Štítky: Robert Rodriguez

0

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka. Predators nejsou ničím zásad­ní sní­mek, avšak to k čemu jsou před­ur­če­ni plní doko­na­le. Narozdíl od spin-offů pochyb­ných kva­lit AVP a AVP2, jsou Predators důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu nasto­le­ným...

Autor:
0

Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

Film, kte­rý sám o sobě je zalo­že­ný na faleš­ném trai­le­ru, kte­rý paro­du­je ty nej­pře­pá­le­něj­ší akč­ní výpla­chy minu­lých dese­ti­le­tí a kte­rý byl nale­pen na dvoj­pro­gram podob­ně ladě­ných fil­mů, byl před lety doce­la úspěch. Ztrácíte se? Řeč je pře­ce o Machete. Akční jed­no­hub­ka v režii člo­vě­ka na slo­vo povo­la­né­ho, Roberta Rodrigueze, vyvo­la­la před tře­mi lety v kinech cel­kem poprask. Snímek se i přes nebo mož­ná prá­vě díky svo­jí absurd­nos­ti cel­kem líbil a díky níz­kým roz­počtům, za kte­ré Rodriguez natá­čí, se dob­ro­druž­ství Dannyho Treja jako...

Autor:
Predátoři [80%]0

Predátoři [80%]

Pod pod­stat­ným jmé­nem Predátor si dnes, ved­le krve­lač­ných doku­men­tů na Discovery, vět­ši­na z nás před­sta­ví pře­de­vším slav­nou fil­mo­vou sci-fi sérii číta­jí­cí dva samo­stat­né díly a dva cros­so­ve­ry s přá­tel­ský­mi sou­se­dy Vetřelci. Avšak ruku na srd­ce, drti­vou vět­ši­nu prá­ce za všech­ny čty­ři sním­ky stej­ně odvá­dí hned McTiernanova jed­nič­ka, kte­rá dnes pla­tí za vlaj­ko­vou loď a záro­veň zda­le­ka nej­čas­tě­ji sklo­ňo­va­né­ho čle­na ságy. A prá­vě toho si je vědo­mo i její nej­no­věj­ší pokra­čo­vá­ní pod zášti­tou pro­du­cen­ta Roberta Rodrigueze, Predátoři. Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

Autor:
Sin City - Město hříchu0

Sin City - Město hříchu

Robert Rodriguez si doce­la zava­řil, když k režii při­zval auto­ra comic­so­vé před­lo­hy Sin City Franka Millera (kro­mě něj si ješ­tě koman­do­vá­ní her­ců zku­sil Quentin Tarantino). Filmové odbo­ry z toho zrov­na nad­še­né neby­ly. Ale co, když chce­te nato­čit něco vel­ké­ho, pak to obvykle není snad­né a neo­be­jde se to bez pro­blé­mů. A Sin City je „něco vel­ké­ho“ Nemluvím o roz­počtu, kte­rý je ve srov­ná­ní s jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi pře­kva­pi­vě níz­ký (něco kolem 40 mili­o­nů dola­rů), ale o tom, že ten­to pro­jekt je svým...

Autor: