Štítky: relaxace

0

Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen

Tato kni­ha od nej­po­pu­lár­něj­ší lek­tor­ky jógy a autor­ky blo­gu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspi­ro­vat, ale záro­veň vám jógu před­sta­ví z něko­li­ka úhlů pohle­du a zce­la urči­tě vás pohl­tí tak, jako mě. „Pro kaž­dé­ho, kdo někdy vstou­pil na jógo­vou pod­lož­ku. A pro všech­ny, kte­ří to ješ­tě neu­dě­la­li... hlav­ně pro vás.“ Prostřednictvím této kni­hy autor­ka vyprá­ví celý svůj život­ní pří­běh o tom, jak se jí v dět­ství roz­padla rodi­na a jaká ces­ta ji vlast­ně doved­la až samot­né józe. Jednoho dne se...

Autor:
0

Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí

Dnešní uspě­cha­ná doba, mno­ho krouž­ků a akti­vit, kte­ré děti mají při pří­cho­du ze škol­ky či ško­ly, čas­to i vel­mi aktiv­ní způ­sob trá­ve­ní vol­né­ho času rodi­ny, to jsou pří­či­ny toho, že jsou děti neklid­né, podráž­dě­né a pře­ta­že­né. Do rukou se mě dostá­vá kni­ha Relaxační dese­ti­mi­nu­tov­ky. Skvělá kni­ha plná nápa­dů pro začí­na­jí­cí i zku­še­né uči­tel­ky, rodi­če dětí, či lek­tor­ky. Umění rela­xo­vat je schop­nost najít v sobě vnitř­ní rov­no­váhu. Relaxace, uvol­ně­ní, spo­leč­né pro­ží­vá­ní, zklid­ně­ní a zís­ká­ní sebe­dů­vě­ry. Cvičení je roz­dě­le­no do něko­li­ka sku­pin. Nejprve pro ty nejmen­ší,...

Autor:
náladovník0

„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové

„Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové Pokud nemá­te ješ­tě kou­pe­ný diář na příští rok, zkus­te jej radě­ji vymě­nit za „Týdenní nála­dov­ník“ od Moniky Davidové, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook. Určitě nebu­de lito­vat! Ostatně není diář jako diář, posuď­te sami! Kdo by chtěl u sebe nosit jed­no­ba­rev­ný, nic neří­ka­jí­cí diář plný pra­cov­ních schůzek, porad; když si mís­to toho může poří­dit kou­zel­nou kni­hu, jež po ote­vře­ní zaru­če­ně vždy vykouz­lí dobrou nála­du? Já tedy ANO! Svůj nála­dov­ník už...

Autor:
Spojovačky0

Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní pohled nesou­vi­se­jí­cích čísel jejich postup­ným spo­jo­vá­ním vytvo­ře­ní nové­ho obra­zu, kte­rý nebyl na prv­ní pohled vůbec vidět. Jako bonus si vznik­lý obraz lze vybar­vit.

Autor:
Deník pro duši0

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člo­věk na chví­li stáh­ne z toho­to vněj­ší­ho svě­ta od všech těch den­no­den­ních akti­vit a bude rela­xo­vat a chví­li odpo­čí­vat. Takovéto chvil­ky odpo­čin­ku a věno­vá­ní se sama sobě nám pomá­ha­jí zacho­vat si dušev­ní zdra­ví. A prá­vě nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Grada Deník pro duši, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí pro...

Autor:
sedni si0

Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic

Kočky, jejich moud­rost, pití čaje, rov­no­vá­ha – co mají tyto tři slov­ní spo­je­ní spo­leč­né­ho? Určitě to, že prá­vě to mohou být klí­čo­vá slo­va, kte­rá vás napad­nou, až si obál­ku této kni­hy pro­hléd­ne­te tak tře­ba půl roku, dva roky po pře­čte­ní této kni­hy. Zůstanou v hla­vě. Autor totiž kro­mě nád­her­né­ho ori­en­tál­ní­ho smys­lu a důvěr­né­ho pro­zra­ze­ní tajem­ství rela­xa­ce a nachá­ze­ní ener­gie sami v sobě dědě­né­mu po před­cích, vlo­žil do kni­hy cosi magic­ké­ho. Nevím, co to bylo. Celkem dlou­ho jsem si tím jakož­to čte­nář­ka...

Autor: