Štítky: recenze

JakvycviC48Ditdraka3recenzefilmu0

Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Recenze – 70%

Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho. Mladého vikingské­ho náčel­ní­ka Škyťáka a jeho ves­ni­ci stá­le ohro­žu­jí lov­ci dra­ků (ten­to­krát posí­le­ni o nové­ho elit­ní­ho dra­čí­ho zabi­já­ka), tak­že zva­žu­je pře­su­nout celou ves­ni­ci někam jinam. A aby toho neby­lo málo, tak se ho osta...

Autor:
0

Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!

Existuje Bůh? Představte si, že za vámi při­jde a bude po vás chtít pomoc. A kdy­by jen jed­nou, ale on už při­jde potře­tí. A to se jed­nou, dalo se tak říct, scho­vá­val za tvář ďáb­la. Tak to už by i psy­cho­te­ra­peut měl pocit, že by měl něja­kou tu odbor­nou pomoc u kole­gy vyhle­dat. Navíc ten samý člo­věk, kte­ré­ho v před­vá­noč­ní čas spat­ří v uli­cích Berlína, je pře­ce už rok mrt­vý! Okrade vás Mikuláš, s exman­žel­kou bude­te mít spor o ukra­de­né nesku­teč­ně cen­né hodin­ky a to pak...

Autor:
0

Na střeše – Recenze – 70%

Herec, reži­sér a sce­náris­ta Jiří Mádl režij­ně debu­to­val v roce 2014 rodin­ným fil­mem Pojedeme k moři, kte­rý byl coby sym­pa­tic­ký, roz­to­mi­lý a hra­vý sní­mek při­jí­mán divá­ky i kri­ti­kou povět­ši­nou poměr­ně vře­le, a to i navzdo­ry nepří­liš věro­hod­né s...

Autor:
0

Narušitel – Recenze – 40%

Píše se rok 1974 a mla­dý nad­še­nec do armád­ních leta­del Vladislav (Pavel Neškudla) začí­ná s tro­ji­cí kama­rá­dů pra­co­vat v letišt­ním han­gá­ru pilo­ta Zdeňka (Jiří Dvořák), kte­rý poz­dě­ji nau­čí Vladislava pilo­to­vat (a ješ­tě poz­dě­ji spo­lu všich­ni pohr...

Autor:
0

Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

„Vybavte si něko­ho zná­mé­ho, o kom víte, že si hod­ně stě­žu­je. Připadá vám šťast­ný? Dost prav­dě­po­dob­ně to bude spíš nespo­ko­je­ný mrzout.“ Vztahy mezi lid­mi urču­jí do vel­ké míry kva­li­tu jejich živo­ta. Jak pros­té, jak jed­no­du­ché! A jak k mezi­lid­ským vzta­hům obec­ně při­stu­po­vat tak, abychom se neutrá­pi­li v domněn­kách a neko­mu­ni­ka­ci?

Autor:
0

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

Autorka sli­bu­je nálož jídel, po kte­rých se bude­te cítit krás­ně, svě­že, zdra­vě a budou vám nebe­tyč­ně chut­nat. Tedy tak nějak jsem si naml­sa­la a ve své hla­vě pře­krou­ti­la ano­ta­ci. Kačka Tichá byla samo­zřej­mě stříz­li­věj­ší ve svém vyjá­d­ře­ní. Ale… já můžu klid­ně říct, že Voňavý Inspiromat před­čil i moje načechra­né a natě­še­né oče­ká­vá­ní.

Autor:
0

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%

Římani oku­pu­jí celou Galii, až na jed­nu ves­nič­ku, jejíž oby­va­te­lé doká­ží vzdo­ro­vat díky kou­zel­né­mu lek­tva­ru dru­i­da Panoramixe, díky němuž mají nad­lid­skou sílu… jak se ostat­ně pra­ví na začát­ku kaž­dé­ho komik­su s Asterixem. Jednoho dne si ale Panoramix zv...

Autor:
0

Bumblebee – Recenze – 60%

Posledních něko­lik dílů fil­mo­vé série Transformersod reži­sé­ra Michaela Baye (zejmé­na díl čtvr­tý a pátý) se nes­lo v duchu hes­la „pokaž­dé to musí být ješ­tě vět­ší, epič­těj­ší, výbuš­něj­ší, zbě­si­lej­ší a pře­plá­ca­něj­ší než minu­le“, tak­že postu­pem času už ...

Autor:
0

Aquaman – Recenze – 60%

Komiksový super­hr­di­na Aquaman v podá­ní Jasona Momoy se popr­vé obje­vil v Lize spra­ve­dl­nos­ti, kde bojo­val po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dal­ších. Film Aquaman se nyní věnu­je výhrad­ně tomu­to potom­ko­vi krá­lov­ny moří a stráž­ce majá­ku a...

Autor: