Štítky: recepty

0

SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li. Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“.  VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi...

Autor:
0

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“. Co všech­no může­te v kni­ze nalez­nout? To jak si vyro­bit domá­cí medo­vi­nu, ochu­ce­né medy, per­níč­ky, zmrz­li­nu, šun­ku, dže­my, želé, liké­ry, kara­mel­ky, bonbó­ny, medo­vé a oříš­ko­vé tyčin­ky a fla­pjacky, vánoč­ní cuk­ro­ví, polév­ky s medem, maso­vé a bez­ma­sé pokr­my s medem, pří­lo­hy s medem, mouč­ní­ky a dezer­ty, poma­zán­ky a omáč­ky s medem, salá­ty a salá­to­vé záliv­ky a nej­růz­něj­ší nápo­je....

Autor:
0

KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.

Koho by nelá­ka­lo umět si vyro­bit domá­cí kos­me­ti­ku úpl­ně na všech­no sám a z pří­rod­ních mate­ri­á­lů? Asi kaž­dé­ho. A tahle kni­ha plná voňa­vé inspi­ra­ce vám uká­že, jak na to. Kniha je nabi­tá spous­tou báječ­ných recep­tů, návo­dů na výro­bu čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ky a dro­ge­rie. Navíc jejich samot­ná výro­ba je v sou­la­du s pří­ro­dou, a jed­not­li­vé pro­duk­ty jsou k tělu a k pokož­ce eko­lo­gic­ky šetr­né a neto­xic­ké. A na co všech­no se v této kníž­ce může­te těšit? Převážně na recep­ty na výro­bu pří­prav­ků urče­ných k péči o obli­čej, tělo, ale i vla­sy...

Autor:
0

Je to tak snadné – recepty na každý den pro ty, kdo nestíhají

Kvalitní a chut­né jíd­lo nemu­sí být vždy slo­ži­té na pří­pra­vu, není nut­né strá­vit v kuchy­ni celé hodi­ny. Hledáte zají­ma­vou kuchař­ku, kte­rá toto kri­té­ri­um spl­ňu­je? Chcete si pochut­nat a záro­veň jíst zdra­vě? Novinka z vyda­va­tel­ství Grada Je to tak snad­né, vás roz­hod­ně nezkla­me. 

Autor:
pp10

PRACHARANDA

„Pracharanda“: už jste o ní někdy sly­še­li? Možná ano, mož­ná niko­liv. Co to ale vlast­ně je a k čemu se pou­ží­vá? Jedná se o tra­dič­ní suro­vi­nu sta­ré čes­ké kuchy­ně, na kte­rou neda­ly dopus­tit naše babič­ky a pra­ba­bič­ky, a kte­ré se bez ní v kuchy­ni neo­be­šly, neboť jed­not­li­vým pokr­mům dodá­va­la neza­po­me­nu­tel­nou a těž­ko zamě­ni­tel­nou chuť a aro­ma. Pracharanda se nej­čas­tě­ji pou­ží­vá jako koře­ní všu­de tam, kde se dává sko­ři­ce. Kromě toho jí lze při­dat ke strou­ha­né­mu per­ní­ku, do dro­ben­ky, smí­sit s povi­dly a mákem jako náplň do...

Autor:
šípll0

Šípková marmeláda

Při toul­kách pod­zim­ní a krás­ně zbar­ve­nou pří­ro­dou může­me nara­zit na rudé zla­to pod­zi­mu, a to na plo­dy šíp­ku jinak nazý­va­né­ho růže šíp­ko­vá. A zrov­na teď je nej­vhod­něj­ší doba na výro­bu mar­me­lá­dy.   Suroviny: Šípky, 500 g cuk­ru Postup: Šípky na mar­me­lá­du sbí­rá­me pev­né, nepře­mrz­lé. Každý roz­půlí­me nožem a zba­ví­me semen a chloup­ků vyprá­ním nej­lé­pe ve stu­de­né vodě. Plody uva­ří­me do měk­ka v malém množ­ství vody. Pak pro­li­su­je­me a zvá­ží­me. Na 1 kg pro­tla­ku dáme 500 g cuk­ru nebo medu a vaří­me na hus­tou...

Autor:
p3J2L7nsP6EuR1ylJhzk1cWQHE1rj7QyLRdnZjLT1E0C5uTUOQhhJ2wjNqV4r0IxtTtOvaM0

Rychlá hrnková bábovka

Rychlá hrn­ko­vá bábov­ka Má k vám dora­zit neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te doma nic ke kávě? Nevadí, tahle bábov­ka, u kte­ré se nemu­sí suro­vi­ny vážit, vám vytrh­ne trn z paty. Suroviny: 2 hrn­ky polo­hrubé mou­ky 1 hrnek cukr krys­tal 1 hrnek mlé­ka ½ hrn­ku ole­je 2 vej­ce 1 sáček vanil­ko­vé­ho cuk­ru 1 prá­šek do peči­va a kdo má rád, tak 2 lží­ce kakaa Postup: Všechny suro­vi­ny dáme do mísy a řád­ně metlou pro­mí­chá­me do hlad­ka. Polovinu těs­ta dáme stra­nou...

Autor:
20423882_10209189526927362_140511805790916242_o0

Polévka z dýně Hokkaido

Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibu­le 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody sme­ta­na ke šle­há­ní (může být i zaky­sa­ná) mle­tý pepř sůl tro­cha výva­ru Postup: Na oli­vo­vém ole­ji lehce osma­ží­me nakrá­je­nou cibu­li.  Přisypeme nahru­bo nakrá­je­nou dýni Hokkaido (klid­ně i se slup­kou). Chvíli ores­tu­je­me a míchá­me. Poté pod­li­je­me hor­kou vodou, oso­lí­me pod­le chu­ti, při­dá­me tro­chu výva­ru.  Směs dusí­me doměk­ka při­bliž­ně 10 až 15 minut. Sundáme z ohně a roz­mi­xu­je­me.  Vzniklou pas­tu pro­pa­sí­ru­je­me přes síto.  Pro zjem­ně­ní...

Autor:
20429982_10209196909231915_6774019534115381528_n0

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci byli­nek si zce­la urči­tě nesmí nechat ujít kniž­ní novin­ku „Jak pěs­to­vat a zpra­co­vat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. pří­ruč­ka pro pěs­ti­te­le, bylin­ká­ře i kucha­ře od Petry Rubášové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS. Bylinky v dneš­ní době jsou vel­mi IN a vět­ši­na z nás si někte­ré z nich pěs­tu­je doma, ať už ven­ku na zahrád­ce nebo uvnitř inte­ri­é­ru v kvě­ti­ná­čích. Bylinky nejen pěs­tu­je­me, ale i sbí­rá­me a dále pou­ží­vá­me, ať už na léče­ní drob­ných nedu­hů, či vyu­ží­vá­me v kuchy­ni jako náhraž­ku koře­ní. Bylinky...

Autor:
13730820_10206402122764000_1460330010049346467_o0

Domácí levandulový sirup (med)

Domácí levan­du­lo­vý med (sirup) Skvělá náhraž­ka sla­di­dla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levan­du­lo­vých natí v plném kvě­ty, 3 citró­ny, 3 sko­ři­ce vcel­ku, 1 a 12/ až 2 kg cuk­ru, 750 až 1000 ml vody Postup: Levanduli oplách­ne­me a vlo­ží­me do hrn­ce s vodou. Přidáme pokrá­je­né citró­ny, sko­ři­ci a dáme vařit. Po 20 minu­tách varu odsta­ví­me a nechá­me 24 hodin luho­vat. Po sce­ze­ní při­dá­me cukr a postup­ně na mír­ném ohni odpa­řu­je­me. Hustou medo­vou hmo­tu plní­me do nahřá­tých skle­nic.

Autor:
19260708_10208889799834372_9018515218765635845_n0

Levandulové sušenky

Levandulové sušen­ky Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší. Suroviny: 300 g más­la, 220 g krys­ta­lo­vé­ho cuk­ru, 2 vej­ce, 340 g hlad­ké mou­ky, 2 lží­ce levan­du­lo­vých kvít­ků Postup: V míse pro­mí­chá­me změk­lé más­lo a krys­ta­lo­vý cukr. Přidáme ušle­ha­né vej­ce, levan­du­lo­vé kvě­ty a hlad­kou mou­ku.  Těsto dob­ře zpra­cu­je­me, aby všech­ny suro­vi­ny byly krás­ně pro­mí­cha­né. Na vyma­za­ný plech tvo­ří­me hrud­ky těs­ta, kte­ré se peče­ním roz­táh­nou na...

Autor:
19577052_10208976016429733_455514822018262894_o0

Domácí borůvkový koláč

Domácí borův­ko­vý koláč (vždy se po něm doma zaprá­ší) Suroviny: 250 g polo­hrubé mou­ky, 125 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, 125 g  más­la, špet­ka soli, 1 vej­ce, lží­ce strou­han­ky Na žmo­len­ku: más­lo, cukr kru­pi­ce, hru­bá mou­ka a asi 1 l borůvek Postup: V míse smí­chá­me rukou polo­hru­bou mou­ku, cukr mouč­ku, špet­ku soli, změk­lé más­lo a vej­ce. Důkladně pro­hně­te­me v hlad­ké těs­to, kte­ré dáme na chví­li do led­ni­ce, aby tro­chu ztuh­lo. Rozpálíme trou­bu na 180 oC. Koláčovou for­mu vyma­že­me tukem, vysy­pe­me mou­kou a těs­to...

Autor:
6855044_jiri-babica-na-cestach_4000

Jiří Babica na cestách - kniha - recenze

Jiří Babica na cestách je kuchař­ka roz­dě­le­ná pod­le svě­ta­dí­lů a násled­ně i někte­rých zemí. Evropa je dost roz­leh­lá, tedy co se týká recep­tů v této kni­ze. Nejvíce před­pi­sů najde­te z Německa – pět – Myslivecký řízek, Cibulový koláč, Lipská dob­růtka, Vepřová peče­ně na zele­ni­ně, Salát ze sleďů. Kdo má rád tzv. moř­ské potvo­ry, tak by měl jít na stra­nu 28, kde se nachá­zí Belgie a její mušle. Pochopitelně není opo­mí­je­ná ani Francie – Brokolicový quiche. U Itálie najde­me kla­si­ku – těs­to­vi­ny....

Autor:
413_bg0

Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

Jiří Babica nikdy neza­há­lel a sou­běž­ně se svý­mi tele­viz­ní­mi pořa­dy vyrá­běl i kuchař­ky. Další v pořa­dí Babicovy fot­ba­lo­vé dob­ro­ty spa­da­jí mezi tro­chu odliš­né, než na co jsou fanouš­ci zvyklí. Sice zde má Jiří Babica v uvo­zov­kách nor­mál­ní recep­ty, avšak drti­vá vět­ši­na z nich je pojme­no­va­ných něja­kým fot­ba­lo­vým ter­mí­nem. K tomu je navíc u kaž­dé­ho recep­tu i tako­vá jako­by časo­mí­ra, jenž odmě­řu­je dél­ku už uběh­nu­té­ho fot­ba­lo­vé­ho utká­ní, ale ne pou­ze v deva­de­sá­ti minu­tách – jede přes dvě hodi­ny. I ten­to­krát to má roz­dě­le­né na tema­tic­ké...

Autor:
babicovy_dobroty_78 receptu_triku_a_vychytavek0

Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze

Tohle je vel­mi spe­ci­ál­ní kuchař­ka. Tady totiž najde­me recep­ty, kte­ré si Jiří Babica vesměs vymys­lel z hla­vy a neu­ve­dl je do tele­viz­ní pra­xe. Hned prv­ní recep­ty jsou pod nad­pi­sem Děti. Samozřejmě, že si na nich můžou pochut­nat i dospě­lí. Abyste měli před­sta­vu – bram­bo­ro­vé taš­ky plně­né šun­kou a sýrem, jaho­dy s čepi­cí, plně­ná jablíčka,…No a opět tu máme polév­ky. Musím říct, že na mě jsou zase sil­něj­ší­ho raže­ní, ale proč ne – Dřevorubecká, Jirkova ost­rá šan­ghaj.   V masech jsou recep­ty kla­sic­ky...

Autor:
599_bg0

Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze

Jiří Babica neza­spal na vav­ří­nech a po úspě­chu prv­ní­ho dílu jeho kuchař­ky při­šel s dvoj­kou. Opět tu najde­me mno­ho foto­gra­fií, pře­hled­ně uce­le­ných u kaž­dé­ho recep­tu, aby člo­věk viděl, jak vlast­ně na to. Říká se, polév­ka je grunt, tak­že nemů­že chy­bět ani tady. Řekla bych, že ten­to­krát jsou to doce­la sil­né polév­ky, ale urči­tě by se dala něja­ká vybrat. Jiří Babica ani ten­to­krát neza­po­mněl na maso­žrav­ce. Najdeme tu napří­klad hově­zí rolá­du nebo rumps­teak po argen­tin­sku.   V kapi­to­le hos­té, se věnu­je opět...

Autor:
85950061900120

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak pro pokro­či­lé a už zku­še­né kucha­ře. Najdete tu vlast­ně sko­ro všech­ny kate­go­rie – maso, zele­ni­na, luš­tě­ni­ny, mouč­ní­ky, dezer­ty a mno­ho dal­ší­ho. Maso je roz­dě­le­no pod­le dru­hu – máme tu raž­ni­čí nebo chcete-li špíz z vep­řo­vé­ho, či špa­něl­ský ptá­ček z hově­zí­ho.   Kdo vyzná­vá tele­cí a jehně­čí, při­jde si na svo­je –...

Autor:
570x460x0_43e918f59327a5baaf2430edec451cb30

Babicovy dobroty - kniha - recenze

V kaž­dé tele­vi­zi se dnes vaří a také se čile vydá­va­jí kuchař­ky. Jedním z nej­zná­měj­ších kucha­řů je Jiří Babica. Svou prv­ní kuchař­ku jed­no­du­še nazva­nou Babicovy dob­ro­ty s podti­tu­lem Jak jíst dob­ře, lev­ně a s chu­tí, napsal v roce 2009. Kromě pěk­né obál­ky s fot­kou auto­ra v ní najde­me ke kaž­dé­mu recep­tu obsáh­lé foto­gra­fie. Mimo jiné jsou zde i lidé, jenž se obje­vi­li pří­mo v jeho pořa­du na tele­vi­zi Nova.   Kniha je roz­dě­le­ná na něko­lik odvět­ví – začí­ná se polév­ka­mi. Je jich tu sice jenom šest,...

Autor: