Štítky: recenze

0

Vdovy (Widows) – Recenze – 80%

Skupina lupi­čů ukrad­ne dva mili­o­ny dola­rů, během akce ale jejich lup sho­ří a všich­ni zahy­nou, tak­že po nich zby­dou ako­rát jejich pozůsta­lé man­žel­ky. Vdovu Veronicu (Viola Davis) pak kon­tak­tu­jí čer­no­šští gan­gs­te­ři, jimž pat­ři­ly ty ukra­de­né pení­ze, jimiž...

Autor:
0

Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny

Máte rádi pří­ro­du, cho­dí­te čas­to na výle­ty a chce­te sebe či své děti nau­čit i něco o okol­ní fló­ře? Kniha od vyda­va­tel­ství Grada vás v tom­to ohle­du roz­hod­ně nezkla­me. Jak už název vypo­ví­dá, kni­ha se zao­bí­rá 85 zají­ma­vý­mi kvě­ti­na­mi v našem oko­lí. Nejprve zjis­tí­te, jak se jed­not­li­vé rost­li­ny dělí dle barev­né­ho kvě­ten­ství, dozví­te se základ­ní infor­ma­ce o stav­bě rost­li­ny, a nako­nec na vás čeka­jí veš­ke­ré zají­ma­vos­ti o kaž­dé kvě­ti­ně zvlášť. A že těch infor­ma­cí není málo. Poznávání rost­lin neby­lo nikdy snaz­ší. Díky kni­ze může­te snad­no...

Autor:
0

Creed II – Recenze – 80%

Boxerské dra­ma Creed II nejen­že pří­bě­ho­vě nava­zu­je na před­cho­zí film Creed, v němž vyslou­ži­lý boxer a tre­nér Rocky Balboa (Sylvester Stallone) začal tré­no­vat naděj­né­ho a odhod­la­né­ho Adonise (Michael B. Jordan), syna své­ho dáv­né­ho pří­te­le Apolla Cr...

Autor:
0

Čertí brko – Recenze – 50%

Centrální peklo se nachá­zí ve stře­du Země, odkud vedou ces­tič­ky do oblast­ních pekel těs­ně pod povr­chem lid­ských měst a ves­nic, kde kou­zel­ná čer­tí brka zapi­su­jí hří­chy tam­ních oby­va­tel. V oblast­ním pekle pod měs­teč­kem Pytlov se ale brk porou­chá a p...

Autor:
0

Chvilky – Recenze – 40%

České dra­ma Chvilky je celo­ve­čer­ní režij­ní prvo­ti­nou reži­sér­ky a sce­nárist­ky Beaty Parkanové, kte­rá debu­to­va­la jako sce­nárist­ka v roce 2015 spo­lu­pra­cí na tero­ris­tic­ky pří­šer­né kome­dii Andílek na ner­vy. Chvilky jsou úpl­ně jiné kafe – psy­cho­lo­gic­ký ...

Autor:
0

Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

Je to liš­ka pod­ši­tá, tahle žen­ská! A je to tak troš­ku jiný živo­to­pis, spí­še „kafe s Bárou“. Nahlédnutí za opo­nu živo­ta Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajde­te na kávu, popo­ví­dá­te, tu se zamys­lí ona a tu zase vy – a výsled­kem je cha­risma­tic­ký lid­ský dojem z člo­vě­ka, nad kte­rým bude­te dlou­ho pře­mýš­let. Kde bere život­ní ener­gii, jak neo­kou­ka­ný a obrov­ský je herec­ký dar, kte­rý zís­ka­la nejen po tatín­ko­vi, ale i po své mamin­ce?

Autor:
0

Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

Proč jsme tady? Na svě­tě, ve kte­rém je někdy slo­ži­té se vyznat? Četla jsem tuto kni­hu krát­ce po shléd­nu­tí doku­men­tu o tom, že andě­lé jsou od pra­dáv­na vlast­ně tvo­ro­vé, kte­ří v podo­bě bohů ovliv­ni­li sta­ro­vě­ké civi­li­za­ce a zapří­či­ni­li tak náš „vývoj“. Tedy v pod­sta­tě nám ztí­ži­li život, pro­to­že z míru­mi­lov­ných bytos­tí v sou­la­du s pří­ro­dou jsme se sta­li spo­leč­nos­tí vyhro­ce­nou na maxi­mum. Kdoví, jak to je… v tom­to svět­le ale na andě­ly mohu pohlí­žet jak­ko­liv.

Autor:
0

Dogman – Recenze – 50%

Na zubo­že­ném před­měs­tí Říma byd­lí vyzáb­lý a cit­li­vý Ital Marcello, kte­rý zde pro­vo­zu­je psí hotel/salon. Je to hod­ný člo­věk, co má rád svo­ji živ­nost a svou dce­ru (kte­rou mu půj­ču­je ex-manželka) a dob­ře se sta­rá o svou pověst mezi sou­se­dy, až na to, že s...

Autor:
0

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

Knižní zpra­co­vá­ní o stav­bě katedrá­ly v kou­zel­ném, a přes­to děsi­vém stře­do­vě­ku se dočka­la i her­ní adap­ta­ce. Hra při­bli­žu­je život tří hlav­ních postav, kte­ré mají v ději hry nej­vět­ší roli. Každé jejich roz­hod­nu­tí od mala až do dospě­los­ti totiž mění prů­běh dal­ší­ho pří­bě­hu. Vývojáři se totiž nebá­li dlou­hých závaz­ků postav, tak­že kaž­dou pozná­te z té naiv­ní strán­ky, a taky z té rozum­né, kdy už ji ošle­hal život, a to dob­ré i zlé je už potka­lo nebo stá­le čeká. Trošku jiná point-in-click adven­tu­ra Určitě zná­te point-in-click adven­tu­ry,...

Autor: