta­ne osob­ní asi­s­tent­kou. Chystá se totiž vydat kni­hu. Luisa mu pomá­há...

Autor:
0

Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky

Radka pra­cu­je jako rea­lit­ní mak­léř­ka. Je jí 26 let. Jednoho dne se pro­bu­dí v nemoc­ni­ci a vůbec neví, co se sta­lo. Střípky vzpo­mí­nek ji postup­ně začnou dotvá­řet pří­běh, co se vlast­ně v luxus­ní vile sta­lo. Její dět­ství neby­lo pří­liš radost­né. Maminka ji zemře­la, když jí byly čty­ři roky. Tatínek si neu­stá­le vodil něja­ké ženy k nim domů. Některé zůsta­ly déle, někte­ré se brzy odstě­ho­va­ly. Velice blíz­ko ji je Gitka, táto­va býva­lá pří­tel­ky­ně. Často k ní cho­dí­vá. Její vzta­hy s muži také...

Autor:
0

Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Milujete čte­ní romá­nů a jíd­lo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co oprav­du milu­je­te. Do rukou se mě dosta­la výbor­ná kni­ha plná humo­ru, vti­pu, roman­ti­ky i dob­ré­ho jíd­la. Chcete se inspi­ro­vat a uva­řit si jehně­čí kot­let­ky s hou­ba­mi, kopři­vo­vé vege­ta­ri­án­ské kari či upéct pekáč těch nej­vo­ňa­věj­ších buchet? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní i peče­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Autor:
0

Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne „slu­neč­ni­ce?“ Mě obraz od Van Gogha. Nový román Sarah Winmanové Slunečnice je s tím­to obra­zem úzce spjat. Dora Juddová vyhra­je v tom­bo­le kopii toho­to skvě­lé­ho díla. Porodí syna Ellise. To jsme v roce 1950. Jeho žena zemře při auto­ne­ho­dě. Ellis udr­žu­je blíz­ký vztah se svým pří­te­lem Michaelem. On je homose­xu­ál. Ten nás zave­de do roku 1996. Tento román je jakousi retrospek­ti­vou do živo­ta třech lidí. Annie, Ellise a Michaela. Je pro­tkán bez­mez­nou lás­kou,...

Autor:
0

Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Emily je hlav­ní posta­va nové­ho romá­nu Sarah Jio Láska z dení­ku. Po roz­vo­du se svým man­že­lem odjíž­dí ke své tetě Bee na kou­zel­ný ost­rov Bainbridge. Stráví tam nece­lý měsíc. V růžo­vém poko­ji, kde ji uby­tu­je její své­rázná teta Bee nalez­ne růžo­vý deník. Ten malý deník roz­pou­tá sled mno­ha udá­los­tí, slo­ži­tou sple­ti­tost vzta­hů, pomo­cí stříp­ků doká­že Emily roz­plést veli­kou pavu­či­nu. Potká svou dáv­nou lás­ku Grega. Na prv­ní pohled to vypa­dá snad­ně, že se spo­lu dají dohro­ma­dy. Setká se s tajem­ným...

Autor:
0

Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie

Eva je devě­ta­dva­ce­ti­le­tá porod­ní asi­s­tent­ka, kte­rá se vda­la za Jacksona. Pouhých deset měsí­ců po svat­bě Jackson zemře při pádu ze ská­ly při ryba­ře­ní. Jeho tělo ale neby­lo nale­ze­no. Eva ho mar­ně hle­dá. Pak odje­de do Tasmánie, kde byd­lí jeho rodi­na, bra­tr Saul a nemoc­ný otec Dirk, s nimiž se Eva nikdy nese­tka­la. Chce spo­leč­ně s nimi sdí­let zármu­tek. Jacksonův bra­tr ji postup­ně odha­lí svou minu­lost, kte­rá je totož­ná s minu­los­tí Jacksona. Eva se dozví­dá, že její sňa­tek a život před ním je jeden...

Autor:
0

Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu

Chcete se vrá­tit do roku 1963 a zažít pře­py­cho­vý a záro­veň nej­oby­čej­něj­ší život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do romá­nu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Kate je mla­dá šva­dle­na, kte­rá má ráda řez­ní­ka Patrika. Oba jsou půvo­dem z Irska. Hledají štěs­tí a lás­ku v New Yorku na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí. Kate pra­cu­je v pře­py­cho­vém  mód­ním saló­nu , kde se ji naskyt­ne pří­le­ži­tost ušít růžo­vý kos­tý­mek pro prv­ní dámu Jackie Kennedyovou. I když se Kate s prv­ní dámou...

Autor:
0

Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky

Lilian je pět­a­tři­ce­ti­le­tá vdo­va, kte­rá po smr­ti své­ho man­že­la Dana zůsta­ne sama se dvě­ma dce­ra­mi – 8 a  5let. Pracuje jako ilu­strá­tor­ka ve vyda­va­tel­ství učeb­nic. Dostane zají­ma­vou zakáz­ku, ilu­stro­vat ency­klo­pe­die o zele­ni­ně a zahrad­ni­če­ní. Přihlásí se spo­leč­ně se svou sestrou na kurz o zahrad­ni­če­ní, kte­rý by ji měl pomo­ci vše poznat do detai­lu. Takže si vyzkou­ší na cvič­né zahra­dě, jak se vše pěs­tu­je, jak všech­ny rost­li­ny vypa­da­jí. Seznámí se oprav­du s růz­no­ro­dou sku­pi­nou mla­dých i star­ších nad­šen­ců pro zahrad­ni­če­ní. Pozná i zají­ma­vé­ho...

Autor:
0

Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?

Mít man­že­la, prá­ci, děti a umět se zasta­vit v tom­to neu­stá­lém kolo­to­či je oprav­du umě­ní. Maribeth Kleinová, hlav­ní hrdin­ka romá­nu Gayle Formanové, toto vše zvlá­dá, až do té doby, než dosta­ne infarkt. Rychlý sled udá­los­tí jí dosta­ne až na ope­rač­ní sál, kde ji v mimo­těl­ním obě­hu ope­ru­jí srd­ce. Po ope­ra­ci se pro­bou­zí a zjiš­ťu­je tuto sku­teč­nost, že její srd­ce se zasta­vi­lo. 

Autor:
0

NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA

Roztomilý debut o tom, co se sta­ne, když se dív­ka, jež nemů­že zapo­me­nout, spřá­te­lí s mužem, kte­rý si zou­fa­le sna­ží vzpo­me­nout vyprá­ví best­seller „Nezapomeň“. Se svo­jí kyta­rou čekám ven­ku na scho­dech a ved­le boty mi leze mra­ve­nec. Je to jen tako­vý mrňous, ale já bych rad­ši byla tohle malič­ké stvo­ře­ní, kte­ré­ho si nikdo nevší­má, než hol­ka, kte­rou kaž­dý vidí, ale niko­mu nesto­jí za zapa­ma­to­vá­ní. Paměť zís­ka­la, když spadla na hla­vu v obchoďá­ku s domá­cí­mi potře­ba­mi. Ten pád na hla­vu mi...

Autor:
0

LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…

Nejočekávanější rus­ký román roku 2016, jež má na pře­ba­lu obrá­zek od kul­tov­ní­ho uměl­ce Michaila Shemyakina, kte­rý vytvo­řil spe­ci­ál­ně pro tuto kni­hu. Okouzlovalo mě samo slo­vo Aviatik. Jeho zvuk v sobě spo­jo­val krá­su letu a řev moto­ru, svo­bo­du a sílu. Bylo to pře­krás­né slo­vo. Později se obje­vil „letec“, kte­ré prý vymys­lel Chlebnikov. Slovo to není špat­né, ale jak­si okleš­tě­né: jako by v něm bylo cosi z vrab­ce. Aviatik je ale krás­ný vel­ký pták. A tako­vým ptá­kem bych chtěl být já Aviatik Platonov....

Autor:
0

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy Lunde. V kni­ze „Historie včel“ se může­te těšit na tři pří­běhy, o třech odliš­ných rodi­nách ze tří růz­ných his­to­ric­kých etap tj. z minu­los­ti, z pří­tom­nos­ti a z vel­mi dale­ké budouc­nos­ti. Jedná se o rodi­ny, kte­ré buď zasvě­ti­ly celý svůj život vče­lám, nebo to nao­pak byly vče­ly, co zásad­ním způ­so­bem zasáh­ly do jejich všed­ních živo­tů...

Autor:
0

Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí

Hledáte pří­jem­né čte­ní na vaši dovo­le­nou? Emma Straubová vám nabí­zí román Dovolenkáři, kte­rý je vzru­šu­jí­cí, let­ní čte­ní, plné napě­tí a zvra­tů. Manželé Postovi chtě­jí spo­lu osla­vit pět­a­tři­cá­té výro­čí svat­by na dovo­le­né . Chystají se strá­vit krás­ných 14 dní na Mallorce a nechat všech­ny sta­ros­ti a stres na Manhattanu. Jejich dce­ra Sylvie prá­vě dokon­či­la vyso­kou ško­lu a chys­tá se s nimi také vyjet. Ne vždy je dovo­le­ná plná poho­dy, kli­du a vzru­še­ní. Při jejich dovo­le­né vyply­ne napo­vrch mno­ho poní­že­ní, tajem­ství a křivd z minu­los­ti. Z tou­hy po idy­lic­ké...

Autor: