Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Zrůda s Charlize Theron dostane prequel s názvem American...

Zrůda s Charlize Theron dosta­ne prequel s názvem American Boogeywoman. Hlavní roli ztvár­ní Peyton List. Na fil­mu se coby reži­sér a scé­náris­ta bude podí­let Daniel Farrands (Amityville: Počátek).Read more »

Definitivně se pracuje na District 10, prohlásil Neill...

Definitivně se pra­cu­je na District 10, pro­hlá­sil Neill Blomkamp, reži­sér a scé­náris­ta District 9.Read more »

Mlha z roku 1980 se dočká pokračování, prozradil jeho...

Mlha z roku 1980 se dočká pokra­čo­vá­ní, pro­zra­dil jeho reži­sér John Carpenter (Halloween, Věc).Read more »

Velký Gastby se dočká seriálového zpracování. Chystané...

Velký Gastby se dočká seri­á­lo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Chystané mini­sé­rie se ujme reži­sér Michael Hirst (Vikingové, Královna Alžběta).Read more »

Indiana Jones 5 bude zasazen do 60. let 20. století, prohlásil...

Indiana Jones 5 bude zasa­zen do 60. let 20. sto­le­tí, pro­hlá­sil reži­sér sním­ku James Mangold.Read more »

Donnie Darko se dočká pokračování. Pracuje na něm...

Donnie Darko se dočká pokra­čo­vá­ní. Pracuje na něm reži­sér a scé­náris­ta Richard Kelly.Read more »

Chystá se animovaný seriál ze světa Od soumraku do úsvitu....

Chystá se ani­mo­va­ný seri­ál ze svě­ta Od sou­mra­ku do úsvi­tu. Pracuje na něm reži­sér Robert Rodriguez, kte­rý prv­ní film z této série v roce 1996 reží­ro­val.Read more »

Punková kapela Sex pistols se dočká vlastní minisérie. Pro...

Punková kape­la Sex pis­tols se dočká vlast­ní mini­sé­rie. Pro sta­ni­ci FX se jí ujme reži­sér Danny Boyle (Trainspotting, 28 dní poté, Milionář z cha­tr­če).Read more »

Chystá se adaptace muzikálu s názvem Spalamot na motivy...

Chystá se adap­ta­ce muzi­ká­lu s názvem Spalamot na moti­vy kome­die Monty Python a Svatý grál. Pro Paramount Pictures muzi­kál zre­ží­ru­je debu­tu­jí­cí reži­sér Casey Nicholaw (Protivný spros­tý hol­ky).Read more »

Nový Sebevražedný oddíl bude mít rating R, potvrdil jeho...

Nový Sebevražedný oddíl bude mít rating R, potvr­dil jeho reži­sér a scé­náris­ta James Gunn.Read more »

Mel Gibson potvrdil, že režisér Richard Donner (Smrtonosná...

Mel Gibson potvr­dil, že reži­sér Richard Donner (Smrtonosná zbraň 1-4, Superman) na Smrtonosné zbra­ni 5 oprav­du pra­cu­je.Read more »

Transofmers čeká reboot série. Restartu se ujme režisér...

Transofmers čeká rebo­ot série. Restartu se ujme reži­sér Steven Caple Jr. (Creed II).Read more »

Zack Snyder prozradil, že kdyby bylo na něm, obsadil by do...

Zack Snyder pro­zra­dil, že kdy­by bylo na něm, obsa­dil by do role Catwoman hereč­ku Carlu Gugino. Dle jeho slov by byla doko­na­lá. Naznačuje tím reži­sér něco?Read more »

I přes všechny dotáčky Zack Snyder’s Justice League,...

I přes všech­ny dotáč­ky Zack Snyder’s Justice League, kte­ré stá­ly $70m (1 567 727 465 Kč), bude reži­sér­ský sestřih obo­ha­cen pou­ze o 4 minu­ty nových zábě­rů. Celková sto­páž bude mít ale 4 hodi­ny, pro­zra­dil...Read more »

V Kojima Productions v těchto dnech komponují hudbu pro svůj...

V Kojima Productions v těch­to dnech kom­po­nu­jí hud­bu pro svůj zce­la nový nepřed­sta­ve­ný pro­jekt, pochlu­bil se na soci­ál­ní síti Ludvig Forssell (Death Stranding), skla­da­tel a zvu­ko­vý reži­sér stu­dia.Read more »

Značka Power Rangers zažije reboot v podobě propojeného...

Značka Power Rangers zaži­je rebo­ot v podo­bě pro­po­je­né­ho uni­ver­za. Kromě něko­li­ka fil­mů se chys­tá i seri­á­lo­vé­ho zpra­co­vá­ní, na kte­ré pro spo­leč­nost Hasbro dohléd­ne reži­sér, scé­náris­ta a tvůr­ce Jonathan Entwistle (The End of...Read more »

Spirála strachu: Saw pokračuje bude zcela unikátní věc,...

Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je bude zce­la uni­kát­ní věc, kte­rá se odchý­lí od série, ač bude sdí­let někte­ré prv­ky s pře­de­šlý­mi díly, pro­zra­dil samot­ný reži­sér horo­ru Darren Lynn Bousman.Read more »

Chystají se další Tintinova dobrodružství. Ty už...

Chystají se dal­ší Tintinova dob­ro­druž­ství. Ty už fran­couz­ský reži­sér Patrice Leconte sti­hl sko­ro doto­čit, zbý­vá pou­ze vyře­šit prá­va na znač­ku. Film nebu­de nijak nava­zo­vat na sní­mek z roku 2011, kte­rý...Read more »

Natáčení Shazam! Fury of the Gods, který byl čerstvě...

Natáčení Shazam! Fury of the Gods, kte­rý byl čer­s­tvě odlo­žen na 2. 6.2023 pro­běh­ne už v roce 2021 z důvo­du, aby mlad­ší her­ci do té doby nesta­či­li pří­liš vyrůst, pro­zra­dil reži­sér fil­mu...Read more »

Lví král 2 našel režiséra, bude jím Barry Jenkins...

Lví král 2 našel reži­sé­ra, bude jím Barry Jenkins (Moonlight). Sequel tak nako­nec nebu­de reží­ro­vat herec, reži­sér, scé­náris­ta a pro­du­cent Jon Favreau (Iron Man, Lví král, Kniha džun­glí), jak se...Read more »

První film ve Vesmíru se začne natáčet v říjnu 2021. Do...

První film ve Vesmíru se začne natá­čet v říj­nu 2021. Do Vesmíru pole­tí herec Tom Cruise, reži­sér Doug Liman a ješ­tě jed­na dal­ší oso­ba.Read more »

Nový Texaský masakr motorovou pilou kvůli kreativní vizi...

Nový Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou kvů­li kre­a­tiv­ní vizi opouš­tí po prv­ním týd­nu natá­če­ní reži­sé­ři Andy a Ryan Tohillovi (The Dig), kte­ré nově vystří­dá reži­sér David Blue Garcia (Tejano).Read more »

Je to definitivní, kultovní horor Věc z roku 1982 dostane...

Je to defi­ni­tiv­ní, kul­tov­ní horor Věc z roku 1982 dosta­ne rebo­ot, o kte­rý se posta­rá pro­dukč­ní spo­leč­nost Blumhouse, potvr­dil reži­sér John Carpenter (Halloween (1978), Útěk z New Yorku, Věc).Read more »

O režii Bladea s Mahershalou Alim projevil zájem režisér...

O režii Bladea s Mahershalou Alim pro­je­vil zájem reži­sér Chad Stahelski (John Wick 1-5)Read more »

Aquaman 2 bude mít hororovější nádech, říká jeho...

Aquaman 2 bude mít horo­ro­věj­ší nádech, říká jeho reži­sér James WanRead more »

Scenárista a režisér Kevin Smith (Flákači) bude producentem...

Scenárista a reži­sér Kevin Smith (Flákači) bude pro­du­cen­tem ani­mo­va­né­ho seri­á­lu o Zeleném srš­niRead more »

Denzel Washington a Julia Roberts si zahrají v novém filmu...

Denzel Washington a Julia Roberts si zahra­jí v novém fil­mu pod­le romá­nu Leave the World Behind. Snímek pro Netflix nato­čí reži­sér Sam Esmail (Mr. Robot. Comet).Read more »

Filmy Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti a...

Filmy Muž z oce­li, Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti a Liga spra­ve­dl­nos­ti ofi­ci­ál­ně nespa­da­jí do DC Extended Universe, říká reži­sér celé tri­lo­gie Zack SnyderRead more »

Filmový Just Cause natočí režisér Michael Dowse (Goon) za...

Filmový Just Cause nato­čí reži­sér Michael Dowse (Goon) za dopro­vo­du scé­ná­ře od Dereka Kolstada (John Wick)Read more »

CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si to uvě­do­mu­je­me, či niko­liv, jsme kaž­dý den pro­ti své­mu pře­svěd­če­ní tla­če­ni a mani­pu­lo­vá­ni stát­ním...Read more »
Stránka načtena za 1,85144 s | počet dotazů: 219 | paměť: 33415 KB. | 16.05.2022 - 17:29:10